NADAWANIE UPRAWNIEŃ INSTYTUCJOM CERTYFIKUJĄCYM (IC)

Instytucja certyfikująca (IC) to podmiot, któremu minister dał uprawnienia do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych, włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Taki podmiot może prowadzić walidację i wydawać certyfikaty, które potwierdzają posiadanie kwalifikacji.

WYMOGI WOBEC INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

W ZSK nie ma ograniczeń w ubieganiu się o nadanie uprawnień do certyfikowania.

Jedyne warunki, które definiuje ustawa – są wskazane poniżej.

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot, który:

  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • nie ma zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wykaże, że zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne oraz kadrowe, które umożliwią przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami z opisu kwalifikacji.

Instytucjami certyfikującymi zostają bardzo różne podmioty. Są wśród nich organizacje branżowe, związki sportowe, stowarzyszenia, firmy szkoleniowe, firmy specjalizujące się w jakiejś dziedzinie – na przykład w odzyskiwaniu danych lub w obsłudze specjalistycznych maszyn przemysłowych.

ROZDZIELNOŚĆ SZKOLENIA OD WALIDACJI

System zakłada, że nie jest istotne, jak ktoś się uczył – ważne jest tylko to, co umie. Jeśli instytucja, która ubiega się o nadanie uprawnień instytucji certyfikującej (IC), prowadzi szkolenia – musi zapewnić rozdzielność szkolenia od walidacji.

Rozdzielność powinna być zapewniona w dwóch obszarach:

  • osobowym – osoby, które szkoliły danego kandydata, nie mogą oceniać go w procesie walidacji,
  • procesowym – nie można łączyć szkolenia z walidacją.
    Instytucja certyfikująca musi oferować walidację na takich samych zasadach wszystkim kandydatom – bez względu na to, czy uczestniczyli w szkoleniach, które prowadzi.

PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ

Aby zostać instytucją certyfikującą (IC), trzeba złożyć wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej.

Wysyła się go za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Wniosek musi zawierać:

  • dane podmiotu,
  • oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i składek,
  • informacje o spełnianiu wymagań organizacyjnych i kadrowych związanych z walidacją.

Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości 11 090 zł. To opłata jednorazowa.

Jeśli jednocześnie składa się wniosek o nadanie uprawnień i włączenie danej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), opłata wynosi 5545 zł.

Schemat nadawania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK

1

Jeśli wniosek jest prawidłowy – zostaje przekazany do ministra właściwego dla danej kwalifikacji. Minister ocenia wniosek, może zwrócić się do instytucji certyfikującej (IC) z prośbą o uzupełnienie informacji zawartych we wniosku.

2

Jeżeli ocena jest pozytywna, minister – decyzją administracyjną – nadaje uprawnienia do certyfikowania określonej kwalifikacji.

3

Po nadaniu uprawnień danej instytucji minister wyznacza podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) dla danej instytucji certyfikującej (IC) i konkretnej nadawanej przez nią kwalifikacji. Następnie minister podpisuje umowę z PZZJ. Od tego momentu IC może prowadzić walidację.

Close Menu
X
Skip to content