Szkoły wyższe w ZSK

SZKOŁY WYŻSZE W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI (ZSK)

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdują się różne typy kwalifikacji – w tym kwalifikacje pełne i cząstkowe w szkolnictwie wyższym.

Szkoły wyższe pełnią ważną funkcję w działaniach na rzecz uczenia się przez całe życie (LLL).

W ZSK mogą realizować różne działania:

  • nadawać kwalifikacje pełne (z poziomem 5, 6, 7 i 8 PRK – tytuły licencjata i magistra oraz stopień doktora)

  • nadawać kwalifikacje cząstkowe (po studiach podyplomowych)

  • potwierdzać efekty uczenia się uzyskane na drodze edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego w procesie rekrutacji i w toku studiów

  • zgłaszać kwalifikacje rynkowe do ZSK
  • pełnić funkcję instytucji certyfikującej w ZSK

  • pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości

Stosunkowo nową i mało znaną możliwością jest potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego – uczelnie mogą rekrutować studentów m.in. na podstawie posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego i potwierdzać w ten sposób część przedmiotów, efektów kształcenia bądź punktów ECTS. Formalny proces walidacji posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji posiadanych przez kandydatów i studentów jest prowadzony przez każdą uczelnię w wypracowany przez nią sposób – ustawa tworzy ogólne ramy, natomiast kształt rozwiązań pozostaje w gestii uczelni.