KARTY KOMPETENCJI

W Zaleceniach Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 roku kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się są definiowane jako zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Obejmują one zdolność radzenia sobie z niepewnością i złożonością, umiejętność uczenia się, wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania empatii i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście.

Przygotowane narzędzie służy do określenia tzw. kompetencji miękkich, szczególnie istotnych dla efektywnej realizacji zadań związanych z danym sektorem. Celem tak opracowanych kart jest przede wszystkim:

  • ułatwienie opisywania kwalifikacji w określonych sektorach;
  • umożliwienie autodiagnozy posiadanych kompetencji.
Karty kompetencji – jako narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się – zostały przygotowane dla 10 sektorów.
 

Karty kompetencji mogą znaleźć zastosowania w trzech kluczowych obszarach:

Osoby zainteresowane opisywaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach jednej z branż mogą wykorzystać karty jako materiały wzorcowe w prowadzonych pracach, analizując poszczególne elementy kart, ze szczególnym uwzględnieniem definicji kompetencji, metod walidacji, wskazanych efektów uczenia się oraz kryteriów weryfikacji.

Doradcy zawodowi mogą używać kart do pomocy przy udzielaniu porad i wskazówek w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu, a także wykorzystać je w procesie analizy indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji kandydata. Karty stanowią również element edukacyjny w obszarze aktualizacji posiadanej wiedzy o pożądanych w danej branży kompetencjach osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Kandydaci starający się o określone stanowisko pracy w danej branży mogą użyć kart jako narzędzia ewaluacji posiadanych  kompetencji.

Poniżej do pobrania Karty Kompetencji i Instrukcja.

Karta Kompetencji
Branża Sport
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża Bankowość
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża IT
(PDF, 2,1 MB)

Karta Kompetencji
Branża Handel
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża Usługi Rozwojowe
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża Turystyka
(PDF, 2,1 MB)

Karta Kompetencji
Branża Marketing
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża Motoryzacja
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża Budownictwo
(PDF, 2 MB)

Karta Kompetencji
Branża Moda
(PDF, 2 MB)

Instrukcja do Kart
Kompetencji
(PDF, 662 KB MB)