Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) stanowią rozwinięcie zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Sektorowa rama kwalifikacji to tabela zawierająca opis kompetencji specyficznych dla danej branży ułożonych w sposób uporządkowany, ujętych w kategoriach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W procesie tworzenia SRK – w myśl zasady branża dla branży – to konkretny sektor dba o uwzględnienie jego specyfiki, aktualnych trendów i kierunków rozwoju. 

Dotychczas powstało 21 sektorowych ram kwalifikacji. Opracował je zespół ekspertów reprezentujący różnorodne firmy, organizacje branżowe, uczelnie i szkolnictwo zawodowe z danego sektora. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, który ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi kompetencjami specyficznymi dla sektora. Tym samym przedstawiciele branży są jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie. Sześć z opracowanych SRK włączono do ZSK w drodze rozporządzenia. Pozostałe SRK mają status projektu SRK, który może być wykorzystywany tak samo jak włączone SRK. 

Sektorowa Rama Kwalifikacji to uniwersalne narzędzie do zarządzania kompetencjami specyficznymi dla danego sektora. Dzięki temu, że SRK nie narzuca określonych rozwiązań biznesowych, może być wykorzystywana w dowolny sposób przez wielu różnych odbiorów.

Pracodawcy 

Za pomocą SRK pracodawcy mogą szerzej spojrzeć na kompetencje branżowe występujące w swoim środowisku biznesowym, a dzięki temu efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi i skuteczniej konkurować na rynku pracy. Do największych zalet wynikających z korzystania z tego narzędzia zalicza się wsparcie w procesach analizy luk kompetencyjnych branży czy firmy, planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz siatki płacowej ich stanowisk, a także rekrutacji i selekcji personelu.

Szkoły i placówki oświatowe

W oparciu o SRK szkoły i placówki oświatowe mogą dostosowywać realizowane programy nauczania do aktualnych i realnych potrzeb rynku pracy. Oznacza to, że tabela kompetencji wspiera te podmioty przy poszerzaniu i modyfikacji realizowanych programów nauczania oraz uzupełnianiu luk kompetencyjnych uczniów, np. dotyczących umiejętności praktycznych czy miękkich. Dodatkowo może być przydatna w doradztwie zawodowym dla uczniów czy monitorowaniu sukcesów absolwentów szkół.

Uczelnie wyższe 

SRK jest narzędziem, które wspiera uczelnie wyższe w dopasowaniu programów kierunku studiów do bieżących trendów w rozwoju branży. Dzięki temu studenci mogą być lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Tabele kompetencji umożliwiają także monitorowanie postępów studentów oraz ocenę efektywności programów kierunków studiów.

Firmy szkoleniowe

Firmy szkoleniowe, przy wykorzystaniu SRK, mogą skutecznie projektować specjalistyczne szkolenia, dzięki czemu są w stanie przygotować ofertę szytą na miarę potrzeb konkretnej branży oraz oczekiwań swoich klientów. Mogą wybierać poszczególne kompetencje i dobierać je do efektów danego programu szkoleniowego. W podobny sposób SRK daje im także możliwość przygotowywania egzaminów weryfikujących zdobytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Dzięki gradacji złożoności kompetencji w SRK łatwiej im również przygotowywać ofertę szkoleniową z podziałem na różne poziomy zaawansowania.

Interesariusze ZSK 

Wśród szerokiego grona odbiorców ZSK, grupy, które w największym stopniu mogą skorzystać na opracowanej SRK, to organizacje branżowe oraz osoby opisujące kwalifikacje wolnorynkowe lub sektorowe. Zadaniem tych pierwszych jest m.in. nawiązywanie porozumień edukacyjnych zacieśniających współpracę pomiędzy szkołami a pracodawcami oraz przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje sektorowe instytucjom edukacyjnym lub instytucjom rynku pracy. Z kolei osoby opisujące kwalifikacje wolnorynkowe i sektorowe mogą korzystać z przygotowanego materiału w celu łatwiejszego definiowania zestawów efektów uczenia się.

Publikacje Sektorowe Ramy Kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn