7 października 2020

DZIEŃ 2 - ETAPY

(moderator: Sławomir Szymczak IBE)

PRELEGENCI i PANELIŚCI

Witold Jakubek

Autor podstawy programowej techniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej z 2017r. Absolwent kierunku Wychowanie Techniczne na WSP w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych Informatyka i Technologia Informatyczna dla nauczycieli. Nauczyciel – pasjonat, szkoleniowiec, pomysłodawca i twórca projektów technicznych dla uczniów, autor obudowy dydaktycznej dla nauczycieli, wyróżniony Kreatorem Innowacji i Laurem Eksperta.

Marzena
Szymańska-Grzegorzek

Doradczyni zawodowa w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, nauczyciel akademicki, coach. W projektach EFS trenerka umiejętności społecznych pracująca z wychowankami domów dziecka, podopiecznymi ośrodków pomocy rodzinie oraz ochotniczych hufców pracy. Z pasją wspiera młodzież w wyborach edukacyjno – zawodowych, pracuje również z osobami dorosłymi nad wprowadzaniem optymalnych zmian karierowych. Pomaga rozpoznawać mocne strony i wydobywać potencjał, aby efektywniej zarządzać własnym rozwojem i czerpać satysfakcję z pracy.

Anna Koziarska

Doradczyni zawodowa, coach, trenerka kompetencji społecznych z 10- letnim stażem; specjalizuje się w doradztwie zawodowym dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pracowała w licznych projektach aktywizujących zawodowo osoby wykluczone społecznie oraz młodzież; trener kompetencji miękkich w Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, aktualnie pracuje w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pełniąc funkcję doradcy zawodowego. Szczególną uwagę poświęca tematom kreowania kariery i jej świadomego planowania. Autorka programów z zakresu doradztwa szkolno-zawodowego oraz zajęć preorientacji zawodowej w przedszkolu pt: „Stefan Zawodowiec”.

Jan Ireneusz Palacz

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Absolwent kierunku transport (Politechnika Szczecińska) oraz studiów podyplomowych: Menedżer Oświaty; Samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego; Finansów i rachunkowości; Wychowania technicznego, kwalifikacyjnych kursów: pedagogicznego, z zakresu oligofrenopedagogiki, wspomagania nauczycieli i doradztwa zawodowego. Posiada I i II stopień specjalizacji w zakresie zarządzania oświatą. Praktyk, autor metodologii kształcenia zawodowego, autor PPKZ, programów nauczania zawodów, suplementów do świadectw i dyplomów; koordynator kształcenia modułowego i główny specjalista ds. powiązań treści dydaktycznych Politechniki Poznańskiej w projekcie „Czas zawodowców”; Ekspert MEN - awans zawodowy i programy z PO WER.

dr hab. Małgorzata Rosalska

Pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach specjalizacji doradztwo zawodowe i personalne, prowadzi zajęcia za zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym, metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz metodologii badań społecznych w doradztwie.

Karolina Rożalska

Doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadząca kursy i szkolenia dla osób dorosłych z zakresu doradztwa zawodowego, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 2019 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako starszy specjalista w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Jerzy Bielecki

Kierownik projektu ReferNet i asystent naukowy w Instytucie Badań Edukacyjnych Absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów „Szkolny doradca zawodowy” na Wyższej Szkole Bankowej. Z doradztwem i kształceniem zawodowym związany od 2004 r. Pracował m.in. jako kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE, wcześniej Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU. Współprowadził Szkolny Ośrodek Kariery z pierwszej edycji grantu. Pracował jako doradca zawodowy w PUP oraz kierownik biura karier. Doświadczony nauczyciel i pedagog. Autor wielu publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. Przez wiele lat zaangażowany w realizację projektu Euroguidance.

Joanna Daria Odzeniak

Pracownik Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Międzynarodowych. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Współtwórczyni Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz koordynatorka projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie doradztwa zawodowego. Praktyczka w obszarze wdrażania rozwiązań systemowych w samorządzie warszawskim w obszarze doradztwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

dr Mateusz Wiliński

Germanista, historyk stosunków międzynarodowych i niemcoznawca. Studia w Polsce i w Niemczech jako stypendysta Programu Erasmus. Ekspert z zakresu budowania relacji, negocjacji i protokołu. W latach 2000-2012 prowadził zajęcia w Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie uczył adeptów tłumaczeń oraz dyplomacji. Od 2012 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, gdzie jest dyrektorem Biura Praktyk i Karier Zawodowych oraz adiunktem w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Uczy komunikacji i negocjacji oraz etyki w zarządzaniu. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Niemczech (uniwersytety w Halle i Landau) oraz w Belgii (HEB Bruxelles). W edukacji zwolennik zasady „hard but fair“. Jako osoba odpowiedzialna w WSL za relacje z interesariuszami jest współtwórcą modelu współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym a biznesem, uznawanego za wzorcowy i dwukrotnie docenionego przez zespoły wizytujące Polskiej Komisji Akredytacyjnej najwyższą oceną. Koordynator Rady Pracodawców WSL. Odznaczony „Medalem za zasługi dla rozwoju WSL”. Należy do grona „Spacemanów” (zespołu organizatorów Forum Gospodarczego Metropolii Poznań), jest moderatorem Grupy Roboczej „Nowoczesna edukacja, nowoczesne zatrudnienie”. Badawczo wierny niemcoznawstwu, szczególnie problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec oraz relacjonowania zjawisk społeczno-politycznych przez prasę niemiecką.

PARTNERZY

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją społeczną o charakterze pozarządowym. Swoją działalność merytoryczną rozpoczęło w 1991 roku, a jej założycielami byli psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w urzędach pracy. Stowarzyszenie nasze jako organizacja non-profit zajmująca się profesjonalnie problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego pragnie aktywnie i pragmatycznie włączyć się w nurt przemian, jakim podlega nasz kraj, kształtując i oddziałując na nasze najcenniejsze bogactwo – zasoby ludzkie. Członkami Stowarzyszenia aktualnie są specjaliści zajmujący się tematyką poradnictwa zawodowego w różnych instytucjach i resortach (między innymi: doradcy zawodowi, doradcy szkolni, doradcy pracy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele akademiccy oraz socjologowie) mający w swoim dorobku ogromną liczbę osiągnięć i opracowań. Orientacja i poradnictwo zawodowe jest dziedziną wiedzy, która zarówno na świecie, jak i w naszym kraju stanowić zaczyna bardzo ważny element transformacji gospodarki, gdzie bardzo szybkie tempo zmian powoduje konieczność elastycznego i trafnego dostosowywania kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Adres strony:
https://sdsiz.com.pl/

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ) w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile to jedyne tego typu jednostki organizacyjne w Polsce, powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach 2017 -2018. Misją CWRKDiZ jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych rynków pracy. Jednym z zadań Centrów jest doradztwo zawodowe dla szkół, uczniów i ich rodziców, studentów oraz osób pracujących, a także osób szukających możliwości przebranżowienia. Wspierają uczniów w zakresie aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery. Dla doradców zawodowych oraz pedagogów organizowane są szkolenia, warsztaty oraz seminaria tematyczne. Współpracują z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, angażując ich w praktyczne kształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli zawodu. Badają rynek pod kątem tendencji w regionie, dotyczących kierunków kształcenia w zawodach deficytowych. Pozyskują fundusze zewnętrzne wspierając organizację praktyk zawodowych, staży zagranicznych, a także szkoleń podnoszących kompetencje uczniów i kadry. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego są inicjatorem wydarzenia Noc Zawodowców www.noczawodowcow.pl promującego edukację zawodową oraz autorami platformy edukacyjnej System Informacji Zawodowej SIZ dostępnej pod adresem www.celujwzawody.pl

Dane kontaktowe:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl
ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań
tel. 61 22 55 080
email: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
www.cwrkdiz.kalisz.pl
ul. Południowa 62, 62 – 800 Kalisz
tel. 62 742 44 58
email: biurio@cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
www.cwrkdiz-konin.pl
ul. Sosnowa 14, 62 – 510 Konin
tel. 63 240 63 05
email: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
www.cwrkdiz.leszno.pl
ul. Śniadeckich 5, 64 – 100 Leszno
tel. 655 130 367
email: kontakt@cwrkdiz-leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl
ul. Bydgoska 21, 64 – 920 Piła
tel. 67 307 00 05
email: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl