8 października 2020

DZIEŃ 3 - METODY

(moderator: dr Piotr Klatta IBE)

PRELEGENCI i PANELIŚCI

dr Joanna Minta

dr Joanna Minta Pedagog, doradca kariery, tutor akademicki, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, a obecnie także Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych DSW, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą poradnictwa kariery. Jest autorem i współautorem publikacji oraz warsztatów doskonalących umiejętności współczesnego doradcy: Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery (2012), Tranzycje w konstruowaniu karier młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa (2016). Współautorka Kalejdoskopu Kariery (2015) - jakościowego narzędzia diagnostycznego dla doradców zawodowych.

dr Jakub Wierzbicki

Adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany tutor. Wykładowca akademicki od 2010 roku. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i roli tutoringu w procesie wspierania rozwoju studentów. Interesuje się dynamiką małej grupy, diagnostyką w obszarze doradztwa zawodowego oraz psychologią ekonomiczną i zastosowaniem statystyki w badaniach naukowych.

Ewa Frołow

Pedagog, coach - trener w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, moderatorka design thinking, realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, doświadczona nauczycielka i dyrektor szkół publicznych i niepublicznych różnych etapów edukacji, doradczyni metodyczna w obszarze wychowania i opieki.

Joanna Biskup

Antropolog kulturowy, coach - trener w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Absolwentka Akademii Psychologii przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Zaawansowanej Szkoły Trenerów Moderator. Posiada certyfikat moderatora metody Design Thinking oraz trenera kreatywności ”Odyseja Umysłu”®. Od 15 lat realizuje projekty szkoleniowo-doradcze we współpracy z sektorem biznesowym, pozarządowym oraz publicznym.

dr Marian Piekarski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, pedagog pracy, specjalista w organizacji i zarządzaniu oświatą, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk Społecznych Politechniki Krakowskiej. Autor publikacji i prac badawczych dotyczących orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego, procesów edukacyjnych w relacji do pracy zawodowej oraz przydatności zawodowej jako przygotowania zawodowego ocenianego w świetle wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

dr Anna Bilon

Adiunkt na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, absolwentka pedagogiki i filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Badaczka głównie poradnictwa kariery i edukacji osób dorosłych. Uczestniczka, a następnie wykładowczyni Europejskiego Programu Doktorskiego dla Badaczy Poradnictwa Kariery (ECADOC), czynna uczestniczka konferencji sieci NICE (Europejskiej Sieci Innowacji w Poradnictwie Kariery i Doradztwie zawodowym), członkini zespołu analizującego kwestie powiązań poradnictwa kariery z kwestią sprawiedliwości społecznej. Jej dysertacja pt. „Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce” została w 2015 roku nagrodzona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ewa Bodzińska-Guzik

Metodyk, doradczyni zawodowa, trenerka, superwizorka, Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z Doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Master coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autorka programu studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w WSE im. ks. Józefa Tischnera, praktyk doradztwa całożyciowego, specjalizuje się w problematyce - projektowania kariery, bilansowania kompetencji, walidacji oraz zagadnień dotyczących uczenia się przez całe życie.

Iwona Gmaj

Asystentka naukowa, Opiekunka zadania w projekcie ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych, Absolwentka Kolegium MISH i MŚSD UW, Ekspertka w zakresie walidacji efektów uczenia się z sześcioletnim doświadczeniem w pracach badawczo-wdrożeniowych. Naukowo związana z filozofią i socjologią, specjalizując się w analizie dyskursu i poststrukturalizmie. Wraz zespołem przekuwa założenia ZSK w konkretne narzędzia cyfrowe dla interesariuszy systemu, żeniąc perspektywę teoretyczną z praktyczną.

Beata Grzelak

Kierowniczka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe, Podstawy przedsiębiorczości oraz Zarządzanie oświatą. Z wykształcenia, a przede wszystkim zamiłowania doradca zawodowy. W latach 2015-19 przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz przewodnicząca Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Ekspertka ORE przy realizacji projektu Efektywne Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Autorka publikacji: Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej, ORE 2017.

PARTNERZY

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją społeczną o charakterze pozarządowym. Swoją działalność merytoryczną rozpoczęło w 1991 roku, a jej założycielami byli psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w urzędach pracy. Stowarzyszenie nasze jako organizacja non-profit zajmująca się profesjonalnie problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego pragnie aktywnie i pragmatycznie włączyć się w nurt przemian, jakim podlega nasz kraj, kształtując i oddziałując na nasze najcenniejsze bogactwo – zasoby ludzkie. Członkami Stowarzyszenia aktualnie są specjaliści zajmujący się tematyką poradnictwa zawodowego w różnych instytucjach i resortach (między innymi: doradcy zawodowi, doradcy szkolni, doradcy pracy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele akademiccy oraz socjologowie) mający w swoim dorobku ogromną liczbę osiągnięć i opracowań. Orientacja i poradnictwo zawodowe jest dziedziną wiedzy, która zarówno na świecie, jak i w naszym kraju stanowić zaczyna bardzo ważny element transformacji gospodarki, gdzie bardzo szybkie tempo zmian powoduje konieczność elastycznego i trafnego dostosowywania kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Adres strony:
https://sdsiz.com.pl/

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ) w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile to jedyne tego typu jednostki organizacyjne w Polsce, powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach 2017 -2018. Misją CWRKDiZ jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych rynków pracy. Jednym z zadań Centrów jest doradztwo zawodowe dla szkół, uczniów i ich rodziców, studentów oraz osób pracujących, a także osób szukających możliwości przebranżowienia. Wspierają uczniów w zakresie aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery. Dla doradców zawodowych oraz pedagogów organizowane są szkolenia, warsztaty oraz seminaria tematyczne. Współpracują z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, angażując ich w praktyczne kształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli zawodu. Badają rynek pod kątem tendencji w regionie, dotyczących kierunków kształcenia w zawodach deficytowych. Pozyskują fundusze zewnętrzne wspierając organizację praktyk zawodowych, staży zagranicznych, a także szkoleń podnoszących kompetencje uczniów i kadry. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego są inicjatorem wydarzenia Noc Zawodowców www.noczawodowcow.pl promującego edukację zawodową oraz autorami platformy edukacyjnej System Informacji Zawodowej SIZ dostępnej pod adresem www.celujwzawody.pl

Dane kontaktowe:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl
ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań
tel. 61 22 55 080
email: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
www.cwrkdiz.kalisz.pl
ul. Południowa 62, 62 – 800 Kalisz
tel. 62 742 44 58
email: biurio@cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
www.cwrkdiz-konin.pl
ul. Sosnowa 14, 62 – 510 Konin
tel. 63 240 63 05
email: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
www.cwrkdiz.leszno.pl
ul. Śniadeckich 5, 64 – 100 Leszno
tel. 655 130 367
email: kontakt@cwrkdiz-leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl
ul. Bydgoska 21, 64 – 920 Piła
tel. 67 307 00 05
email: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl