O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje trzy pozakonkursowe projekty związane z ZSK, które są finansowane z programu Funduszy Europejskich POWER.

Projekt koncentruje się na użytkownikach końcowych oraz środowiskach, podmiotach i osobach w ich otoczeniu i umożliwiają ludziom korzystanie z ZSK i uczenie się przez całe życie, rozwoju narzędzi i rozwiązań, które zwiększą przystępność kwalifikacji oraz usprawnią proces ich zdobywania. Zadanie 1 dedykowane jest potrzebom sektora oświaty i szkolnictwa wyższego, w zakresie wykorzystania ZSK i rozwoju świadomości dot. LLL: działania na rzecz nauczycieli (m.in. opracowanie projektów kwalifikacji rynkowych dla nauczycieli, opracowanie i pilotażowa realizacja scenariuszy lekcji dot. ZSK i LLL na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, wsparcie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w pilotażowym wykorzystaniu scenariuszy lekcji nt. ZSK i LLL przez nauczycieli, opracowanie zestawów dziecięcych i młodzieżowych kwalifikacji), wspieranie nowych rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie w obszarze szkolnictwa wyższego m. in. opracowanie rekomendacji, wsparcie opracowania kolejnych syntetycznych efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego). Zadanie 2 to kontynuacja ZSK 2 w zakresie oferowanego wsparcia dla ostatecznych odbiorców, zapewnianego przez regionalnych liderów ds. ZSK (doradców regionalnych) – m.in. utrzymanie i rozwój 16 centrów ds. ZSK i LLL, tworzenie wielopodmiotowych partnerstw regionalnych i lokalnych na rzecz rozwiązań ZSK dla odbiorców końcowych, opracowanie projektów kwalifikacji zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionów. Zadanie 3 to innowacyjne rozwiązania skierowane do użytkowników końcowych ZSK (m.in. opracowanie innowacyjnego narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w ramach ZSK, wdrożenie i modyfikacja innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych, wdrożenie interaktywnych narzędzi i materiałów cyfrowych służących budowaniu świadomości w obszarze LLL) Zad.4 jest nakierowane na upowszechnianie wiedzy nt. ZSK oraz idei LLL, w tym edukacja pozaformalna.
 
Zadanie 1 – Stały rozwój oferty kwalifikacji rynkowych dla instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kształtowanie aktywnej postawy uczenia się przez całe życie.
 
Zadanie 2 – Budowanie regionalnych i międzyregionalnych sieci partnerstw na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym utrzymanie i rozwój regionalnych centrów LLL.
 
Zadanie 3 – Rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających uczenie się przez całe życie skierowanych do różnych grup użytkowników końcowych.
 
Zadanie 4 – Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.
Projekt ZSK 5 (Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju) jest kontynuacją I i II etapu wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kolejno projekty ZSK 1 oraz ZSK 3). Koncentruje się on na użytkownikach systemu, którzy współtworzą system (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne). W szczególności projekt ZSK 5 zakłada istotny komponent wsparcia dla ministra koordynatora, obejmujący prowadzenie ewaluacji i doskonalenia rozwiązań systemowych (w tym w zakresie nadzoru oraz zewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji). W projekcie ZSK 5 opisywane są kwalifikacje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektorów i branż (w tym opisanie kolejnych sektorowych ram kwalifikacji) oraz z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego Polski.
 
Kontynuacja prac polega na:
  • wspieraniu wszystkich interesariuszy systemu, wraz z ministrem-koordynatorem ZSK;

  • opisywaniu kwalifikacji rynkowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;

  • tworzeniu kolejnych sektorowych ram kwalifikacji;

  • aktualizacji narzędzi i materiałów niezbędnych do bardziej efektywnej pracy instytucji certyfikujących (m.in. poprzez pilotaże walidacji);

  • stałym namyśle i monitoringu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, służącym rozwojowi systemowych rozwiązań wzmacniających ZSK tak, aby stał się docelowo systemem dobrze zakorzenionym w polityce publicznej, wzbogacającym podaż wykwalifikowanych kadr na rynku pracy zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 5:
  • Zadanie 1 : Wspieranie podmiotów zainteresowanych rozwojem oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK i wspierających uczenie się przez całe życie.
  • Zadanie 2: Wspieranie wykorzystania przez branże rozwiązań oferowanych w ZSK w oparciu o informacje nt. zapotrzebowania na kwalifikacje, w tym współpraca z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.
  • Zadanie 3: Ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK, a także wspieranie Ministra Koordynatora ZSK w doskonaleniu istniejących oraz projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze ZSK.
  • Zadanie 4: Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.

Projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” – ZRK 2 jest bezpośrednią kontynuacją działań realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK 1).  Zaplanowane działania stanowią bądź realizację wymagań ustawowych postawionych przed podmiotem prowadzącym rejestr, bądź odpowiedź na zdiagnozowane w ramach aktualnie prowadzonego projektu kierunki rozwoju, tj.: stałe rozwijanie powszechnego dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o ZSK, rozwijanie (lub tworzenie nowych) narzędzi systemowych odpowiadających na aktualne potrzeby interesariuszy i rozwijającego się ZSK, w tym narzędzi usprawniających proces zgłaszania i rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji i uprawnienia do ich nadawania, rozwój istniejących i tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz aplikacji wspierających relacje interesariuszy systemu z Rejestrem przy pomocy sztucznej inteligencji i/lub maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką. Jednym z zadań projektu jest zapewnienie utrzymania działającego od 2016 r. rejestru, używanego do realizacji zadań ustawowych podmiotu prowadzącego rejestr, w tym umożliwienie realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną. ZRK jest narzędziem systemowym, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ZSK. Gromadzi i udostępnia za pośrednictwem portalu internetowego informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w kraju włączonych do ZSK, uzyskiwanych zarówno w wyniku edukacji formalnej i pozaformalnej, jak i uczenia się nieformalnego. ZRK zawiera także dane o podmiotach powiązanych (np. IC, PZZJ).

Zadania realizowane w ramach projektu ZRK:

Zadanie 1: Realizacja ustawowych zadań związanych z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Zadanie 2: Monitorowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zadanie 3: Prowadzenie punktu kontaktowego dla interesariuszy ZSK i portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym części dot. rejestru

Zadanie 4: Rozwój istniejących i tworzenie nowych narzędzi informatycznych wspierających interesariuszy systemu

Zadanie 5: Rozwój istniejących i tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających interesariuszy systemu za pomocą technik tzw. sztucznej inteligencji (czyli maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką), bazujących na rozwiązaniach wypracowanych w projekcie ZRK

Zadanie 6: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój i zapewnienie funkcjonowaia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), udostępniającego informacje o kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (także w języku angielskim). ZRK jest narzędziem systemowym, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Gromadzi i udostępnia za pośrednictwem portalu internetowego informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w kraju włączonych do ZSK, uzyskiwanych zarówno w wyniku edukacji formalnej i pozaformalnej, jak i nieformalnego uczenia się. ZRK zawiera także dane o podmiotach powiązanych, takich jak np. instytucje certyfikujące i podmioty zewnętrznego zapewniania jakości.

Projekt ZRK2 jest realizowany w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2023 r. i jest bezpośrednią kontynuacją działań prowadzonych przez Instytut  Badań Edukacyjnych w ramach projektu ZRK1. 

Zaplanowane i prowadzone w projekcie ZRK2 działania stanowią realizację wymagań ustawowych postawionych przed podmiotem prowadzącym Rejestr oraz wpisują się w zdiagnozowane w ramach projektu ZRK1 kierunki rozwoju, tj.: 

stałe rozwijanie powszechnego dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o ZSK, w tym o kwalifikacjach włączonych do ZSK, warunkach i możliwościach ich uzyskania oraz innych informacji powiązanych; 

rozwijanie (lub tworzenie nowych) narzędzi systemowych odpowiadających na aktualne potrzeby interesariuszy i rozwijającego się ZSK, w tym narzędzi usprawniających przygotowanie, zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych i uprawnienia do ich nadawania; 

opracowanie propozycji działań i narzędzi służących większej integracji środowisk zaangażowanych w proces włączania kwalifikacji do systemu;

potrzeba systemowego monitorowania ZSK;

rozwój istniejących i tworzenie nowych narzędzi informatycznych oraz aplikacji wspierających relacje interesariuszy systemu z Rejestrem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i/lub maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką. 

Planowane efekty:

utrzymywanie zmodernizowanego systemu informatycznego ZRK;

przygotowanie narzędzi służących do zasilania ZRK danymi z zewnętrznych źródeł (np. POL-on) oraz do przekazywania z ZRK danych do zewnętrznych baz danych (Qualification Dataset Register, Europass);

opracowanie prototypu narzędzia ułatwiającego opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK z mikrousługami opartymi na modelach AI;

przygotowanie cyfrowej przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK);

przygotowanie pierwszych wersji narzędzi cyfrowych łączących dane o kwalifikacjach w ZRK z danymi kontekstowymi pochodzącymi z innych źródeł: kompas szkolnictwa branżowego, czatbot ZRK;

uczestnictwo w międzynarodowym pilotażu dotyczącym odnoszenia krajowych kwalifikacji do umiejętności w ESCO;

przygotowanie projektu systemowego monitorowania ZSK;

przeprowadzenie badań rozpoznawalności ZSK i ZRK, user experience portalu ZSK i ZRK;

prowadzenie portalu https://kwalifikacje.gov.pl oraz punktu kontaktowego dla interesariuszy ZSK;

stałej komunikacji z interesariuszami ZRK i ZSK oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej dla użytkowników rejestru (warsztaty tematyczne i otwarte, seminaria i konferencje, fora tematyczne).

Wartość projektu: 33 292 077,79 zł 

Kwota dofinansowania z UE: 28 058 563,16 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 5 233 514,63 zł

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektów prowadzone są działania merytoryczne, szkoleniowe i informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wybrane cele projektów

      Opracowanie opisów ponad 200 kwalifikacji rynkowych.

      Stworzenie 16 sektorowych ram kwalifikacji.

      Monitorowanie i ewaluacja rozwoju ZSK.

      Wsparcie ministerstw i samorządów terytorialnych.

      Wsparcie dla podmiotów zainteresowanych rolą IC i PZZJ.

      Upowszechnianie ZSK wśród pracodawców i pracowników.

      Stworzenie internetowego centrum informacji o ZSK.

 

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content