O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki IBE prowadzi projekt “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jako kontynuacja wcześniejszych projektów dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w Polsce, projekt będzie ukierunkowany nie tylko na zwiększenie w najbliższych latach liczby kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK, ale także usprawnienie procesów związanych z włączaniem, funkcjonowaniem, walidowaniem, nadawaniem i zapewnianiem jakości kwalifikacji. Umożliwi to obywatelom efektywne wykorzystywanie możliwości związanych z certyfikowaniem tych kwalifikacji oraz ułatwi im poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Rezultaty:

W projekcie przyjęto uzyskanie następujących rezultatów: 
wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji zewnętrznego zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji, ich pilotaż oraz wdrożenie (cele: przyśpieszenie włączania do ZSK kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, optymalizacja kosztowa); 
wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK w celu optymalizacji tego procesu w odniesieniu do różnych grup kwalifikacji (kwalifikacje rynkowe, sektorowe, uregulowane, “podyplomowe”), pilotaż rozwiązań oraz ich wdrożenie, w tym wsparcie ministerstw właściwych;
zwiększenie wśród interesariuszy ZSK (pracodawców, instytucji certyfikujących) znajomości mechanizmów finansowania walidacji ze środków publicznych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Bazy Usług Rozwojowych;
ułatwienie obywatelom świadomego planowania uczenia się, gromadzenia osiągnięć i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez upowszechnienie Metody Bilansu Kompetencji oraz aplikacji Moje Portfolio;
upowszechnienie ZSK w środowiskach branżowych, w tym wśród przedsiębiorców i organizacji branżowych, organizacji pracodawców, Branżowych Centrów Umiejętności, publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia rozpoznawalności ZSK;
dokonanie oceny efektywności wybranych, w tym nowo wprowadzonych, elementów systemu oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie jego dalszych ewentualnych modyfikacji.

Zadania w projekcie:

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących zadań:
1)  Wspomaganie podmiotów realizujących zadania w ramach ZSK
2)  Wspieranie środowisk branżowych
3)  Wspieranie rozwoju oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK, w tym kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej
4)  Wdrażanie i doskonalenie rozwiązań i narzędzi informatycznych ułatwiających uczenie się i potwierdzanie umiejętności oraz ułatwianie dostępu do wiedzy na temat nowych możliwości walidacji, w tym certyfikowania umiejętności nabytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne
5)  Prowadzenie badań i analiz umożliwiających doskonalenie i projektowanie nowych rozwiązań ważnych dla rozwoju ZSK.

Grupy docelowe:

Odbiorcami ww. działań są przedstawiciele instytucji i organizacji realizujących zadania wynikające z ustawy o ZSK, m.in. ministerstw właściwych kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, instytucji im podległych i przez nich nadzorowanych, instytucji certyfikujących, szkół wyższych, instytutów naukowych, wyższych szkół zawodowych, Branżowych Centrów Umiejętności. Ponadto odbiorcami będą przedstawiciele podmiotów (w tym organizacji pozarządowych, branżowych, rynku pracy i edukacji) zainteresowanych opisaniem i włączeniem kwalifikacji spoza edukacji formalnej oraz pełnieniem funkcji IC, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i regionu odpowiedzialni za edukację, prowadzenie polityki w obszarze uczenia się dorosłych lub rozwijania kapitału ludzkiego, organizacje branżowe, Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa, instytucje odpowiadające za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji, przedsiębiorcy, w tym pracownicy działów HR. Pośrednio efekty projektu będą wykorzystywane przez osoby uczące się, pracujące oraz zatrudniające pracowników.

Wybór grup docelowych został dokonany w oparciu o typ projektu FERS wskazany w RPD, a także dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu ZSK. Celem jest objęcie wsparciem jak największej grupy osób i podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o ZSK, a także korzystających obecnie lub w przyszłości z rozwiązań jakie daje ten system. Na podstawie ww. analizy w grupie docelowej znaleźli się:
Minister Koordynator ZSK (MK ZSK)
Ministrowie właściwi, kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej, instytucje podległe i nadzorowane przez ministrów właściwych realizujące zadania wynikające z ustawy o ZSK (MW)
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i regionu odpowiedzialni za edukację, prowadzenie polityki w obszarze uczenia się dorosłych lub rozwijania kapitału ludzkiego
Instytucje certyfikujące, instytucje walidujące, instytucje ubiegające się o status IC, instytucje zainteresowane nadawaniem kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK
Organizacje branżowe, Branżowe Centra Umiejętności
Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa
Instytucje odpowiadające za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji
Przedsiębiorcy, w tym pracownicy działów HR
Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się problematyką uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności
Placówki oświatowe i uczelnie
Instytucje rynku pracy
Osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
Osoby w różnym wieku zainteresowane rozwojem umiejętności 
Przedstawiciele firmy szkoleniowych, w szczególności zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych
Przedstawiciele Wojewódzkich Zespołów Koordynujących
Przedstawiciele Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi

Wartość Projektu wynosi 74 000 000,00 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 61 064 800,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Celem projektu jest zwiększenie użyteczności oraz rozpoznawalności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie osób w różnym wieku oraz usprawniającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Działania przewidziane w projekcie są bezpośrednią kontynuacją wybranych działań realizowanych przez IBE w projektach PO WER dotyczących ZRK i stanowią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby w zakresie rozwoju rejestru. ZRK wymaga stałych prac dostosowujących go do dynamicznych zmian technologicznych, zmian w jego bliższym i dalszym otoczeniu informacyjnym, do zmian w samym ZSK (w tym do planowanych zmian w ustawie o ZSK), oraz przede wszystkim do zmieniających się wymagań różnych grup użytkowników. 

Rezultaty:

Działania zaplanowane w projekcie mają doprowadzić do osiągnięcia następujących rezultatów:

 • zapewnienie aktualności danych w ZRK m.in. poprzez modyfikację narzędzi zasilających ZRK aktualnymi danymi z innych źródeł (interkonektory)
 • modernizacja portalu ZSK i stałe dostosowywanie udostępnianych za jego pośrednictwem zasobów informacyjnych do zróżnicowanych potrzeb użytkowników 
 • pełne wdrożenie i rozwój narzędzi ułatwiających użytkownikom instytucjonalnym wykonywanie ich zadań wynikających z ustawy o ZSK (np. narzędzie do składania i procedowania wniosków o włączenie kwalifikacji i nadanie uprawnień do ich certyfikowania, narzędzie ułatwiające opisywanie kwalifikacji i przypisanie im poziomu PRK)
 • dalszy rozwój i udostępnianie narzędzi ułatwiających użytkownikom indywidualnym korzystanie z danych gromadzonych w ZRK i planowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego (czatbot ZRK, kompasy), w tym rozwój zasobów danych możliwych do połączenia z danymi rejestrowymi oraz technik i narzędzi pozwalających na ich łączenie i przetwarzanie (np. wytrenowanych modeli sztucznej inteligencji), w szczególności identyfikowanie wzajemnych odniesień kwalifikacji, zawodów, stanowisk pracy, umiejętności
 • tworzenie rozwiązań umożliwiających wymianę danych między ZRK a BUR oraz portalem praca.gov.pl, a także identyfikacja możliwości budowania podobnych powiązań z innymi bazami danych o zbliżonym charakterze
 • modyfikacja narzędzi umożliwiających przekazywanie danych o kwalifikacjach z ZRK do Europass poprzez platformę QDR oraz współpraca zagraniczna w związku z rozwojem ESCO
 • zapewnienie interoperacyjności rozwiązań/narzędzi wchodzących w skład ekosystemu cyfrowego ZRK
 • systemowe monitorowanie ZSK z wykorzystaniem oprogramowania powiązanego z ZRK umożliwiającego automatyczne przetwarzanie danych dotyczących kwalifikacji
 • większa rozpoznawalność ZRK.

