Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji  w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

W prace nad ramami angażowane są organizacje branżowe i przedstawicieli firm z poszczególnych sektorów. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Przedstawiciele branży są więc jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji – korzyści

Czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych przez pracodawców.

Jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników, możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy.

Metodę wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy, co umożliwi efektywniejszą rekrutację i zmniejszy ryzyko kosztownych pomyłek kadrowych.

Otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencji kapitału ludzkiego firmy.

Pewne planowanie długoterminowych inwestycji i rozwoju firmy dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia.

Skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Stan prac nad Sektorowymi Ramami Kwalifikacji

Do IV kwartału 2019 roku powstało 13 projektów ram sektorowych. Do końca 2020 r. planowanych jest opracowanie kolejnych 4 ram sektorowych. Szczegółowe plany związane z typowanymi branżami mogą ulec zmianie w toku prac.

Opracowane ramy sektorowe:

 • Sektor bankowy
 • IT
 • Sport
 • Turystyka
 • Telekomunikacja
 • Budownictwo
 • Usługi rozwojowe
 • Przemysł mody
 • Zdrowie publiczne
 • Handel
 • Motoryzacja
 • Przemysł chemiczny
 • Rolnictwo

Planowane ramy sektorowe:

 • Energetyka
 • Górnictwo
 • Oświata i wychowanie
 • Zarządzanie nieruchomościami

Opracowane ramy sektorowe znajdziesz w zakładce PUBLIKACJE.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content