10 grudnia 2020

DZIEŃ 1

9.00 − 9.20

Powitanie gości

Minister Edukacji i Nauki – dr hab., prof. KUL Przemysław Czarnek
Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych – dr hab., prof. UŁ Łukasz Arendt

9.20 − 12.30

I BLOK WYKŁADOWY
Przygotowywanie nauczycieli do edukacji włączającej w Europie
– wartości, wiedza, umiejętności, kompetencje

9.20 − 9.35

Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE

Cinzia Masina, Zastępca Kierownika Wydziału do spraw Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

9.35 − 9.55

Wsparcie techniczne Unii Europejskiej dla reform strukturalnych w państwach członkowskich. Możliwości i przykłady wsparcia w obszarze przygotowania kadr do edukacji włączającej

Thomas Pritzkow, Dyrekcja Generalna ds. Reform Komisji Europejskiej

9.55 − 10.25

Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej - wnioski z metaanalizy identyfikowanych wyzwań i przyjętych rozwiązań w krajach europejskich – rezultaty projektu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. Teacher Professional Learning for Inclusion (TPL4I)

Annet De Vroey, Simoni Symeonidou – Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

10.25 − 10.45

Edukacja włączająca “All means All”

Manos Antoninis, Dyrektor Raportu UNESCO na temat stanu edukacji na świecie

10.45 − 11.25

Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych

Republika Federalna Niemiec – Daniel Bognar, Kierownik Wydziału Edukacji Wczesnoszkolnej, Specjalnej i Włączającej, Elisabeth Woydich, Ministerstwo Edukacji Hesji, Republika Federalna Niemiec, Ulrike Suntheim, Adriana Stathakopoulou
Norwegia – Bodil Hafsås, Kristiny Kvåle, Toril Fiva, Ministerstwo Edukacji i Badań

11:25 − 11:45

Przerwa

11.45 − 12.20

Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej w perspektywie uczelni i nauczycieli – prezentacja wyników badań

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, dr hab., prof. UAM Beata Jachimczak, Uniwersytet  Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.30 − 14.30

PANEL DYSKUSYJNY:
Nowe standardy kształcenia nauczycieli - Czy zapewniają skuteczne przygotowanie do prowadzenia edukacji włączającej?

Moderator: 

dr hab., prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Uczestnicy: 

  1. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciel Zespołu MNiSW ds. standardów kształcenia nauczycieli,  Uniwersytet Warszawski 
  2. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz –  przedstawicielka Zespołu MNiSW ds. standardów kształcenia nauczycieli Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  3. prof. dr hab. Marzenna Zaorska – przedstawicielka Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MEN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, przedstawicielka Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MEN
  4. dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska – przedstawicielka Zespołu MEN ds. standardu kształcenia nauczycieli, Akademia Pedagogiki Specjalnej 
  5. Anna Dakowicz-Nawrocka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  6. dr Wiesław Poleszak – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
  7. Marek Tarwacki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, przedstawiciel Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MEN

14:30 − 15:00

Przerwa

15:00 − 17:00

II BLOK WYKŁADOWY

15.00 − 15.30

Profil kompetencyjny nauczyciela edukacji włączającej

dr hab., prof. UW Grzegorz Szumski, Uniwersytet Warszawski

15.30 − 16.00

Czynniki decydujące o efektywności wspierania uczniów w modelu edukacji włączającej – wyniki metaanalizy danych jakościowych zebranych w badaniu praktyki włączającej w szkołach podstawowych

prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach

16.00 − 16.30

Jak budować szkołę dla wszystkich uczniów wobec wyzwań, możliwości i barier?

prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

16.30 − 17.00

Samorozwój i kształcenie ustawiczne nauczycieli

dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

PRELEGENCI i PANELIŚCI

Manos Antoninis

pełni od sierpnia 2017 roku rolę dyrektora do spraw sprawozdania Global Education Monitoring (GEM), uprzednio był odpowiedzialny za część sprawozdania dotyczącą monitoringu. Koordynował prace nad kalkulacjami luki finansowej związanej z celami edukacyjnymi na rok 2030, prognozami na temat zapewniania powszechnej edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, a także zajmował się Światową Bazą Danych o Nierównościach w Edukacji (World Inequality Database on Education). Był przedstawicielem zespołu sprawozdania w ramach Grupy Współpracy Technicznej ds. wskaźników SDG 4, której obecnie współprzewodniczy. Wcześniej przez 10 lat pracował nad projektami z zakresu finansów publicznych, monitoringu i oceny edukacji w Afryce, Azji i Europie Południowo-Wschodniej.