Zadania w projekcie 

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących zadań:

 1. Zapewnianie publicznego dostępu do wysokiej jakości danych o kwalifikacjach i powiązanych z nimi podmiotach ujętych w ZRK oraz rozwój funkcjonalności rejestru
 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i użyteczności portalu ZSK i ZRK oraz monitorowanie ZSK  z wykorzystaniem infrastruktury i danych rejestru
 3. Doskonalenie systemu informatycznego ZRK oraz narzędzi cyfrowych powiązanych z rejestrem, wspierających interesariuszy ZSK
 4. Rozwój narzędzi oraz zasobów danych związanych z kwalifikacjami, umiejętnościami i klasyfikacjami, wykorzystujących wybrane techniki tzw. sztucznej inteligencji

Grupy docelowe 

Wybór grup docelowych w projekcie został dokonany w oparciu o typ projektu FERS wskazany w RPD, a także dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu i rozwoju Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie, w tym przeprowadzone w projekcie ZRK2 badania. W grupie docelowej projektu znajdują się użytkownicy ZRK, zarówno instytucjonalni:

 • Minister koordynator ZSK i ministrowie właściwi, kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej
 • Instytucje certyfikujące (IC), instytucje walidujace i podmioty zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)
 • Instytucje ubiegające się o włączenie kwalifikacji do ZSK oraz nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK
 • Firmy szkoleniowe, w szczególności zarejestrowane w BUR
 • Szkoły i placówki oświatowe
 • Instytucje rynku pracy (PUP-y, WUP-y)
 • Organizacje pracodawców, stowarzyszenia branżowe, samorządy zawodowe
 • Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa
 • Firmy rekrutacyjne
 • Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się problematyką uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności
 • Instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego: uczelnie, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze
 • Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie i ZSK
 • Wojewódzkie Zespoły Koordynujące
 • Instytucje Zarządzające Programami Regionalnymi
 • Departamenty edukacji i rynku pracy w JST

jak i indywidualni – osoby w różnym wieku zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji funkcjonujących w ZSK, planujące ścieżkę kształcenia, edukacji, rozwoju, czy szukające informacji o uczeniu się przez całe życie i możliwościach potwierdzania umiejętności:

 • Uczniowie i absolwenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni
 • Kadry uczące (w tym nauczyciele, wykładowcy, instruktorzy)
 • Studenci i absolwenci uczelni
 • Osoby dorosłe planujące swój rozwój
 • Osoby poszukujące pracy
 • Doradcy zawodowi, osoby zajmujące się coachingiem i job coachingiem, pracownicy biur karier
 • Pracodawcy, w tym pracownicy działów HR

Wartość Projektu wynosi 25 000 000 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 20 630 000 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt koncentruje się na użytkownikach końcowych oraz środowiskach, podmiotach i osobach w ich otoczeniu i umożliwiają ludziom korzystanie z ZSK i uczenie się przez całe życie, rozwoju narzędzi i rozwiązań, które zwiększą przystępność kwalifikacji oraz usprawnią proces ich zdobywania. Zadanie 1 dedykowane jest potrzebom sektora oświaty i szkolnictwa wyższego, w zakresie wykorzystania ZSK i rozwoju świadomości dot. LLL: działania na rzecz nauczycieli (m.in. opracowanie projektów kwalifikacji rynkowych dla nauczycieli, opracowanie i pilotażowa realizacja scenariuszy lekcji dot. ZSK i LLL na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, wsparcie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w pilotażowym wykorzystaniu scenariuszy lekcji nt. ZSK i LLL przez nauczycieli, opracowanie zestawów dziecięcych i młodzieżowych kwalifikacji), wspieranie nowych rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie w obszarze szkolnictwa wyższego m. in. opracowanie rekomendacji, wsparcie opracowania kolejnych syntetycznych efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego). Zadanie 2 to kontynuacja ZSK 2 w zakresie oferowanego wsparcia dla ostatecznych odbiorców, zapewnianego przez regionalnych liderów ds. ZSK (doradców regionalnych) – m.in. utrzymanie i rozwój 16 centrów ds. ZSK i LLL, tworzenie wielopodmiotowych partnerstw regionalnych i lokalnych na rzecz rozwiązań ZSK dla odbiorców końcowych, opracowanie projektów kwalifikacji zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionów. Zadanie 3 to innowacyjne rozwiązania skierowane do użytkowników końcowych ZSK (m.in. opracowanie innowacyjnego narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w ramach ZSK, wdrożenie i modyfikacja innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych, wdrożenie interaktywnych narzędzi i materiałów cyfrowych służących budowaniu świadomości w obszarze LLL) Zad.4 jest nakierowane na upowszechnianie wiedzy nt. ZSK oraz idei LLL, w tym edukacja pozaformalna.
 
Zadanie 1 – Stały rozwój oferty kwalifikacji rynkowych dla instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kształtowanie aktywnej postawy uczenia się przez całe życie.
 
Zadanie 2 – Budowanie regionalnych i międzyregionalnych sieci partnerstw na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym utrzymanie i rozwój regionalnych centrów LLL.
 
Zadanie 3 – Rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających uczenie się przez całe życie skierowanych do różnych grup użytkowników końcowych.
 
Zadanie 4 – Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.
Projekt ZSK 5 (Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju) jest kontynuacją I i II etapu wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kolejno projekty ZSK 1 oraz ZSK 3). Koncentruje się on na użytkownikach systemu, którzy współtworzą system (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne). W szczególności projekt ZSK 5 zakłada istotny komponent wsparcia dla ministra koordynatora, obejmujący prowadzenie ewaluacji i doskonalenia rozwiązań systemowych (w tym w zakresie nadzoru oraz zewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji). W projekcie ZSK 5 opisywane są kwalifikacje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektorów i branż (w tym opisanie kolejnych sektorowych ram kwalifikacji) oraz z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego Polski.
 
Kontynuacja prac polega na:
 • wspieraniu wszystkich interesariuszy systemu, wraz z ministrem-koordynatorem ZSK;

 • opisywaniu kwalifikacji rynkowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;

 • tworzeniu kolejnych sektorowych ram kwalifikacji;

 • aktualizacji narzędzi i materiałów niezbędnych do bardziej efektywnej pracy instytucji certyfikujących (m.in. poprzez pilotaże walidacji);

 • stałym namyśle i monitoringu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, służącym rozwojowi systemowych rozwiązań wzmacniających ZSK tak, aby stał się docelowo systemem dobrze zakorzenionym w polityce publicznej, wzbogacającym podaż wykwalifikowanych kadr na rynku pracy zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 5:
 • Zadanie 1 : Wspieranie podmiotów zainteresowanych rozwojem oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK i wspierających uczenie się przez całe życie.
 • Zadanie 2: Wspieranie wykorzystania przez branże rozwiązań oferowanych w ZSK w oparciu o informacje nt. zapotrzebowania na kwalifikacje, w tym współpraca z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.
 • Zadanie 3: Ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK, a także wspieranie Ministra Koordynatora ZSK w doskonaleniu istniejących oraz projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze ZSK.
 • Zadanie 4: Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.

Projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” – ZRK 2 jest bezpośrednią kontynuacją działań realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK 1).  Zaplanowane działania stanowią bądź realizację wymagań ustawowych postawionych przed podmiotem prowadzącym rejestr, bądź odpowiedź na zdiagnozowane w ramach aktualnie prowadzonego projektu kierunki rozwoju, tj.: stałe rozwijanie powszechnego dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o ZSK, rozwijanie (lub tworzenie nowych) narzędzi systemowych odpowiadających na aktualne potrzeby interesariuszy i rozwijającego się ZSK, w tym narzędzi usprawniających proces zgłaszania i rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji i uprawnienia do ich nadawania, rozwój istniejących i tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz aplikacji wspierających relacje interesariuszy systemu z Rejestrem przy pomocy sztucznej inteligencji i/lub maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką. Jednym z zadań projektu jest zapewnienie utrzymania działającego od 2016 r. rejestru, używanego do realizacji zadań ustawowych podmiotu prowadzącego rejestr, w tym umożliwienie realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną. ZRK jest narzędziem systemowym, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ZSK. Gromadzi i udostępnia za pośrednictwem portalu internetowego informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w kraju włączonych do ZSK, uzyskiwanych zarówno w wyniku edukacji formalnej i pozaformalnej, jak i uczenia się nieformalnego. ZRK zawiera także dane o podmiotach powiązanych (np. IC, PZZJ).

Zadania realizowane w ramach projektu ZRK:

Zadanie 1: Realizacja ustawowych zadań związanych z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Zadanie 2: Monitorowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zadanie 3: Prowadzenie punktu kontaktowego dla interesariuszy ZSK i portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym części dot. rejestru

Zadanie 4: Rozwój istniejących i tworzenie nowych narzędzi informatycznych wspierających interesariuszy systemu

Zadanie 5: Rozwój istniejących i tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających interesariuszy systemu za pomocą technik tzw. sztucznej inteligencji (czyli maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką), bazujących na rozwiązaniach wypracowanych w projekcie ZRK

Zadanie 6: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój i zapewnienie funkcjonowaia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), udostępniającego informacje o kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (także w języku angielskim). ZRK jest narzędziem systemowym, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Gromadzi i udostępnia za pośrednictwem portalu internetowego informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w kraju włączonych do ZSK, uzyskiwanych zarówno w wyniku edukacji formalnej i pozaformalnej, jak i nieformalnego uczenia się. ZRK zawiera także dane o podmiotach powiązanych, takich jak np. instytucje certyfikujące i podmioty zewnętrznego zapewniania jakości.

Projekt ZRK2 jest realizowany w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2023 r. i jest bezpośrednią kontynuacją działań prowadzonych przez Instytut  Badań Edukacyjnych w ramach projektu ZRK1. 

Zaplanowane i prowadzone w projekcie ZRK2 działania stanowią realizację wymagań ustawowych postawionych przed podmiotem prowadzącym Rejestr oraz wpisują się w zdiagnozowane w ramach projektu ZRK1 kierunki rozwoju, tj.: 

stałe rozwijanie powszechnego dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o ZSK, w tym o kwalifikacjach włączonych do ZSK, warunkach i możliwościach ich uzyskania oraz innych informacji powiązanych; 

rozwijanie (lub tworzenie nowych) narzędzi systemowych odpowiadających na aktualne potrzeby interesariuszy i rozwijającego się ZSK, w tym narzędzi usprawniających przygotowanie, zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych i uprawnienia do ich nadawania; 

opracowanie propozycji działań i narzędzi służących większej integracji środowisk zaangażowanych w proces włączania kwalifikacji do systemu;

potrzeba systemowego monitorowania ZSK;

rozwój istniejących i tworzenie nowych narzędzi informatycznych oraz aplikacji wspierających relacje interesariuszy systemu z Rejestrem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i/lub maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką. 

Planowane efekty:

utrzymywanie zmodernizowanego systemu informatycznego ZRK;

przygotowanie narzędzi służących do zasilania ZRK danymi z zewnętrznych źródeł (np. POL-on) oraz do przekazywania z ZRK danych do zewnętrznych baz danych (Qualification Dataset Register, Europass);

opracowanie prototypu narzędzia ułatwiającego opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK z mikrousługami opartymi na modelach AI;

przygotowanie cyfrowej przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK);

przygotowanie pierwszych wersji narzędzi cyfrowych łączących dane o kwalifikacjach w ZRK z danymi kontekstowymi pochodzącymi z innych źródeł: kompas szkolnictwa branżowego, czatbot ZRK;

uczestnictwo w międzynarodowym pilotażu dotyczącym odnoszenia krajowych kwalifikacji do umiejętności w ESCO;

przygotowanie projektu systemowego monitorowania ZSK;

przeprowadzenie badań rozpoznawalności ZSK i ZRK, user experience portalu ZSK i ZRK;

prowadzenie portalu https://kwalifikacje.gov.pl oraz punktu kontaktowego dla interesariuszy ZSK;

stałej komunikacji z interesariuszami ZRK i ZSK oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej dla użytkowników rejestru (warsztaty tematyczne i otwarte, seminaria i konferencje, fora tematyczne).

Wartość projektu: 33 292 077,79 zł 

Kwota dofinansowania z UE: 28 058 563,16 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 5 233 514,63 zł

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektów prowadzone są działania merytoryczne, szkoleniowe i informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wybrane cele projektów

      Opracowanie opisów ponad 200 kwalifikacji rynkowych.

      Stworzenie 16 sektorowych ram kwalifikacji.

      Monitorowanie i ewaluacja rozwoju ZSK.

      Wsparcie ministerstw i samorządów terytorialnych.

      Wsparcie dla podmiotów zainteresowanych rolą IC i PZZJ.

      Upowszechnianie ZSK wśród pracodawców i pracowników.

      Stworzenie internetowego centrum informacji o ZSK.

 

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Facebook
Twitter
LinkedIn