How to become an awarding body

An awarding body is an entity with the authority to award specific market qualifications included in the IQS, i.e. to issue documents (e.g. certificates) formally confirming that a person has attained the qualification. Issuing a certificate culminates the process of assessing the knowledge, skills and social competences of a person seeking to attain a given qualification. The awarding body is also responsible for organising the awarding process. This process is called “validation” in the terminology of the Integrated Qualification System.

Continue ReadingHow to become an awarding body

How to submit a qualification to the system

Market qualification can be included in the Integrated Qualification System at the request of entities conducting organised activities in the economy, labour market, education or training. This could be, for example, a commercial business, an organisation bringing together entrepreneurs from a given industry, an association of producers, or an association of training firms.

Continue ReadingHow to submit a qualification to the system

Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Continue ReadingJak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

Continue ReadingBranża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji