Jak opisywać kwalifikację rynkową

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje zaprojektowane przez różne środowiska branżowe na podstawie ich wiedzy i zgromadzonych doświadczeń oraz nieregulowane innymi przepisami prawa.

Czym są kwalifikacje rynkowe

Kwalifikacje rynkowe to zestaw efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały zdobyte w dowolny sposób, a następnie zweryfikowane na niezależnych egzaminach i potwierdzone formalnie certyfikatem wydawanym przez uprawnione do tego instytucje certyfikujące. Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne można zdobyć w szkole lub na studiach, ale też na różnego rodzaju kursach i szkoleniach, a nawet w drodze nieformalnego uczenia się, np. w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej czy ucząc się samodzielnie przez internet.

O włączeniu danej kwalifikacji do ZSK decyduje minister właściwy dla kwalifikacji, w odpowiedzi na inicjatywę zainteresowanego środowiska.

Jak opisywać kwalifikacje rynkowe

Zanim kwalifikacje znajdą się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, muszą najpierw zostać szczegółowo opisane oraz zgłoszone poprzez Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a następnie ocenione pod kątem jakości przez środowisko branżowe i specjalistów. Dla każdej kwalifikacji należy też wyznaczyć poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sposób opisania kwalifikacji rynkowej określa art. 15 ustawy o ZSK. Zgodnie z nim każdy wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej musi zawierać dokładny opis kwalifikacji, w tym m.in.: omówienie efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji, wskazanie grup potencjalnie zainteresowanych jej uzyskaniem, wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją przeprowadzających, a także omówienie możliwości wykorzystania kwalifikacji na rynku pracy oraz wskazanie zapotrzebowania na tę kwalifikację.

Opis kwalifikacji rynkowej stanowi cenne źródło informacji dla:

  • Osób planujących ścieżkę swojego rozwoju osobistego i zawodowego.
  • Pracodawców, którzy szukają osób o odpowiednich kompetencjach oraz są zainteresowani podejmowaniem działań na rzecz rozwoju swoich pracowników.
  • Podmiotów rynkowych zainteresowanych nadawaniem (certyfikowaniem)  kwalifikacji rynkowych.
  • Doradców edukacyjnych i zawodowych, pedagogów szkolnych oraz rodziców.
  • Nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie programów kształcenia.

Przy opisywaniu kwalifikacji rynkowych wsparciem służy Instytut Badań Edukacyjnych.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak opisywać kwalifikację rynkową
Poradnik opisywania kwalifikacji

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Zgłaszanie kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-wlaczyc-kwalifikacje-do-systemu/

Instytucje certyfikujące

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-zostac-instytucja-certyfikujaca-2/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn