Chcesz zgłosić kwalifikację do ZSK? Skontaktuj się z nami i zyskaj bezpłatne wsparcie!

Firma lub instytucja, w której pracujesz chce zgłosić kwalifikację do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji? Nic prostszego! Skontaktuj się z nami i uzyskaj bezpłatną pomoc w poznaniu systemu, a także jak - krok po kroku - zgłosić kwalifikację.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest rozwiązaniem, które opisuje, porządkuje i zbiera kwalifikacje w jednym, ogólnodostępnym rejestrze. Podobne rozwiązania oparte na ramach kwalifikacji rozwija już ponad 140 państw, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Jednym z głównych filarów systemu jest rozbudowywana baza informacji o kwalifikacjach poszukiwanych na rynku pracy.

W ZSK firmy działające na rynku mogą zgłaszać swoje kwalifikacje.

Dzięki temu osoba, które chce zdobyć kwalifikację ma pewność, że wiedza i umiejętności odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. W ZSK dokładnie opisane jest to, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w postaci certyfikatu.  

Liczba nowych zawodów rośnie ostatnio bardzo szybko. Otwiera to sporo możliwości dla firm, które potrafią skorzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jeśli prowadzisz firmę szkoleniową lub w niej pracujesz, to ZSK jest dla Ciebie!

Dla firmy, gdy przejdzie odpowiednie procedury i otrzyma prawo do walidacji w systemie ZSK, wiąże się to z wymiernymi korzyściami. Od każdego egzaminu pobiera bowiem opłatę wnoszoną przez zainteresowanego otrzymaniem certyfikatu. Końcowy dokument wystawiany jest ze znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Z tym samym znakiem wystawiane są świadectwa dojrzałości (matura),  dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe.

Chcesz zgłosić kwalifikację? Zobacz nagranie

Jakie korzyści oferuje Zintegrowany System Kwalifikacji?

ZSK oferuje szereg korzyści dla firm i instytucji szkoleniowych. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji:

 • zwiększasz swoją przewagę rynkową – posiadając uprawnienia instytucji certyfikującej dla danych kwalifikacji możesz wydawać certyfikaty ze znakiem PRK. Dowiedz się więcej o instytucjach certyfikujących.
 • zwiększasz widoczność Twojej firmy oraz otwierasz się na nowych klientów – np. osoby poszukujące pracy lub myślące o przekwalifikowaniu mogą trafić do Ciebie przez publiczny rejestr dostępny na stronie kwalifikacje.gov.pl;
 • realnie wpływasz na kształt i przyszłość Twojej branży – opisując nową kwalifikację rynkową bierzesz udział w wyznaczaniu standardów branży, w jakiej funkcjonujesz;
 • potwierdzasz swoją wiarygodność w oczach klientów – jako podmiot wpisany na listę instytucji certyfikujących widniejący w państwowym rejestrze dajesz sygnał swoim klientom o rzetelności i profesjonalizmie Twojej firmy szkoleniowej.

Pobierz bezpłatne publikacje i poznaj inne korzyści, jakie ZSK oferuje Twojej firmie!

W jaki sposób Ci pomożemy?

W ramach unijnego projektu* Instytut Badań Edukacyjnych oferuje kompleksowe i bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. Przekażemy Ci też szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia walidacji, czyli o tym, jak potwierdzać zgłoszoną kwalifikację.

Bezpłatne wsparcie obejmuje:

 • szkolenie dla zespołów opisujących kwalifikacje w zakresie korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zorganizowania i przeprowadzenia walidacji,
 • instruktaż dotyczący wskazywania poziomu PRK dla kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje w zakresie metodyki opisywania kwalifikacji rynkowej i złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz zorganizowania i przeprowadzenia walidacji,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje w formie stacjonarnej lub online,
 • organizację spotkań konsultacyjnych w formie stacjonarnej lub online z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie,
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie,
 • zapewnienie wyżywienia podczas spotkań (przerwa kawowa i obiad – jeżeli spotkanie trwa powyżej 6 godz. oraz – w przypadku noclegów – śniadania i kolacje),
 • dostęp do narzędzi teleinformatycznych, ułatwiających wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji (ekspertów merytorycznych wskazanych przez podmiot).

* „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Może się o nie ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, tj. taki, który wg przepisów ustawy o ZSK może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jak się zgłosić?

Wskazówka: na każdym etapie wypełniania wniosków oferujemy wsparcie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 22 241 71 87 lub opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl.

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia kwalifikacji (Załącznik 1): 

⇒ Pobierz Załącznik nr 1

 1. Wypełnij krótki formularz z informacją o kwalifikacji (Załącznik 2):

⇒ Pobierz Załącznik nr 2

Uwaga! Dla każdej zgłaszanej kwalifikacji należy przygotować odrębny opis.

 1. Podaj informacje o osobach, które wejdą w skład zespołu opisującego kwalifikację (Załącznik 3):

⇒ Pobierz Załącznik nr 3

Z doświadczenia wynika, że kwalifikacje najefektywniej opisuje się w zespole, dlatego wraz ze zgłoszeniem prosimy o wskazanie osób, które będą zaangażowane w prace nad opisem z ramienia podmiotu wnioskującego o udzielenie wsparcia w przygotowaniu opisu kwalifikacji. Zespół powinien liczyć od 2 do 5 osób, a w jego skład powinny wchodzić*:

 • przynajmniej jedna osoba, która ma doświadczenie w pracy w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • przynajmniej jedna osoba, która ma doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, lekcji, kursów, instruktaży itp.),
 • przynajmniej jedna osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy zgłaszana kwalifikacja, np. przygotowywania zadań egzaminacyjnych i innych form walidacji.

 W trakcie prac nad szczegółowymi informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzenia walidacji w skład zespołu powinna także wchodzić osoba, która ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i jest uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących kwestii organizacyjnych w podmiocie wnioskującym o udzielenie wsparcia.

 1. Wypełnij klauzulę informacyjną (Załącznik 4).

⇒ Pobierz Załącznik nr 4

 1. Załącz pisemne rekomendacje (minimum dwie) od podmiotów zewnętrznych (np. stowarzyszenia/organizacji branżowej) uzasadniające potrzebę włączenia planowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – dla każdej zgłaszanej kwalifikacji minimum dwie rekomendacje.
 1. Komplet dokumentów wyślij na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Zgłoszenie kwalifikacji – wsparcie opisywania”.

W terminie do dwóch tygodni od otrzymania kompletnego zgłoszenia zostanie wysłana informacja (drogą mailową) o objęciu, bądź nie, wsparciem w opisie kwalifikacji w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

W jaki sposób będą oceniane zgłoszenia?

Podczas podejmowania decyzji o wyborze podmiotu do udzielenia wsparcia, będą brane pod uwagę: uzasadnienie celowości włączenia kwalifikacji oraz potencjał zespołu opisującego. Dodatkowym atutem będzie gotowość podmiotu do certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK lub wskazanie innego podmiotu wyrażającego taką gotowość.

Ocena zostanie przeprowadzona przez ekspertów metodycznych wspierających opisywanie kwalifikacji rynkowych.

 Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Adres e-mail: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl

Telefon: 22 241 71 87 lub 22 241 71 00.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn