Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Czytaj dalej Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Rozwiązania dla Twojej branży

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki muszą nieustannie śledzić najnowsze rynkowe trendy i dbać o odpowiedni poziom kwalifikacji swojej kadry. Tylko w ten sposób mogą utrzymać swoją konkurencyjność i nie zostać w tyle za resztą branży.

Czytaj dalej Rozwiązania dla Twojej branży

Jak zgłosić kwalifikację do systemu

Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Może być to np. firma handlowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z danej branży, zrzeszenie producentów, czy stowarzyszenie firm szkoleniowych.

Czytaj dalej Jak zgłosić kwalifikację do systemu

Jak uzyskać kwalifikację

Jednym z najważniejszych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji w procesie, który w terminologii ZSK nazywany jest walidacją. Jej najważniejszym założeniem jest to, że nie ma znaczenia jak i gdzie zdobyliśmy naszą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne − w szkole, na uczelni, w pracy, na szkoleniu, czy ucząc się samodzielnie w domu, ale liczy się to, co wiemy i potrafimy.

Czytaj dalej Jak uzyskać kwalifikację

PRK na świadectwach, dyplomach i certyfikatach

Wszystkie włączone do ZSK kwalifikacje mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który odzwierciedla m.in. złożoność umiejętności nabytych w ramach danej kwalifikacji i samodzielność osoby w danym zakresie kompetencji zawodowych. Dzięki temu możliwe jest łatwe porównanie różnych kwalifikacji oraz odniesienie ich do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Czytaj dalej PRK na świadectwach, dyplomach i certyfikatach

Jak zostać instytucją certyfikującą

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten w nomenklaturze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest określany mianem walidacji.

Czytaj dalej Jak zostać instytucją certyfikującą

Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

Czytaj dalej Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje cztery pozakonkursowe projekty związane z ZSK:

  • Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji, nr POWR.02.13.00-00-0001/16-01 , wartość projektu : 44 022 924,08 zł.

  • Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym, nr POWR.02.13.00-00-0001/17-0 , wartość projektu: 40 995 975,89 zł.

(więcej…)

Czytaj dalej O projekcie
Close Menu
X
Skip to content