Nadawanie uprawnień IC

NADAWANIE UPRAWNIEŃ INSTYTUCJOM CERTYFIKUJĄCYM (IC)

Instytucja certyfikująca (IC) to podmiot, któremu minister dał uprawnienia do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych, włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Taki podmiot może prowadzić walidację i wydawać certyfikaty, które potwierdzają posiadanie kwalifikacji.

WYMOGI WOBEC INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

W ZSK nie ma ograniczeń w ubieganiu się o nadanie uprawnień do certyfikowania.

Jedyne warunki, które definiuje ustawa – są wskazane poniżej.

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot, który:

  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • nie ma zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wykaże, że zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne oraz kadrowe, które umożliwią przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami z opisu kwalifikacji.

Instytucjami certyfikującymi zostają bardzo różne podmioty. Są wśród nich organizacje branżowe, związki sportowe, stowarzyszenia, firmy szkoleniowe, firmy specjalizujące się w jakiejś dziedzinie – na przykład w odzyskiwaniu danych lub w obsłudze specjalistycznych maszyn przemysłowych.

ROZDZIELNOŚĆ SZKOLENIA OD WALIDACJI

System zakłada, że nie jest istotne, jak ktoś się uczył – ważne jest tylko to, co umie. Jeśli instytucja, która ubiega się o nadanie uprawnień instytucji certyfikującej (IC), prowadzi szkolenia – musi zapewnić rozdzielność szkolenia od walidacji.

Rozdzielność powinna być zapewniona w dwóch obszarach:

  • osobowym – osoby, które szkoliły danego kandydata, nie mogą oceniać go w procesie walidacji,
  • procesowym – nie można łączyć szkolenia z walidacją.
    Instytucja certyfikująca musi oferować walidację na takich samych zasadach wszystkim kandydatom – bez względu na to, czy uczestniczyli w szkoleniach, które prowadzi.

PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ

Aby zostać instytucją certyfikującą (IC), trzeba złożyć wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej.

Wysyła się go za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Wniosek musi zawierać:

  • dane podmiotu,
  • oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i składek,
  • informacje o spełnianiu wymagań organizacyjnych i kadrowych związanych z walidacją.

Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości 11 090 zł. To opłata jednorazowa.

Jeśli jednocześnie składa się wniosek o nadanie uprawnień i włączenie danej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), opłata wynosi 5545 zł.

Schemat nadawania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK

1

Jeśli wniosek jest prawidłowy – zostaje przekazany do ministra właściwego dla danej kwalifikacji. Minister ocenia wniosek, może zwrócić się do instytucji certyfikującej (IC) z prośbą o uzupełnienie informacji zawartych we wniosku.

2

Jeżeli ocena jest pozytywna, minister – decyzją administracyjną – nadaje uprawnienia do certyfikowania określonej kwalifikacji.

3

Po nadaniu uprawnień danej instytucji minister wyznacza podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) dla danej instytucji certyfikującej (IC) i konkretnej nadawanej przez nią kwalifikacji. Następnie minister podpisuje umowę z PZZJ. Od tego momentu IC może prowadzić walidację.