Jak zgłaszać kwalifikację do systemu

Kwalifikacja wolnorynkowa może zostać włączona do ZSK na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Może być więc np. firma handlowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z branży obuwniczej, zrzeszenie producentów drukarek, czy stowarzyszenie firm szkoleniowych.

Jak włączyć kwalifikację wolnorynkową do systemu?

Zainteresowany podmiot składa elektroniczny wniosek, zawierający szczegółowy opis kwalifikacji, za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą termin ten może jednak zostać jednorazowo przedłużony o kolejne cztery miesiące.

Na wszystkich etapach rozpatrywania wniosku minister oraz opiniujący zgłoszoną kwalifikację specjaliści i eksperci są zobowiązani do ścisłej współpracy z wnioskodawcą.

Po otrzymaniu wniosku w gestii ministra leży:

Konsultacja z zainteresowanymi środowiskami

Minister właściwy publikuje informację  o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania opinii. Podsumowanie wyników konsultacji jest zamieszczane na portalu ZSK. Celem konsultacji jest publiczne poinformowanie o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji do ZSK i pozyskanie opinii zainteresowanych środowisk.

Pozyskanie opinii specjalistów

Po konsultacjach minister właściwy zwraca się do specjalistów o opinię w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji do ZSK. Na podstawie tych opinii minister podejmuje decyzję o zasadności dalszego procedowania.

Ocena wniosku

Ostatecznej oceny wniosku dokonuje minister właściwy, biorąc pod uwagę: ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji; celowość włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, rozumianą jako jej zgodność z potrzebami społecznymi, potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie; podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji już włączonych do ZSK.

Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

Minister właściwy powołuje zespół ekspertów, który porównuje efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK i przedstawia ministrowi wiążącą rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK. Rekomendacja zawiera także skorygowany – w porozumieniu z wnioskodawcą – opis wymaganych efektów uczenia się. Minister przekazuje rekomendację ekspertów do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK. Jeżeli jej opinia jest pozytywna, minister przypisuje poziom PRK do danej kwalifikacji. W przeciwnym razie zespół ekspertów ponownie sporządza rekomendację, w której odnosi się do opinii Rady. Ta rekomendacja jest ostateczna.

Przygotowanie obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK

Obwieszczenie jest publikowane w Monitorze Polskim. Z dniem jego ogłoszenia kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do ZSK.

Uwaga: Kwalifikacja wolnorynkowa włączona do ZSK uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej (IC) uprawnionej do nadawania danej kwalifikacji. 

Przy zgłaszaniu kwalifikacji wolnorynkowych wsparciem służy Instytut Badań Edukacyjnych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Facebook
Twitter
LinkedIn