Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji doceniona poza granicami Polski!

szklanka czystej wody stojąca na kamieniu w strumyku
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji (SRK GWŚRiR), przygotowana przez Zespół ZSK (w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych), przydaje się nie tylko polskim przedsiębiorstwom. Interesują się nią również Łotysze.

13 lutego br., w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Ośrodek Badawczy odbyło się spotkanie z reprezentantami Association of Latvian Water Supply and Sewerage Companies (LŪKA). Był to drugi dzień wizyty studyjnej łotewskich przedstawicieli branży wodno-ściekowej w Polsce, poświęconej wymianie dobrych praktyk między doświadczeniami obu krajów. Spotkanie rozpoczął dyrektor IOŚ-PIB Krystian Szczepański, który opowiedział o najważniejszych inicjatywach w obszarze wodno-ściekowym IOŚ-PIB.

W wydarzeniu wziął udział ekspert IBE, dr Dawid Dymkowski, który wygłosił prezentację pt. “Practical aspects of Sectoral Qualifications Frameworks”

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej Rekultywacji i Remediacji okazała się dla łotewskich gości interesującym punktem spotkania. Dowiadywali się oni o rozkład prac zespołu opracowującego SRK, finansowanie działań, a także trudności w dotarciu do przedstawicieli wszystkich najważniejszych obszarów sektora. Jako wsparcie doraźne, oprócz odpowiedzi na swoje pytania, Łotysze otrzymali angielskojęzyczną wersję publikacji podsumowującej prace nad SRK GWŚRiR. 

Podczas kolejnych prezentacji przedstawiciele z Łotwy interesowali się funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego, a także organizacją edukacji pozaformalnej w naszym kraju. Pytania przez nich zadawane dotyczyły, m.in. odsetka studentów kończących I i II stopień studiów, finansowania studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.  

W drugiej części spotkania zagraniczny goście przedstawili kondycję branży wodno-ściekowej w swoim kraju. Przedstawili jej niewielkie, niestety, znaczenie w gospodarce narodowej. Wyrazili także obawy związane z niedostatkiem na sektorowym rynku pracy odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów. Wiele trudności w opracowaniu własnej Sektorowej Ramy Kwalifikacji powodowanych jest przez wątpliwości związane z ustaleniem zakresu sektora. W dalszym ciągu granica między branżą wodno-ściekową, a branżą budownictwa jest dla nich niejasna. 

Podsumowaniem spotkania stała się refleksja jednego z gości z Łotwy na temat wielu podobieństw między naszymi krajami. Podkreślił, że nie udało mu się znaleźć tak wielu wspólnych cech podczas dotychczasowych wizyt studyjnych w innych krajach, jak właśnie tutaj. Są nimi nie tylko tak oczywiste rzeczy jak historia czy aktualna sytuacja geopolityczna, ale także układ krajowych ram kwalifikacji czy wyzwania kompetencyjne na sektorowym rynku pracy.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji jest prostym narzędziem, które w uporządkowany sposób przedstawia kompetencje charakterystyczne dla sektora. Ułatwia odniesienie kwalifikacji charakterystycznych dla sektora do poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opisy kompetencji zamieszczone w ramie mogą służyć do porównywania kwalifikacji, formułowania kryteriów przy zamawianiu usług czy opracowywaniu wymagań na potrzeby rekrutacji pracowników. Rama może być przydatna wszystkim pracującym w sektorze, do tego, by bardziej świadomie i w zindywidualizowany sposób mogli podchodzić do rozwoju swojej kariery zawodowej. 

Z uwagi na zobowiązania wynikające z Krajowego Planu Odbudowy, w najbliższym czasie SRK GWŚRiR będzie podlegać aktualizacji. Kompetencje zawarte w ramie będą weryfikowane pod kątem osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej do roku 2050.”

– wyjaśnia Dawid Dymkowski.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze. Są to narzędzia przedstawiające kompetencje charakterystyczne dla danego sektora i mające ułatwiać odniesienie charakterystycznych dla niego kwalifikacji do poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opisy kompetencji zamieszczone w ramach mogą służyć do porównywania kwalifikacji, formułowania kryteriów przy zamawianiu usług lub podczas opracowywania wymagań na potrzeby rekrutacji pracowników, projektowania ścieżek kariery i awansu zawodowego Mogą też być przydatne dla osób zatrudnionych w sektorze, wspierając ich w bardziej świadomym rozwoju ich karier zawodowych. Korzystać z nich mogą także instytucje edukacyjne i szkoleniowe, przygotowujące programy kształcenia.

Do września 2023 r. Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z przedstawicielami różnych branż, opracował 21 sektorowych ram kwalifikacji.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn