Kwartalnik ZSK – dwa lata

Kwartalnik jest bazą informacji na temat idei uczenia się przez całe życie oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma na celu integrację wokół ZSK ekspertów zajmujących się rynkiem pracy i uczeniem się przez całe życie – naukowców, doradców zawodowych, specjalistów od HR oraz nauczycieli.

Kwartalnik ZSK jest z nami już dwa lata. Dziewięć numerów, a w nich 95 artykułów merytorycznych to już spory dorobek. Byliśmy komentowani, chwaleni i być może krytykowani, co pokazuje trudność i nieoczywistość tematów, jakie są poruszane.

Eksperci

Na łamach Kwartalnika wypowiadali się eksperci z różnych środowisk – łącznie ponad 100 osób, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie oraz Zintegrowany System Kwalifikacji. Prawie połowa z nich to eksperci spoza Instytutu Badań Edukacyjnych. Dla przykładu warto przypomnieć, że w numerze 4/2021 o komentarz do stosowania idei uczenia się przez całe życie poprosiliśmy przedstawicieli świata finansów, sportu, organizacji pozarządowych, jak i szkolnictwa. Z kolei w przedostatnim numerze na temat potrzeby rozwijania kluczowej umiejętności, jaką jest przedsiębiorczość, wypowiadali się nauczyciele różnych etapów edukacji, przedsiębiorcy i edukatorzy przedsiębiorczości. Na łamach Kwartalnika ZSK swoje opinie przedstawiali także eksperci z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Technologii i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP, a także z firm pełniących rolę instytucji certyfikujących czy podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości. Takie spektrum ekspertów potwierdza, że Kwartalnik, zgodnie z celami przed nim stawianymi, stał się miejscem integracji ekspertów, debaty na temat idei uczenia się przez całe życie oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ważne tematy

Kwartalnik ZSK to także przestrzeń do przekazywania praktycznej wiedzy i to z perspektywy różnych grup interesariuszy. Na przestrzeni dwóch lat w Kwartalniku zostały zaprezentowane badania realizowane w ramach ZSK oraz rozwiązania przydatne dla osób dbających o rozwój swój lub pracowników, jak np. Moje portfolio, System Odznaka+, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, Sektorowe Ramy Kwalifikacji etc. Pokazywaliśmy perspektywy rozwoju systemu i opinie różnych grup interesariuszy.

W bieżącym numerze Kwartalnika ZSK 4/2022

Zapraszamy do lektury bieżącego wydania, w którym wróciliśmy do wielowątkowego zagadnienia kwalifikacji rynkowych. Po pierwsze prezentujemy Nowe kwalifikacje w ZSK, włączone do systemu w 2022 roku. Wskazujemy, z jakim wysiłkiem i jakimi korzyściami wiąże się przygotowanie opisu kwalifikacji dla organizacji. Jest o tym mowa w artykule Opis kwalifikacji – między drogą a celem. Podejmując temat opisu kwalifikacji, pokazujemy także Korzyści zwielokrotnione, czyli te, które dotyczą opracowania koncepcji kilku powiązanych ze sobą kwalifikacji. Takie rozwiązania funkcjonują w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z pożytkiem dla osób uczących się, instytucji certyfikujących i pracodawców. Osobom zainteresowanym szczegółowymi zasadami przygotowania opisu kwalifikacji polecamy podręcznik Jak opisać kwalifikację rynkową. Proponujemy także analizę procesu włączania do ZSK kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

W bieżącym numerze Kwartalnika ZSK zachęcamy do kształtowania Nawyku rozwoju – jak pozostać profesjonalistą w uczeniu, a w tekście  Opiekuję się… Pracuję podejmujemy trudny temat traktowania opieki nad bliskimi niesamodzielnymi jako pracy. W artykule Walidacja kompetencji transwersalnych wyjaśniamy samo tytułowe zagadnienie, a także prezentujemy użyteczne narzędzia – Metodę Bilansu Kompetencji oraz Moje portfolio. Na koniec zapraszamy do namysłu nad językiem ZSK i jego komunikatywnością  w różnych wymiarach, bo ZSK nie jest systemem tylko dla tych, którzy chcą tworzyć i nadawać kwalifikacje. System ma służyć wszystkim, dlatego należy mówić i pisać o nim w sposób zrozumiały, precyzyjny i dostępny.

Zachęcamy do lektury Kwartalnika

Co zawierały wcześniejsze numery Kwartalnika i jakie były tematy przewodnie poszczególnych wydań, prezentujemy poniżej. Poruszane zagadnienia są wciąż aktualne i warto się z nimi zapoznać.

 

Temat główny tego wydania to przedsiębiorczość, która w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 określona została jako jedna z umiejętności o charakterze ogólnym – przekrojowym.  Szczególnie polecamy artykuł, w których eksperci mierzyli się z pytaniem, czy przedsiębiorczość to faktycznie kluczowa umiejętność. Przedstawiono także wnioski na temat przedsiębiorczości u dorosłych uczestników działań edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi service design i user experience oraz analizę wywiadów z osobami uczącymi się w szkołach dla dorosłych.

 

 

Świat nowoczesnych technologii to temat przewodni numeru 2/2022. Przedstawiliśmy w nim szanse rozwoju dla naszego kraju w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Wskazaliśmy także na innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji oraz zarządzania kompetencjami. W numerze poruszyliśmy zagadnienie technologii wodorowych, edukacji 4.0 oraz sztucznej inteligencji. Przedstawiliśmy również konkretne przykłady kwalifikacji rynkowych odpowiadających potrzebom nowoczesnych technologii oraz wskazaliśmy aplikacje, które mogą w tym pomóc.

 

Numer Kwartalnika otwierający rok skłaniał do podsumowań i planów na najbliższe trudne miesiące, naznaczone już nie tylko pandemią, ale także trudną sytuacją za naszą wschodnią granicą. ZSK stawał się szansą dla milionów ludzi przybywających do Polski. Na łamach Kwartalnika omówiliśmy plany rozwoju ZSK i zaprezentowaliśmy kwalifikacje rynkowe Opisaliśmy ponadto działanie całego systemu oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Przeprowadziliśmy też rozmowy z instytucjami certyfikującymi. Na przykładzie omówiliśmy, jak wygląda projektowanie walidacji w praktyce.

 

 

Ostatnie wydanie Kwartalnika ZSK w 2021 roku w całości poświęcone było idei uczenia się przez całe życie (LLL, lifelong learning). W wywiadzie zastanawialiśmy się, dlaczego edukacja nie kończy się w szkole czy na uczelni. Przedstawiliśmy wyniki badań „Uczenie się dorosłych Polaków” oraz „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”. Omówiliśmy różne formy uczenia się i dobre praktyki z perspektywy Zintegrowanej Strategii Umiejętności. W numerze zapytaliśmy także o znaczenie uczenia się przez całe życie z perspektywy prowadzenia biznesu i przybliżyliśmy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

Kwartalnik ZSK 3/2021 był poświęcony Sektorowym Ramom Kwalifikacji. Stanowią one uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze. Pełnią również rolę integrującą w odniesieniu do szerokiego spektrum interesariuszy związanych z danym sektorem.

 

 

We wcześniejszych numerach Kwartalnika ZSK prezentowaliśmy m.in. specjalistyczne kwalifikacje oraz narzędzia pomocne przy opisywaniu kwalifikacji. Opisywaliśmy walidację i analizę procesu uczenia się przez całe życie oraz strategię rozwoju ZSK w Polsce.

Oby język giętki powiedział wszystko

Kwartalnik ZSK to także miejsce debaty i wymiany opinii o ZSK. Warto w tym momencie wrócić do namysłu nad komunikatywnością w tej debacie. Mówmy często, bo Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwia wdrażanie idei uczenia się przez całe życie i gwarantuje rozwój zarówno w skali kraju, jak i jednostki. Zapraszamy do dyskusji i zgłaszania opinii.

O autorce:

Urszula Szulc – redaktor prowadząca Kwartalnik ZSK.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły