Czym jest reskilling?

rysunek mózgu; nad nim napis reskilling, pod nim - pasek postępu ładowania z napisem "loading"
Reskilling to przekwalifikowywanie. W tym procesie pracownicy zdobywają nowe umiejętności, wiedzę i kompetencje, aby móc podjąć się zadań na zupełnie innym, niż dotychczas, stanowisku.

Reskilling jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy. Jest także szansą na rozwój i zwiększenie konkurencyjności zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorstw. To szczególnie ważne w dzisiejszym zmiennym świecie – w świecie globalizacji, automatyzacji i digitalizacji. Dlatego reskilling jest odpowiedzią na wyzwania związane z przekształceniem się rynku pracy i zapotrzebowaniem na nowe kompetencje.

Obecnie wiele zawodów znika, inne ulegają zmianom, redefinicjom. Nieustannie – i to w bardzo szybkim tempie – pojawiają się także nowe profesje. Dlatego też w dzisiejszych czasach to właśnie gotowość do nauki i adaptacji staje się kluczowym elementem sukcesu zawodowego. Są to również kompetencje znajdujące się w czołówce tych poszukiwanych przez współczesnych pracodawców. Rozwój nowych umiejętności to obecnie inwestycja, która nie tylko umożliwia lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków, ale też wspiera na budowanie i rozwijanie kariery

Jak czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego z 2023 r., w wyniku rosnącej automatyzacji procesów, do 2027 r. prawie połowa wszystkich pracowników będzie musiała nabyć nowe umiejętności. W przeciwnym razie nie sprostają wymaganiom rynku. Niepowodzenie w tym zakresie nie jest jednak zagrożeniem stojącym wyłącznie przed pracownikami. W równym stopniu zagraża ono przedsiębiorstwom. Jeśli nie zainwestują one w rozwój kompetencji swoich pracowników, pozostaną w tyle i – w ostatecznym rozrachunku – zostaną wyeliminowane z rynku.

Reskilling dotyczy nie tylko umiejętności twardych, takich jak np. konkretna branżowa wiedza specjalistyczna. Równie ważne są kompetencje miękkie i transwersalne: komunikowanie, przywództwo, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, radzenie sobie z konfliktem bądź kryzysem itp.

Zintegrowany System Kwalifikacji wspiera w reskillingu zarówno pracowników, jak i pracodawców

Ci pierwsi mogą, po wykazaniu się podczas procesu zwanego walidacją posiadaniem wymaganych kompetencji, otrzymać wiarygodny certyfikat poświadczający wybraną kwalifikację. Przy czym nie jest ważne, w jaki sposób zdobyli oni wiedzę i umiejętności. Większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiedzą, jakie posiadają umiejętności i kompetencje oraz czy, i w jaki sposób, potrafią je wykorzystać w pracy. Pracownicy, osoby planujące zmianę ścieżki kariery albo dopiero startujące na rynku pracy również mogą skorzystać z narzędzi ułatwiających planowanie kariery i podsumowywanie osiągnięć, np. z aplikacji Moje PortfolioKompas lub Kompas szkolnictwa branżowego. Z kolei wspierając się informacjami zawartymi w Sektorowych Ramach Kwalifikacji, mogą oni bardziej świadomie podchodzić do rozwoju swojej kariery zawodowej i samodzielnie wyznaczając ścieżki kariery i samokształcenia.

Wszystkie kwalifikacje dostępne w ramach ZSK, w tym wolnorynkowe, zgromadzone zostały w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Można w nim łatwo znaleźć informacje dotyczące np. wymagań, jakie należy spełnić ubiegając się o certyfikat albo jaka instytucja certyfikująca i gdzie przeprowadza walidację.

Z kolei pracodawcy korzystający z rozwiązań oferowanych przez ZSK, mogą łatwo np. zaprojektować stanowisko (lub też ujednolicić opisy stanowisk już istniejących). Dzięki opisom efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji, zawartym w opisach kwalifikacji dostępnych w ZRK, można w prosty sposób – łatwo i obiektywnie – porównać kompetencje pracowników i zidentyfikować luki kompetencyjne w organizacji. Sektorowe Ramy Kwalifikacji pomagają firmom szerzej spojrzeć na kompetencje branżowe występujące w ich środowisku biznesowym, a dzięki temu – efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi i skuteczniej konkurować na rynku pracy. Są źródłem informacji o wymaganych w danym sektorze kwalifikacjach oraz przydatnym narzędziem do tworzenia programów edukacyjnych. Pomagają w budowaniu i rozwoju zespołu, określeniu luk kompetencyjnych i potencjału pracowników. Ułatwiają też przeprowadzenie oceny pracowników.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn