Zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu opisu kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych oraz włączeniem ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
cztery zadowolone osoby wpatrzone w ekran laptopa, współpracujące nad projektem

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który jest częścią polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie i przygotowania opisu kwalifikacji wolnorynkowej lub sektorowej. Przygotowana kwalifikacja mogłaby zostać włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kwalifikację wolnorynkową może opisać i wnioskować o jej włączenie do systemu organizacja, która:

 • zajmuje się szkoleniem, egzaminowaniem i wydawaniem certyfikatów poświadczających nabycie kompetencji i chciałaby, aby te certyfikaty – dzięki przypisanemu do kwalifikacji poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – były rozpoznawane w kraju i na terenie Unii Europejskiej;
 • prowadzi działalność, w której zauważalne są braki kompetencyjne oraz kadrowe i chciałaby wziąć udział w tworzeniu systemu poświadczającego kwalifikacje pracowników.

Kwalifikację sektorową może opisać, wnioskować o jej włączenie do systemu i zostać instytucją certyfikującą organizacja o zasięgu ogólnokrajowym, która prowadzi działalność statutową w obszarze danej branży lub danego sektora oraz działa odpowiednio na podstawie:

 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97);
 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579);
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) – stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185);
 • ustawy regulującej funkcjonowanie samorządu zawodowego, w tym samorządu zawodu zaufania publicznego oraz samorządu zawodu służby publicznej;
 • sektorowej rady do spraw kompetencji działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) wspiera podmioty poprzez pomoc w zrozumieniu zasad funkcjonowania ZSK i doradztwo metodyczne przy tworzeniu opisów kwalifikacji.

W ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK.

W ramach współpracy Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

 • wsparcie metodyczne przy tworzeniu opisów kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych,
  instruktaż dotyczący wskazywania poziomu PRK dla kwalifikacji;
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz zorganizowania i przeprowadzenia walidacji;
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje w formie stacjonarnej lub online;
 • organizację seminariów konsultacyjnych w formie stacjonarnej lub online z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją;
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i seminariów konsultacyjnych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie;
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie;
 • wyżywienie podczas spotkań roboczych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie;
 • dostęp do narzędzi teleinformatycznych, ułatwiających wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji (ekspertów merytorycznych wskazanych przez podmiot).

Wskazówki dotyczące składu zespołu opisującego kwalifikacje

Z doświadczenia wynika, że kwalifikacje najefektywniej opisuje się w zespole maksymalnie 5-osobowym. Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o wskazanie osób, które będą zaangażowane w prace nad opisem kwalifikacji (jedna osoba może spełniać więcej niż jedno kryterium opisane poniżej).

W skład zespołu powinny wchodzić:

 • przynajmniej jedna osoba, posiadająca doświadczenie w pracy w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania;
 • przynajmniej jedna osoba, posiadająca doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, lekcji, kursów, instruktaży itp.);
 • przynajmniej jedna osoba, posiadająca praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy zgłaszana kwalifikacja, np. przygotowywania zadań egzaminacyjnych i innych form walidacji.

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące dokumenty:

 • Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1);
 • Informacje o planowanej kwalifikacji (załącznik 2dla każdej zgłaszanej kwalifikacji należy przygotować odrębny dokument);
 • Zasady organizacji spotkań (załącznik 3);
 • Klauzulę informacyjną (załącznik 4) Formularz RODO;

Pisemne rekomendacje od podmiotów zewnętrznych (np. stowarzyszenia/organizacji branżowej) uzasadniające potrzebę włączenia planowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – dla każdej zgłaszanej kwalifikacji minimum dwie rekomendacje.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające komplet ww. dokumentów.

Podczas podejmowania decyzji o wyborze podmiotu do udzielenia wsparcia, będą brane pod uwagę: uzasadnienie celowości włączenia kwalifikacji, w tym przynależność do branży lub sektora szczególnie ważnego dla rozwoju kraju. Dodatkowym atutem będzie gotowość podmiotu do certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK lub wskazanie innego podmiotu wyrażającego taki zamiar. Do współpracy szczególnie zachęcamy podmioty, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia metodycznego Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych, wolnorynkowych lub sektorowych.

Ocena zgłoszeń zostanie przeprowadzona przez ekspertów metodycznych wspierających opisywanie kwalifikacji rynkowych.

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną (w formie czytelnie podpisanych skanów dokumentów) na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: “Zgłoszenie kwalifikacji – wsparcie opisywania”. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: do końca stycznia 2026 r.
 2. W terminie do 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego zgłoszenia zostanie wysłana informacja (drogą mailową) o objęciu, bądź nie, wsparciem w opisie kwalifikacji w oparciu o przedstawione wyżej kryteria wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji tego wsparcia. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl

Załączniki:

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn