Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest publikacją o charakterze popularno-naukowym. Przybliża czytelnikowi kształt i zasady działania wdrażanego w Polsce systemu kwalifikacji.

Czytaj dalej

Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (2018)

Publikacja przedstawia podstawowe informacje na temat PRK, jej strukturę i omówienie poziomów. Skierowana jest do osób, biorących udział w określaniu poziomu kwalifikacji, opisujących efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji oraz osób zaangażowanych w tworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji.

Czytaj dalej Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (2018)

Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (2015)

Publikacja przeznaczona dla organizacji, które zajmują się lub chciałyby się zajmować walidowaniem kompetencji i nadawaniem kwalifikacji. Zawiera szereg wskazówek użytecznych dla wszystkich, którym zależy na jak najwyższej jakości tych procesów.

Czytaj dalej Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (2015)

Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej (2015)

Broszura zawiera informacje o podstawach prawnych funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej

Czytaj dalej Podstawy prawne funkcjonowania krajowych systemów kwalifikacji w wybranych państwach Unii Europejskiej (2015)

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (2014)

W publikacji podsumowano dotychczasowe wyniki prac związanych z walidacją w ramach projektu KRK. Przedstawiono walidację jako jeden z kluczowych procesów wpływających na jakość nadawanej kwalifikacji, która jest podstawą wiarygodności całego systemu kwalifikacji.

Czytaj dalej Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (2014)

Raport z przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie rozwiązań dotyczących kwalifikacji w wybranych działach administracji rządowej (2014)

W raporcie zaprezentowano wyniki przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie niektórych rozwiązań dotyczących nadawania kwalifikacji w wybranych losowo dziesięciu działach administracji rządowej.

Czytaj dalej Raport z przeglądu przyjętych w polskim ustawodawstwie rozwiązań dotyczących kwalifikacji w wybranych działach administracji rządowej (2014)

Raport z debaty społecznej (2013)

Raport jest podsumowaniem debaty społecznej poświęconej Polskiej Ramie Kwalifikacji, którą IBE przeprowadził w latach 2011–2013 w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” .

Czytaj dalej Raport z debaty społecznej (2013)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013)

Czy przedsiębiorstwa w Polsce posiadają potencjał i narzędzia pozwalające na trafną weryfikację, ocenę i rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz czy wykorzystują je w praktyce?

Czytaj dalej Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013)

Raport referencyjny. Odniesienie polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji (2013)

Raport referencyjny to dokument opisujący polski system kwalifikacji oraz sposób odniesienia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Czytaj dalej Raport referencyjny. Odniesienie polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji (2013)

Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się (2013)

Opracowanie pt.: „Od kompetencji do kwalifikacji - diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się" zawiera wyniki analiz z badań oraz wewnętrznych prac projektu, w których tworzenie lub konsultacje zaangażowane było szerokie grono ekspertów i interesariuszy. Realizowane projekty przynoszą wnioski i wskazania do dalszych prac nad systemem walidacji jako częścią zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji.

Czytaj dalej Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się (2013)

Broszura referencyjna

Broszura przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze treści polskiego Raportu referencyjnego. Jest dostępna w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej.

Czytaj dalej Broszura referencyjna

Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencje prezentujące wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). To jedno z największych polskich badań w obszarze rynku pracy.

Czytaj dalej Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy

O IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). IBE to interdyscyplinarna jednostka badawcza prowadząca badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji oraz rynku pracy.

Czytaj dalej O IBE

„Montowanie stolarki budowlanej” – rozdano pierwsze certyfikaty

„Montowanie stolarki budowlanej” to jedna z kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 29 czerwca przeprowadzono walidację i rozdano pierwsze certyfikaty poświadczające kompetencje, którymi mogą być zainteresowani przedstawiciele branży budowlanej oraz uczniowie szkół zawodowych i techników.

Czytaj dalej „Montowanie stolarki budowlanej” – rozdano pierwsze certyfikaty

Udane zakończenie projektu ConstructyVET

Za nami konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt ConstructyVET. Eksperci z kilku europejskich krajów zastanawiali się, jak dopasować ścieżki kształcenia kadry kierowniczej sektora budowlanego do dynamicznie rozwijającej się branży.

Czytaj dalej Udane zakończenie projektu ConstructyVET

Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Czytaj dalej Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Rozwiązania dla Twojej branży

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki muszą nieustannie śledzić najnowsze rynkowe trendy i dbać o odpowiedni poziom kwalifikacji swojej kadry. Tylko w ten sposób mogą utrzymać swoją konkurencyjność i nie zostać w tyle za resztą branży.

Czytaj dalej Rozwiązania dla Twojej branży

Jak zgłosić kwalifikację do systemu

Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Może być to np. firma handlowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z danej branży, zrzeszenie producentów, czy stowarzyszenie firm szkoleniowych.

Czytaj dalej Jak zgłosić kwalifikację do systemu

Jak uzyskać kwalifikację

Jednym z najważniejszych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji w procesie, który w terminologii ZSK nazywany jest walidacją. Jej najważniejszym założeniem jest to, że nie ma znaczenia jak i gdzie zdobyliśmy naszą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne − w szkole, na uczelni, w pracy, na szkoleniu, czy ucząc się samodzielnie w domu, ale liczy się to, co wiemy i potrafimy.

Czytaj dalej Jak uzyskać kwalifikację

PRK na świadectwach, dyplomach i certyfikatach

Wszystkie włączone do ZSK kwalifikacje mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który odzwierciedla m.in. złożoność umiejętności nabytych w ramach danej kwalifikacji i samodzielność osoby w danym zakresie kompetencji zawodowych. Dzięki temu możliwe jest łatwe porównanie różnych kwalifikacji oraz odniesienie ich do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Czytaj dalej PRK na świadectwach, dyplomach i certyfikatach

Jak zostać instytucją certyfikującą

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten w nomenklaturze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest określany mianem walidacji.

Czytaj dalej Jak zostać instytucją certyfikującą

Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

Czytaj dalej Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje cztery pozakonkursowe projekty związane z ZSK:

  • Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji, nr POWR.02.13.00-00-0001/16-01 , wartość projektu : 44 022 924,08 zł.

  • Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym, nr POWR.02.13.00-00-0001/17-0 , wartość projektu: 40 995 975,89 zł.

(więcej…)

Czytaj dalej O projekcie

Kwalifikacje po europejsku

Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce inspirowane jest podobnymi rozwiązaniami, które od lat z powodzeniem funkcjonują na zachodzie Europy, kształtując tamtejsze rynki pracy.

Czytaj dalej Kwalifikacje po europejsku

Czym jest ZSK

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze - Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim…

Czytaj dalej Czym jest ZSK
Close Menu
X
Skip to content