Korzyści zwielokrotnione

O korzyściach (nie tylko finansowych) wynikających z włączenia kwalifikacji rynkowych do ZSK nie trzeba już nikogo przekonywać. Namysł nad stworzeniem narzędzi umożliwiających potwierdzanie kompetencji może skutkować opracowaniem koncepcji kilku powiązanych ze sobą kwalifikacji. Takie rozwiązania funkcjonują w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z pożytkiem dla osób uczących się, instytucji certyfikujących i pracodawców.

Koncepcja opisu grup kwalifikacji może dotyczyć kilku kwalifikacji o zbliżonych poziomach PRK, potwierdzających gotowość do wykonywania pokrewnych zadań w ramach sektora lub branży. Może także dotyczyć kwalifikacji, w których efekty uczenia się wskazują na coraz większą samodzielność w działaniu, przygotowanie do ponoszenia większej odpowiedzialności zawodowej, przyswojenie coraz bardziej złożonej wiedzy, możliwość wykonania coraz bardziej skomplikowanych, wielowymiarowych czynności.

Promocja uczenia się pod znakiem jakości

Grupy kwalifikacji nabierają znaczenia w odniesieniu do ustawy o ZSK, w której wskazano na możliwość etapowego gromadzenia oraz potwierdzania osiągnięć.

Art. 48.

  1. Osiągnięcia wymagane dla danej kwalifikacji rynkowej, uzyskane w różnym miejscu i czasie, mogą być etapowo gromadzone i być podstawą nadania kwalifikacji w toku certyfikowania.
  2. Przez osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 i art. 49, należy rozumieć wyodrębniony zbiór efektów uczenia się, których uzyskanie zostało potwierdzone w walidacji, stanowiący część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej.
  3. Osiągnięcia wymagane dla danej kwalifikacji rynkowej mogą być poddawane walidacji w różnym miejscu i czasie, jeżeli wymagania dotyczące walidacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5, nie stanowią inaczej.

Art. 49.

  1. Instytucja certyfikująca może w toku certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej uznać osiągnięcia, uzyskane w związku z ubieganiem się o nadanie innej kwalifikacji włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, za tożsame z osiągnięciami stanowiącymi część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej, na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie innej kwalifikacji.
  2. Instytucja certyfikująca może w toku certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej uznać inne osiągnięcia, niż określone w ust. 1, za tożsame z osiągnięciami stanowiącymi część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej, jeżeli uzyskanie tych osiągnięć zostało sprawdzone w przeprowadzonej walidacji.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uznanie osiągnięć następuje na podstawie rozmowy z osobą ubiegającą się o nadanie danej kwalifikacji rynkowej oraz na podstawie oceny przedstawionej przez tę osobę dokumentacji.
  4. Osiągnięcia uznane w sposób określony w ust. 1 lub 2 nie podlegają ponownej walidacji.

 Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Określone w ustawie „osiągnięcia” to zatem nic innego jak część efektów uczenia się, których potwierdzenie może zostać uznane podczas starania się o uzyskanie innych kwalifikacji rynkowych. Opracowywanie powiązanych ze sobą kwalifikacji ułatwia realizację procedur uznawania osiągnięć, pozwala bowiem na zawieranie w kwalifikacji porównywalnych efektów uczenia się, a nawet całych podobnych lub takich samych zestawów efektów uczenia się.

„Co kto dobrze umie, tym się rad bawi”

Przykładem funkcjonujących w ZRK pokrewnych kwalifikacji, do których przypisano ten sam lub zbliżony poziom PRK, należą trzy kwalifikacje z obszaru ochrony przeciwpożarowej.

Nazwa kwalifikacji

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)

Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Zestaw efektów uczenia się nr 1

 

Przygotowanie do montażu i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przygotowanie do montażu i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przygotowanie do montażu i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zestaw efektów uczenia się nr 2

Przygotowanie do montażu i konserwacji instalacji DSO

Przygotowanie do montażu i konserwacji instalacji SUG-G

Przygotowanie do montażu i konserwacji instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Zestaw efektów uczenia się nr 3

Montaż i konserwacja instalacji DSO

Montaż i konserwacja instalacji SUG-G

Montaż i konserwacja instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, pierwszemu zestawowi efektów uczenia się we wszystkich trzech kwalifikacjach nadano tę samą nazwę. Zestaw zbudowany jest z takich samych efektów uczenia się, dla których opisano takie same kryteria weryfikacji. Wskazano w nim efekty uczenia się dotyczące ogólnej wiedzy o systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych, ważnej z punktu widzenia umiejętności montażu i konserwacji wszystkich objętych omawianymi kwalifikacjami typów instalacji i urządzeń. Kolejne zestawy efektów uczenia się we wszystkich trzech kwalifikacjach charakteryzuje taka sama architektura opisu, ale wskazywane efekty uczenia się dotyczą już różnych typów instalacji i urządzeń. Tak skonstruowane efekty uczenia się ułatwiają uzyskanie kwalifikacji dzięki możliwości jednokrotnego potwierdzenia efektów uczenia się zawartych w zestawie nr 1. Propozycja przenoszenia osiągnięć została wzmocniona przez wskazanie rozwiązań organizacyjnych wyrażonych w wymaganiach dotyczących walidacji: „Zestaw 1 Przygotowanie do montażu i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych może być wspólny dla różnych kwalifikacji z obszaru zabezpieczeń przeciwpożarowych. W okresie 3 lat od zaliczenia Zestawu 1 w ramach walidacji innej kwalifikacji dopuszcza się uznanie wyniku walidacji niniejszej kwalifikacji”.

Wspólne efekty uczenia się mogą też dotyczyć zagadnień związanych z zasadami organizacji stanowisk pracy i BHP. Takie rozwiązanie zostało zastosowane na przykład w kwalifikacjach rynkowych z obszaru mody. W czterech kwalifikacjach: Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży, Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych, Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin oraz Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin zawarto identycznie nazwany efekt uczenia się  „Charakteryzuje zasady BHP obowiązujące na stanowiskach pracy” i określono dla tej umiejętności takie same kryteria weryfikacji. Również w kwalifikacji Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej ujęto tę umiejętność, ale w opisie została uszczuplona o kryterium weryfikacji  „omawia zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia”. Warto też zauważyć, że w dwóch kwalifikacjach dotyczących konstruowania szablonów wskazano ten sam efekt uczenia się  „Posługuje się tabelami rozmiarowymi”.

Zdarzają się grupy kwalifikacji rynkowych, w których potwierdzenie jednej z nich jest warunkiem możliwości starania się o kolejną. Jednym z warunków przystąpienia do walidacji kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych na przykład jest posiadanie dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. W tej ostatniej określono ogólne, uniwersalne efekty uczenia się dotyczące prowadzenia mediacji, nie zostały one powtórzone w kwalifikacji dotyczącej spraw gospodarczych. Do kwalifikacji „bazowej” przypisano piąty poziom PRK, do kwalifikacji dotyczącej mediacji w sprawach gospodarczych – szósty.

Należy podkreślić, że wszystkie określone dla tych kwalifikacji efekty uczenia się, które zostaną potwierdzone, mogą zostać uznane w toku certyfikowania innych zbliżonych kwalifikacji – Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych oraz Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia. Umiejętności w obu kwalifikacjach zostały jednak opisane w różny sposób, można zatem przypuścić, że uznawanie osiągnięć będzie w tym wypadku wymagało większego zaangażowania ze strony asesorów.

Innym przykładem grupy kwalifikacji, w których każda kolejna ma przypisany wyższy od poprzedniej poziom PRK, są kwalifikacje dotyczące umiejętności trenerskich w sporcie. Widać to na przykładzie trenerów tenisa stołowego.

Nazwa kwalifikacji

Skrót nazwy

Przypisany poziom PRK

Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym

Trener tenisa stołowego – poziom I

4

Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Trener tenisa stołowego – poziom II

5

Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym

Trener tenisa stołowego – poziom III

6

 

Przystąpienie do walidacji kwalifikacji z najniższym poziomem nie wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu żadnej innej kwalifikacji rynkowej, w kolejnych warunkiem jest m.in. posiadanie kwalifikacji „trenerskiej” z obszaru tenisa stołowego z niższym poziomem PRK. Wzrost złożoności efektów uczenia się jest zauważalny w strukturze każdego z zestawów efektów uczenia się. W kwalifikacji odnoszącej się do „szkolenia wstępnego” pomieszczono efekty uczenia się dotyczące wiedzy o biologicznych, biomechanicznych, metodycznych oraz psychospołecznych podstawach planowania zajęć i procesu szkoleniowego. Wiedza z tego obszaru nie będzie weryfikowana w kwalifikacjach z wyższymi poziomami PRK.

Obie koncepcje są korzystne dla wszystkich interesariuszy kwalifikacji. Zachęcają do opracowywania kolejnych kwalifikacji z danego obszaru. Promują uczenie się, myślenie o potencjalnych ścieżkach rozwoju, planowanie kariery. Z punktu widzenia pracodawców pozwalają na zagospodarowanie kluczowych obszarów kompetencji. Instytucje certyfikujące mają ułatwione zadanie w tworzeniu scenariuszy i narzędzi walidacji. Włączanie grup kwalifikacji nie jest rzecz jasna warunkiem uznawania osiągnięć, niemniej usprawnia wszystkie związane z tym działania.

O autorze:

Piotr Bordzoł – doktor nauk humanistycznych, absolwent MISH KUL, polonista. Członek Pracowni Języka Polskiego w Zakładzie Dydaktyk Szczegółowych IBE (2013–2016), od 2016 roku wspiera podmioty zainteresowane opisywaniem i włączaniem do ZSK kwalifikacji rynkowych.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

Sojusz dla kompetencji w budownictwie

Budownictwo zajmuje bardzo ważne miejsce w  polskiej gospodarce i dlatego nieustannie potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Doskonale rozumie to Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, której działalność można uznać za unikalne zjawisko w całej Unii Europejskiej. O budownictwie, kwalifikacjach i działalności rady rozmawiamy z Jakubem Kusem, wiceprzewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Czytaj»

Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierające rozwój kluczowych sektorów gospodarki

Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór rozwiązań, których celem jest integracja polskiego systemu kształcenia. Z powodu różnorodności obszarów edukacji, narzędzia tworzące ZSK muszą być dostosowywane do potrzeb konkretnych grup beneficjentów. Szczególną rolę odgrywają tutaj interesariusze sektorowi – organizacje branżowe czy izby gospodarcze – dla których tworzone są narzędzia pozwalające na efektywne korzystanie z dorobku ZSK.

Czytaj»

Sektorowe rady ds. kompetencji w służbie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji

W trakcie wieloletniej debaty na temat roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zwykło się mówić, że jest on mostem łączącym edukację i rynek pracy. Do elementów zapewniających jego stabilną konstrukcję zaliczamy między innymi sektorowe rady ds. kompetencji. Aby lepiej poznać ich znaczenie, warto zastanowić się, jaką pełnią rolę – przęseł, a może podpór?

Czytaj»

Sektorowe ramy kwalifikacji na rynku pracy

Nawet najlepszej jakości kwalifikacje, odpowiadające na bieżące potrzeby gospodarki, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli pracodawcy nie będą umieli rekrutować osób z odpowiednimi kompetencjami. Co więcej, przedsiębiorcy niejednokrotnie nie są świadomi tego, że w systemie edukacji nadawane są kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy), których potrzebują i poszukują. To właśnie ta myśl stała u podstaw pomysłu wdrażania sektorowych ram kwalifikacji w firmach.

Czytaj»

Drinki ze słomką, czyli walidacje w okresie wakacyjnym

Wydawać by się mogło, że wakacje to czas odpoczynku i relaksu – jednak nie dla studentek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które zdecydowały się nabyć w tym czasie kompetencje barmańskie. Jednak zanim zaczęły shakować, stiringować, blendować, leyerować czy flamingować ulubione drinki turystów w cieniu palm czy w alpejskim kurorcie, albo przynajmniej na Krupówkach, musiały potwierdzić swoje kwalifikacje.

Czytaj»