Jak zgłosić kwalifikację do systemu

Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Może być to np. firma handlowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z danej branży, zrzeszenie producentów, czy stowarzyszenie firm szkoleniowych.

Jak zgłosić kwalifikację rynkową do systemu

Zainteresowany podmiot składa elektroniczny wniosek, zawierający szczegółowy opis kwalifikacji, za pomocą Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Po weryfikacji formalnej wniosek zostaje przekazany do ministra właściwego dla danej kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą termin ten może jednak zostać jednorazowo przedłużony o kolejne cztery miesiące.

Na wszystkich etapach rozpatrywania wniosku minister właściwy dla kwalifikacji oraz opiniujący zgłoszoną kwalifikację specjaliści i eksperci są zobowiązani do ścisłej współpracy z wnioskodawcą.

Po otrzymaniu wniosku w gestii ministra leży:

 1. Konsultacja z zainteresowanymi środowiskami
  Minister właściwy umieszcza na portalu ZSK informację o rozpoczęciu konsultacji środowiskowych i możliwości zgłaszania opinii na temat kwalifikacji.
 2. Pozyskanie opinii specjalistów
  Po konsultacjach minister właściwy zwraca się do specjalistów o opinię w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji do ZSK. Na podstawie tych opinii minister podejmuje decyzję o zasadności dalszego procedowania.
 3. Ocena wniosku
  Ostatecznej oceny wniosku dokonuje minister właściwy, biorąc pod uwagę:
  • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji;
  • celowość włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, rozumianą jako jej zgodność z potrzebami społecznymi, zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
  • dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie;
  • podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji już włączonych do ZSK.
 4. Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)   
  Minister właściwy powołuje zespół ekspertów, który porównuje efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK i przedstawia ministrowi wiążącą rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK. Rekomendacja zawiera także skorygowany – w porozumieniu z wnioskodawcą – opis wymaganych efektów uczenia się. Minister właściwy przekazuje rekomendację ekspertów do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK. Jeżeli jej opinia jest pozytywna, minister przypisuje poziom PRK do danej kwalifikacji. W przeciwnym razie zespół ekspertów ponownie sporządza rekomendację, w której odnosi się do opinii Rady. Ta rekomendacja jest ostateczna.
 5. Przygotowanie obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK
  Obwieszczenie jest publikowane w Monitorze Polskim. Z dniem jego ogłoszenia kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do ZSK.

Uwaga: Kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) przypisany do co najmniej jednej instytucji certyfikującej (IC) uprawnionej do nadawania danej kwalifikacji.

Pobierz grafikę

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Opisywanie Kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/opisywanie-kwalifikacji/

Lista kwalifikacji

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Findex

Polska Rama Kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/prk-na-swiadectwie/

Facebook
Twitter
LinkedIn