O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje cztery pozakonkursowe projekty związane z ZSK:

ZSK 2 ma na celu dalsze wspieranie wdrażania ZSK. Stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu ZSK 1. Interwencja publiczna podjęta w ramach projektu skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju i włączania do ZSK kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie m.in. poprzez współpracę z interesariuszami systemu na poziomie krajowym i regionalnym. Działania zaplanowane w tym projekcie mają na celu uzupełnienie działań realizowanych w ramach projektu ZSK 1. Projekt ZSK 2 zakłada m.in. zwiększenie liczby kwalifikacji opisanych oraz funkcjonujących w systemie. W związku z tym zaplanowano wspieranie działań prowadzonych przez ministrów właściwych w procesie włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie sieci doradców regionalnych działających w każdym z województw.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 2:

 • Zadanie 1: Wspieranie ministrów właściwych w procesie włączania kwalifikacji do ZSK;
 • Zadanie 2: Utworzenie sieci regionalnych doradców promotorów rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Zadanie 3: Opracowywanie nowych oraz aktualizowanie istniejących kwalifikacji, wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji;
 • Zadanie 4: Wspieranie instytucji w zakresie procesu walidowania kompetencji;
 • Zadanie 5: Opracowywanie rekomendacji możliwych działań na rzecz uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu walidacji funkcjonujących w ZSK oraz wspieranie rozwoju doradztwa na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • Zadanie 6: Wspieranie rozwoju kwalifikacji w branżach;
 • Zadanie 7: Upowszechnianie wiedzy o ZSK.

Efekty realizacji projektu:

 • Wspieranie odbiorców i interesariuszy ZSK w działaniach dotyczących: tworzenia kwalifikacji, przygotowania do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzenia walidacji;
 • Organizacja seminariów informacyjnych dotyczących ZSK;
 • Opracowanie 120 nowych opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie opracowanie i udostępnienie on-line multimedialnego, interaktywnego vademecum walidacji;
 • Opracowanie innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych;
 • opracowanie dwóch Sektorowych Ram Kwalifikacji: w przemyśle motoryzacyjnym i branży chemicznej oraz przygotowanie 20 opisów kwalifikacji, po 10 z każdej z tych branż.

Pozakonkursowy projekt ZSK 3 stanowi II etap wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kontynuację projektu ZSK 1. Etap ten charakteryzuje się potrzebą znacznego zwiększenia dynamiki włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 3:

 • Zadanie 1: Wspieranie ministra koordynatora we wdrażaniu rozwiązań ustawy o ZSK.
 • Zadanie 2: Wspieranie procesu opisywania kwalifikacji przez podmioty zainteresowane włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK.
 • Zadanie 3: Przygotowanie podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujących do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji
  i zapewniania jakości tego procesu.
 • Zadanie 4: Rozwój wiedzy i narzędzi dotyczących walidacji kompetencji.
 • Zadanie 5: Wdrożenie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
 • Zadanie 6: Wspieranie podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji.
 • Zadanie 7: Monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Zadanie 8: Upowszechnianie wiedzy o ZSK.

Efekty realizacji projektu:

 • Uruchomienie centrum informacji on-line o ZSK.
 • Pojawienie się w bazie dobrych praktyk pierwszych 10 przykładów dobrych praktyk w obszarze działań ministerstw wynikających z realizacji ustawy o ZSK.
 • Przygotowanie opisów 150 kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego do włączenia do ZSK.
 • Opracowanie pięciu Sektorowych Ram Kwalifikacji.
 • Raport z ewaluacji wybranych elementów ZSK.
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie funkcjonowania IC w ZSK.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym ewidencjonującym wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK spełniające wymagania określone w ustawie o ZSK, zarówno kwalifikacje nadawane w obszarze oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i kwalifikacje uregulowane oraz rynkowe. Rejestr powstał w 2016 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jest jednym z głównych elementów systemu. Prowadzenie rejestru ma na celu umożliwienie powszechnego dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o ZSK, w tym o kwalifikacjach włączonych do ZSK, warunkach i możliwościach ich uzyskania, oraz innych informacji powiązanych,

Zadania realizowane w ramach projektu ZRK:

Zadanie 1: Zmiany bieżące w Systemie Informatycznym ZRK (SI ZRK) w tym, usunięcie zidentyfikowanych usterek, stała obsługa programistyczna

Zadanie 2: Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wprowadzania rozwiązań rejestru zgodnych z tworzoną polityką państwa

Zadanie 3:  Modernizacja systemu informatycznego ZRK

Zadanie 4:  Wsparcie ministra-koordynatora w zapewnieniu aktualności i zgodności z PRK kwalifikacji pełnych z systemów oświaty i szkolnictwa wyższego ujętych w ZRK na rzecz uczenia się przez całe życie

Zadanie 5: Realizacja zadań podmiotu prowadzącego ZRK wynikających z ustawy o ZSK

Zadanie 6: Uzupełnianie informacji o wpisanych do ZRK kwalifikacjach o krótkie charakterystyki kwalifikacji w języku angielskim

Zadanie 7: Działalność informacyjna i edukacyjna dla użytkowników rejestru

Efekty realizacji projektu:

 1. Uruchomienie zmodernizowanej wersji systemu informatycznego ZRK
 2. Opracowanie ponad 100 syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w ZRK w języku polskim
 3. Opracowanie ponad 100 syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w ZRK w języku angielskim
 4. Opracowanie ponad 200 informacji o kwalifikacjach z ZRK na portalu ERK w języku angielskim i w języku polskim
 5. Organizacja seminariów informacyjnych i konsultacyjnych
Projekt koncentruje się na użytkownikach końcowych oraz środowiskach, podmiotach i osobach w ich otoczeniu i umożliwiają ludziom korzystanie z ZSK i uczenie się przez całe życie, rozwoju narzędzi i rozwiązań, które zwiększą przystępność kwalifikacji oraz usprawnią proces ich zdobywania. Zadanie 1 dedykowane jest potrzebom sektora oświaty i szkolnictwa wyższego, w zakresie wykorzystania ZSK i rozwoju świadomości dot. LLL: działania na rzecz nauczycieli (m.in. opracowanie projektów kwalifikacji rynkowych dla nauczycieli, opracowanie i pilotażowa realizacja scenariuszy lekcji dot. ZSK i LLL na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych, wsparcie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w pilotażowym wykorzystaniu scenariuszy lekcji nt. ZSK i LLL przez nauczycieli, opracowanie zestawów dziecięcych i młodzieżowych kwalifikacji), wspieranie nowych rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie w obszarze szkolnictwa wyższego m. in. opracowanie rekomendacji, wsparcie opracowania kolejnych syntetycznych efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego). Zadanie 2 to kontynuacja ZSK 2 w zakresie oferowanego wsparcia dla ostatecznych odbiorców, zapewnianego przez regionalnych liderów ds. ZSK (doradców regionalnych) – m.in. utrzymanie i rozwój 16 centrów ds. ZSK i LLL, tworzenie wielopodmiotowych partnerstw regionalnych i lokalnych na rzecz rozwiązań ZSK dla odbiorców końcowych, opracowanie projektów kwalifikacji zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionów. Zadanie 3 to innowacyjne rozwiązania skierowane do użytkowników końcowych ZSK (m.in. opracowanie innowacyjnego narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w ramach ZSK, wdrożenie i modyfikacja innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych, wdrożenie interaktywnych narzędzi i materiałów cyfrowych służących budowaniu świadomości w obszarze LLL) Zad.4 jest nakierowane na upowszechnianie wiedzy nt. ZSK oraz idei LLL, w tym edukacja pozaformalna.
 
Zadanie 1 – Stały rozwój oferty kwalifikacji rynkowych dla instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kształtowanie aktywnej postawy uczenia się przez całe życie.
 
Zadanie 2 – Budowanie regionalnych i międzyregionalnych sieci partnerstw na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym utrzymanie i rozwój regionalnych centrów LLL.
 
Zadanie 3 – Rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających uczenie się przez całe życie skierowanych do różnych grup użytkowników końcowych.
 
Zadanie 4 – Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.
Projekt ZSK 5 (Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju) jest kontynuacją I i II etapu wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kolejno projekty ZSK 1 oraz ZSK 3). Koncentruje się on na użytkownikach systemu, którzy współtworzą system (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne). W szczególności projekt ZSK 5 zakłada istotny komponent wsparcia dla ministra koordynatora, obejmujący prowadzenie ewaluacji i doskonalenia rozwiązań systemowych (w tym w zakresie nadzoru oraz zewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji). W projekcie ZSK 5 opisywane są kwalifikacje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektorów i branż (w tym opisanie kolejnych sektorowych ram kwalifikacji) oraz z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego Polski.
 
Kontynuacja prac polega na:
 • wspieraniu wszystkich interesariuszy systemu, wraz z ministrem-koordynatorem ZSK;

 • opisywaniu kwalifikacji rynkowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;

 • tworzeniu kolejnych sektorowych ram kwalifikacji;

 • aktualizacji narzędzi i materiałów niezbędnych do bardziej efektywnej pracy instytucji certyfikujących (m.in. poprzez pilotaże walidacji);

 • stałym namyśle i monitoringu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, służącym rozwojowi systemowych rozwiązań wzmacniających ZSK tak, aby stał się docelowo systemem dobrze zakorzenionym w polityce publicznej, wzbogacającym podaż wykwalifikowanych kadr na rynku pracy zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 5:
 • Zadanie 1 : Wspieranie podmiotów zainteresowanych rozwojem oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK i wspierających uczenie się przez całe życie.
 • Zadanie 2: Wspieranie wykorzystania przez branże rozwiązań oferowanych w ZSK w oparciu o informacje nt. zapotrzebowania na kwalifikacje, w tym współpraca z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.
 • Zadanie 3: Ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK, a także wspieranie Ministra Koordynatora ZSK w doskonaleniu istniejących oraz projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze ZSK.
 • Zadanie 4: Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.

Projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” – ZRK 2 jest bezpośrednią kontynuacją działań realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK 1). Zaplanowane działania stanowią bądź realizację wymagań ustawowych postawionych przed podmiotem prowadzącym rejestr, bądź odpowiedź na zdiagnozowane w ramach aktualnie prowadzonego projektu kierunki rozwoju, tj.: stałe rozwijanie powszechnego dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o ZSK, rozwijanie (lub tworzenie nowych) narzędzi systemowych odpowiadających na aktualne potrzeby interesariuszy i rozwijającego się ZSK, w tym narzędzi usprawniających proces zgłaszania i rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji i uprawnienia do ich nadawania, rozwój istniejących i tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz aplikacji wspierających relacje interesariuszy systemu z Rejestrem przy pomocy sztucznej inteligencji i/lub maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką. Jednym z zadań projektu jest zapewnienie utrzymania działającego od 2016 r. rejestru, używanego do realizacji zadań ustawowych podmiotu prowadzącego rejestr, w tym umożliwienie realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną. ZRK jest narzędziem systemowym, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ZSK. Gromadzi i udostępnia za pośrednictwem portalu internetowego informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w kraju włączonych do ZSK, uzyskiwanych zarówno w wyniku edukacji formalnej i pozaformalnej, jak i uczenia się nieformalnego. ZRK zawiera także dane o podmiotach powiązanych (np. IC, PZZJ).

Zadania realizowane w ramach projektu ZRK:

Zadanie1: Realizacja ustawowych zadań związanych z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Zadanie 2: Monitorowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zadanie 3: Prowadzenie punktu kontaktowego dla interesariuszy ZSK i portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym części dot. rejestru

Zadanie 4: Rozwój istniejących i tworzenie nowych narzędzi informatycznych wspierających interesariuszy systemu

Zadanie 5: Rozwój istniejących i tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających interesariuszy systemu za pomocą technik tzw. sztucznej inteligencji (czyli maszynowego uczenia się i przetwarzania dużej ilości danych wspartego analizą lingwistyczną i statystyką), bazujących na rozwiązaniach wypracowanych w projekcie ZRK

Zadanie 6: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektów prowadzone są działania merytoryczne, szkoleniowe i informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wybrane cele projektów

      Opracowanie opisów ponad 200 kwalifikacji rynkowych.

      Stworzenie 16 sektorowych ram kwalifikacji.

      Monitorowanie i ewaluacja rozwoju ZSK.

      Wsparcie ministerstw i samorządów terytorialnych.

      Wsparcie dla podmiotów zainteresowanych rolą IC i PZZJ.

      Upowszechnianie ZSK wśród pracodawców i pracowników.

      Stworzenie internetowego centrum informacji o ZSK.

 

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content