Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Kto może zostać PZZJ-em

Podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) może zostać instytucja, która spełnia kilka wymogów: prowadzi zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzonych procesów, dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą pracowniczą, jest odpowiednio przygotowana merytorycznie w zakresie działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i zasad walidacji oraz ma doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub audytów.

Jak można uzyskać uprawnienia PZZJ

Minister Edukacji Narodowej nie rzadziej niż raz na 3 lata publikuje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ogłoszenie o naborze kandydatów na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ. Zainteresowane instytucje muszą następnie złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZSK, wypełniając właściwe formularze i załączając do niego dodatkowe dokumenty, m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności i systemu zapewniania jakości. Wraz z wnioskiem wnoszona jest opłata w wysokości 2 000 zł na podany numer konta.

Złożony wniosek jest oceniany pod względem formalnym przez Instytut Badań Edukacyjnych, a następnie podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. W przypadku decyzji pozytywnej wnioskujący podmiot zostaje wpisany na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ dla danej grupy kwalifikacji na okres 6 lat, z możliwością przedłużenia na następne 6 lat. Minister właściwy dla kwalifikacji powierza mu funkcję PZZJ w odniesieniu do określonej kwalifikacji i konkretnej IC. Zwieńczeniem całego procesu jest podpisanie umowy pomiędzy ministrem a PZZJ, będące początkiem ich współpracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Schemat naboru PZZJ

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej o PZZJ-ach

https://kwalifikacje.edu.pl/podmioty-zewnetrznego-zapewniania-jakosci-pzzj/

 

Podobne wpisy:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content