dr Marta Bielawska

absolwentka tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Akademii Manadżerów Trzeciego Sektora w Collegium Civitas, ukończyła studia doktoranckie na APS w Warszawie. Stypendystka” Educational Leadership Programe” w Perkins School for the Blind w Watertown (USA). Posiada doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku, w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz w USA, Irlandii, Gruzji, Ghanie i Kenii. Jest specjalistką w zakresie edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi warsztaty i szkolenia na temat edukacji włączającej, wczesnej interwencji oraz edukacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku oraz dzieci ze złożoną niepełnosprawnością - w tym dzieci z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Obecnie kierownik projektu ”Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

dr hab. prof. UMCS Stanisława Byra

prof. UMCS jest zatrudniona w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest pedagogiem specjalnym, autorką ponad 100 publikacji z zakresu psychospołecznych konsekwencji niepełnosprawności ruchowej, funkcjonowania rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także kształcenia osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w adaptacji narzędzi diagnostycznych na grunt polski, a także w opracowywaniu autorskich narzędzi badawczych.

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

pedagog, pedagog specjalny. Kierownik Pracowni Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych na WSE UAM w Poznaniu, pełnomocnik Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. W dorobku, w ramach problematyki edukacji włączającej, ma m.in.: monografie, np.: Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015, 2018 II wydanie, 2019 III wydanie), pracę pod współredakcją (z Grzegorzem Szumskim) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019) i liczne artykuły w czasopismach naukowych. Ekspert MEN, MNiSW, NCN. Redaktor naczelna czasopisma Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps

dr hab. prof. UKSW Jan Cieciuch

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik projektów: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy oraz obszar emocjonalno-społeczny. Wspólnie ze współpracownikami stworzył kilka modeli różnych zmiennych osobowościowych powiązanych w całościowy syntetyczny model, nazywany metaforycznie Tablicą Mendelejewa w psychologii. Wyniki badań publikował w czasopismach z obszaru psychologii osobowości oraz społecznej (m.in. Journal of Personality and Social Psychology), rozwoju (m.in. Journal of Youth and Adolescence), metodologii (m.in. Assessment), innych nauk społecznych (m.in. Annual Review of Sociology) oraz czasopismach interdyscyplinarnych z głównego nurtu (m.in. Nature Human Behaviour).

dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk

pedagog specjalny, kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej KUL. W ostatnich latach uczestniczyła w przygotowaniu baterii narzędzi do diagnozy społeczno-emocjonalnej uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi TROS-KA oraz adaptacji narzędzia do diagnozy funkcjonalnej ABAS-3. Była także ekspertem w projekcie MEN i Europejskiej Agencji ds Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pt. „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce”. Obecnie prowadzi projekty badawcze dotyczące uwarunkowań edukacji włączającej, kształcenia nauczycieli w kontekście pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami oraz przygotowania absolwentów z niepełnosprawnościami do funkcjonowania na hybrydowym rynku pracy.

Ewa Furche

Absolwentka szwajcarskiego wieloletniego projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyplomowany teacher trainer, edukator, specjalista ds. kształcenia dorosłych, coach, tutor, wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli, systemie egzaminów zewnętrznych i w nadzorze pedagogicznym; autorka materiałów dydaktycznych i artykułów z zakresu edukacji, wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Mój talent wg testu Gallupa: strateg – lubię tworzyć alternatywne sposoby działania.

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

pedagog specjalny. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: edukacja inkluzyjna i integracyjna uczniów z niepełnosprawnościami, funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Bodil Hafsås

Pracuję w Wydziale ds. Przedszkoli i Szkół Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obecnie pełnię funkcję kierownika projektu dotyczącego zmian w krajowym systemie wsparcia edukacji dzieci o specjalnych potrzebach.

dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak

Pedagog, pedagog specjalny. Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce wychowania, kształcenia i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu opieki, wsparcia i edukacji (edukacja włączająca) i przygotowania kadr. Ekspert MEN z zakresie wdrażania edukacji włączającej w Polsce. Specjalista ds. WCAG w projekcie Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierania edukacji Włączającej (SCWEW) w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Marzena Kędra

dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Nauczyciel Roku 2012. Posiada III stopień specjalizacji zawodowej, tytuł Honorowy Profesora Oświaty. Autorka i realizatorka wielu programów oraz innowacji pedagogicznych, autorka ponad 40 publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej w tym kilku programów nauczania. Autorka, organizatorka i uczestniczka wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

dr Tomasz Knopik

psycholog i doradca zawodowy, adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS oraz ekspert ds. narzędzi diagnostycznych w projekcie IBE i SWPS „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Specjalizuje się w identyfikowaniu oraz wspieraniu potencjału uczniów zdolnych. Autor ponad 50 publikacji z zakresu psychopedagogiki zdolności, edukacji włączającej oraz rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży.

Katarzyna Leśniewska

Pedagog specjalny, obecnie pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspert merytoryczny wielu projektów finansowanych z EFS. Ukończyła szkolenia z zakresu socjoterapii, szkołę trenerów i psychoterapeutów Gestalt. Pracowała m.in. w szkołach ogólnodostępnych, poradni specjalistycznej, szkole przyszpitalnej. Liderka zmian MEN z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracowała jako trenerka z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in. z WCIES, Fundacją CEL, Dolnośląską Szkołą Wyższą. Autorka licznych publikacji, scenariuszy zajęć i artykułów z zakresu umiejętności wychowawczych, kompetencji psychospołecznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracy z rodzicami. Współautorka programu pn. „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji” oraz materiałów w projekcie "MISARN - Młodzi Intelektualnie Sprawni ale Ruchowo Niepełnosprawni". Była redaktor prowadząca poradnika ”Aktywna świetlica”. Prelegentka i autorka materiałów z zakresu edukacji włączającej oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Kierownik projektu o zasięgu ogólnopolskim finansowanego ze środków EFS.

Zofia Lisiecka

Od 17 lat działa na rzecz zmiany w polskiej edukacji, ukierunkowanej na świadome rozwijanie w szkołach kompetencji i postaw potrzebnych, by utworzyć włączające, partycypacyjne, solidarne społeczeństwo. Szczególnie bliska jest jej tematyka praw i jakości życia osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Działa na styku instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych, inspirując do wspólnego, partycypacyjnego poszukiwania rozwiązań i ich wdrażania. Była inicjatorką powstania i współautorką innowacyjnych programów w zakresie edukacji włączającej oraz dostępności usług i przestrzeni edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Wykładowczyni akademicka, badaczka, nauczycielka, trenerka, facylitatorka, mentorka. Ponad 3 tysiące godzin na sali szkoleniowej, ponad 1 tysiąc godzin procesów mentoringowych, ponad 500h facylitacji, ponad 300 h doradztwa w zakresie dostępności.

Izabella Lutze

pedagog – andragog, kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zajmuje się problematyką dotyczącą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz diagnozy. Trener i lider programów oraz projektów z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych uczniów. Autor i redaktor merytoryczny licznych materiałów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, specjalistów i rodziców. Koordynator i ekspert merytoryczny wielu projektów o zasięgu ogólnopolskim także finansowanych z EFS oraz innych działań edukacyjnych z obszaru edukacji włączającej, rozwijania kompetencji kadr systemu edukacji w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym prowadzenia procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia dla nauczycieli i specjalistów z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prelegentka na ogólnopolskich seminariach i konferencjach. Uczestniczyła w pracach

Cinzia Masina

Komisja Europejska, p.o. Szefa Działu Pochodzi z Włoch, z wykształcenia prawniczka, przed dołączeniem 8 lat temu do Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans zajmowała różne stanowiska w Komisji Europejskiej. W dyrekcji generalnej zaczynała jako zastępczyni szefa działu ds. Włoch, Szwecji i Danii, a od czerwca 2019 r. zajmuje to samo stanowisko w dziale zajmującym się Polską, Słowacją i Czechami.

Anna Dakowicz-Nawrocka

Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, urzędnik służby cywilnej, w Departamencie Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zajmuje się m.in. sprawami kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

dr hab., prof APS Agnieszka Olechowska

pedagog specjalny-logopeda, nauczyciel wczesnej edukacji, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor wizytujący Florida University, US, współzałożycielka Cognitive Motor International Society (COMIS). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Sekcji Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Zespołu Doktorów przy Komitecie nauk Pedagogicznych PAN oraz kolegium naukowego Centrum Badawczo-Terapeutycznego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI, członek komitetów redakcyjnych i recenzent krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz czasopism pedagogicznych. Kierownik autorskich studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna w APS, certyfikowany trener i terapeuta percepcyjno-motorycznego programu Move to Learn® (Ruch dla Uczenia się) i kierownik kursów doskonalących z tego zakresu. Autorka książek z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych: „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla nauczycieli” (APS 2001), „Specjalne potrzeby edukacyjne” (PWN 2016), Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym” (APS 2019), rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów naukowych, w tym z zakresu uniwersalnego projektowania w edukacji, narzędzi diagnozy pedagogicznej, opatrzonego patentem zestawu klocków dydaktycznych, poradników dla nauczycieli, programów kształcenia oraz modułów do e-learningowych kursów dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami ze specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami uczenia się (przygotowanych m.in. we współpracy z MEN i ORE),

Agnieszka Pietryka

nauczyciel-konsultant ORE, kierowała projektem, w którym został przygotowany Model szkoły ćwiczeń oraz jego pilotażowe wdrożenie. W trakcie pracy zawodowej realizowała zadania związane z prowadzeniem wsparcia dla różnych grup nauczycieli, współpracowała z instytucjami prowadzącymi działania w zakresie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli.

Joanna Piwowońska

Od 2017 piastuje stanowisko Dyrektora ds. projektów strategicznych Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, organizacji pożytku publicznego, działającej od 2003 roku na rzecz szeroko pojętego włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w ramach projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Prowadzi projekty i szkolenia z zakresu edukacji włączającej, zwiększania szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projekty innowacyjne o zasięgu krajowym i europejskim. Od 2008 roku redaktor naczelny czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat” – mediów specjalistycznych, koncentrujących się na kompensacji niepełnosprawności wzroku. Obecnie koordynator z ramienia partnera projektów „Dostępna szkoła”, realizowanego wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy, oraz „Inkubator dostępności”, realizowanego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

Thomas Pritzkow

pracuje w nowej Dyrekcji Generalnej ds. Wspierania Reform Strukturalnych, gdzie pełni rolę członka zespołu odpowiedzialnego za wsparcie techniczne poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie edukacji i szkoleń. Thomas współpracuje obecnie z rządami Belgii/Flandrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii i Litwy nad projektami związanymi z reformą edukacji szkolnej, zajmując się strategiami dotyczącymi nauczycieli i kierownictwa szkół, rozwojem zawodowym i reformą programów nauczania. Wcześniej pracował w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za edukację, pełniąc między innymi rolę koordynatora Grupy Roboczej Edukacja i Szkolenie 2020 ds. strategii szkolnych oraz kierownika programu finansowania unijnego dla sektora szkół (Comenius, Erasmus+). Pochodzi z Fryburga w Niemczech i posiada tytuł magistra w dziedzinie europejskich studiów interdyscyplinarnych i geografii.

dr Wiesław Poleszak

psycholog, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Nauk o Człowieku w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji Masz Szansę; wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS, UJ). Psychoterapeuta (Psychoterapia Gestalt) specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami. Naukowo zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych, edukacją, wsparciem oraz rozwojem dzieci i młodzieży. Ekspert MEN, PARPA, Biura ds. Narkomanii i ORE w zakresie psychoprofilaktyki. Na zlecenie tych instytucji prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowania, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego. Uczestniczył w procesie przygotowania modelu budowaniu Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Trener ORE z zakresu budowania SPW-P i współautor materiałów szkoleniowych poświęconych temu zagadnieniu. Trener edukator w zakresie organizowania profilaktyki środowiskowej, autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej i profilaktycznej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego i psychologii transportu. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej. Koordynator projektu MEN Ocena systemu profilaktyki w Polsce oraz projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (NCBiR) dla dzieci zdolnych. Ekspert w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych (EFS, NCBiR, Erasmus +, środki szwajcarskie, Horizon 2020, i in.). Autor kilku wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych. Nadzoruje merytorycznie projekty współfinansowane z EFS z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

dr Beata Rola

doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz konsultantka ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Działania zawodowe i naukowe wspierają idee edukacji włączającej w wielu wymiarach. W szczególności w zakresie metod i form pracy w grupie zróżnicowanej, w tym promowanie działań antydyskryminacyjnych.

dr Monika Staszewicz

doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki ze specjalizacją pedagogika alternatywna i edukacja ustawiczna, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Public Relations (UW), Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego (WSB Poznań), Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa (SWPS, Warszawa). Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny, badaczka społeczna, dziekanka wydziału, organizatorka, koordynatorka i realizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji dorosłych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu edukacji dorosłych i uczenia się przez całe życie (LLL) zwłaszcza dotyczących ideologii edukacyjnych, pedagogiki i andragogiki cielesności i seksualności oraz pozaformalnych i nieformalnych społeczności uczących się. Ekspertka merytoryczna w Instytucie Badań Edukacyjnych w projektach “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.

dr Włodzimierz Strus

doktor nauk humanistycznych, psycholog osobowości, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania nad strukturą osobowości, a w szczególności nad jej podstawowymi wymiarami, tzw. czynnikami wyższego rzędu, a także zaburzeniami osobowości i jej optymalnym funkcjonowaniem. Wspólnie z Janem Cieciuchem oraz Tomaszem Rowińskim skonstruował integrującą koncepcję osobowości zwaną Kołowym Modelem Metacech Osobowości (ang. the Circumplex of Personality Metatraits). Autor i współautor ponad trzydziestu publikacji w czasopismach i książkach polskich i zagranicznych (m.in. w Journal of Research in Personality, Personality and Individual Differences, czy Review of General Psychology).

Simoni Symeonidou

jest konsultantką w Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz wykładowczynią na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego (specjalizującą się w edukacji włączającej). Absolwentka Uniwersytetu Cypryjskiego (licencjat z edukacji wczesnoszkolnej), Uniwersytetu w Manchesterze (magisterium w dziedzinie specjalnych potrzeb i rozwoju) oraz Uniwersytetu w Cambridge (doktorat w dziedzinie edukacji). Jej zainteresowania badawcze obejmują kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji włączającej, opracowywanie programów nauczania dla edukacji włączającej, politykę i praktykę edukacji włączającej oraz politykę dotyczącą niepełnosprawności. Simoni Symeonidou aktywnie uczestniczy w ustawicznym rozwoju zawodowym nauczycieli placówek przedszkolnych, a także szkół podstawowych i średnich. Jest koordynatorką naukowego projektu badawczego Tessearae of Knowledge (dosł. mozaiki wiedzy), zajmującego się gromadzeniem, digitalizacją, rozpowszechnianiem i wykorzystaniem materiałów stworzonych przez osoby niepełnosprawne oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe.

dr hab., prof. UW. Grzegorz Szumski

Kierownik Zakładu Psychologii Edukacyjnej na WP UW – Kierownik projektów badawczych na temat kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej finansowych przez MNiSzW i NCN, autor publikacji z tego obszaru, w tym: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa: PWN, 2006, 2013; Wokół edukacji włączającej. (współpraca: A. Firkowska-Mankiewicz) Warszawa, Wyd. APS, 2010; Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. (współautor: J. Smogorzewska), Warszawa: PWN, 2015 oraz wielu artykułów opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (np. Educational Research Review, Research in Developmental Disabilities, Contemporary Educational Psychology, Journal of Applied Research in Intellectual Disabiilities).

Marek Tarwacki

doświadczony nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, w którym realizowany jest program edukacji włączającej. Ekspert, autor i współautor licznych publikacji metodycznych, artykułów, raportów, materiałów pokonferencyjnych i szkoleń dotyczących rozwoju i edukacji dziecka z niepełnosprawnością w masowej szkole. Organizator konferencji krajowych i międzynarodowych, koordynator projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prezes stowarzyszenia „ Sztuka włączania” powołanego w celu propagowania idei edukacji włączającej w masowych szkołach.

Maciej Tauber

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z pasji od ponad 10 lat nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim UW, od 6 lat ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych i od 3 lat hokeista amator reprezentujący barwy Torpedy Warszawa. Wierzy, że człowiek jest najważniejszym elementem każdej organizacji i z tego powodu zawsze powinien znajdować się w centrum zainteresowania. W swojej codziennej pracy zawodowej skupia się na elementach takich jak: proces uczenia się, projektowanie sytuacji edukacyjnych, motywacja, kultura organizacyjna, komunikacja oraz zarządzanie talentami. Specjalizuje się w budowaniu skutecznych zespołów projektowych w oparciu o model zarządzania przez cele. Od wielu lat wspiera włączanie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prowadzi analizy w obszarze rynku pracy, kompetencji i kwalifikacji, zagranicznych systemów walidacji oraz formułowania efektów uczenia się. Od 2016 r. członek Rady Konsultacyjnej Centrum Europejskiego UW. Od 2020 r, członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu.

dr Dominika Walczak

doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych, ekspert do spraw Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, ekspert kluczowy ds. ZSK, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących rozwoju umiejętności, warunków pracy nauczycieli, systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów i naukowców, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji.

dr Katarzyna Wiejak

doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, wykładowca w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, kierownik badań w projekcie Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. Współautorka narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów – w tym Baterii Testów Czytania, Baterii Testów Fonologicznych i Baterii Testów Pisania IBE. Współtwórczyni „Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji” wydanych przez PTP oraz Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku.

Annet De Vroey

jest kierowniczką projektu w Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Obecnie jest zaangażowana w projekt TPL4I (Teacher Professional Learning for Inclusion), który koncentruje się na wszystkich możliwościach kształcenia zawodowego dla nauczycieli i innych pracowników oświaty w ramach edukacji włączającej. Oprócz pracy w agencji, Annet De Vroey pełni także rolę koordynatorki wielu programów kształcenia podyplomowego na Wydziale Kształcenia Nauczycieli University College Leuven-Limburg (UCLL, Belgia), obejmujących m.in. kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji wielojęzycznej oraz zaawansowanego kształcenia nauczycieli oraz nauczycieli wspomagających w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Posiada tytuł magistra z pedagogiki specjalnej oraz doktorat z pedagogiki obroniony na KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven / Katolicki Uniwersytet w Leuven). Brała udział w badaniach nad edukacją włączającą, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szkół integracyjnych, edukacji nauczycieli w zakresie integracji oraz elastycznych programów nauczania, a także adaptacji programów nauczania. Uczestniczyła również w programach badawczych i rozwojowych we współpracy z regionalnymi i międzynarodowymi partnerami badawczymi, m.in. w projekcie dotyczącym kształcenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji włączającej, realizowanym przez UGent (Universiteit Gent / Uniwersytet w Gandawie), KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven / Katolicki Uniwersytet w Leuven), UCLL (University College Leuven-Limburg) i inne ośrodki.

prof. dr hab. Marzenna Zaorska

profesor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, teoretyk i praktyk. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień pomocy rozwojowej, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami złożonymi (zwłaszcza głuchoniewidomych), a także z zaburzeniami słuchu, wzroku i mowy. Specjalizuje się również w komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autorka przeszło 300 artykułów naukowych i 11 książek i publikacji popularnonaukowych, redaktorka pięciu opracowań.

REJESTRACJA

WYTYCZNE DOT. KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA