6 października 2020

DZIEŃ 1 - WYZWANIA

(moderator: Agnieszka Orzechowska IBE)

PRELEGENCI i PANELIŚCI

dr Marcin Żółtak

Konsultant rozwoju organizacji (OD). Absolwent kierunku Pedagogika Specjalna oraz licznych studiów podyplomowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz wprowadzania zmian organizacyjnych. Praktyk, autor publikacji i prac badawczych dotyczących rozwoju organizacji, kształtowania kompetencji, edukacji zawodowej oraz budowania kultury efektywnego uczenia się w miejscu pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz project manager.

dr hab. Małgorzata Rosalska

Pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach specjalizacji doradztwo zawodowe i personalne, prowadzi zajęcia za zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym, metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz metodologii badań społecznych w doradztwie.

Sławomir Szymczak

Pedagog, doradca zawodowy, menedżer oświaty, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, główny analityk w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie; absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz ICAN Institute; pracował na stanowiskach menedżerskich w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w obszarze edukacji; utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych i opiekuńczych; koordynator wielu projektów oświatowych, badawczych oraz z zakresu aktywizacji zawodowej; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy w obszarze edukacji oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych (także ponadnarodowych); inicjator m.in. adaptacji metody aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych duńskiej Kofoeds Skole na system kursowy; autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów tworzenia i funkcjonowania placówek edukacyjnych.

dr Jakub Wierzbicki

Adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany tutor. Wykładowca akademicki od 2010 roku. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i roli tutoringu w procesie wspierania rozwoju studentów. Interesuje się dynamiką małej grupy, diagnostyką w obszarze doradztwa zawodowego oraz psychologią ekonomiczną i zastosowaniem statystyki w badaniach naukowych.

Tomasz Magnowski

Doradca zawodowy, nauczyciel zawodu, trener biznesu, Microsoft Innovative Educator Expert. Doradca zawodowy od 2001 r. , nauczyciel i wykładowca z dwudziestosześcioletnim doświadczeniem (z wykształcenia mgr inż. elektryk). Od 2012 r. Microsoft Innovative Educator Expert i uczestnik Microsoft Global Forum Barcelona 2014. Na co dzień nauczyciel i doradca zawodowy oraz właściciel firmy szkoleniowej TiM. Organizator Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych w Radomiu i Wystawy Interaktywnej MÓZG. Od 2019 r. przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Prowadzi warsztaty motywacyjne. Specjalizuje się w okołobiznesowych działaniach kreatywnych oraz zastosowaniach technologii w edukacji (MS TEAMS i XR). Obecnie w wielu działaniach związanych z doradztwem zawodowym i z reformą oświaty w kształceniu zawodowym oraz programu Microsoft dla Edukacji.

dr Dominika Walczak

Doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych, ekspert do spraw Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących warunków pracy nauczycieli, systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów i naukowców, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji.

dr Monika Staszkiewicz

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki ze specjalizacją pedagogika alternatywna i edukacja ustawiczna, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Public Relations (UW), Menadżer Projektu Badawczo- Rozwojowego (WSB Poznań), Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa (SWPS, Warszawa). Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny, badaczka społeczna, dziekanka wydziału, organizatorka, koordynatorka i realizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji dorosłych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu edukacji dorosłych i uczenia się przez całe życie (LLL) zwłaszcza dotyczących ideologii edukacyjnych, pedagogiki i andragogiki cielesności i seksualności oraz pozaformalnych i nieformalnych społeczności uczących się. Ekspertka merytoryczna w Instytucie Badań Edukacyjnych w projektach “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

dr Helena Anna Jędrzejczak

Pracowniczka naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych, ekspertka merytoryczna w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Historyczka idei, badaczka i socjolożka. Pracuje nad wdrożeniem ZSK od 2015 roku, prowadząc prace badawcze i analityczne dotyczące wspierania lifelong learning w różnych kontekstach. Współautorka publikacji „Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych”.

Wojciech Stęchły

Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie pracował nad założeniami rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie od 2011 roku, a obecnie zajmuje się rozwojem kwalifikacji i narzędziami dla użytkowników ZSK opartymi na inżynierii językowej. Asystent w Szkole Głównej Handlowej w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Świerk

Prezes Zarządu Promet Trans Sp. z o.o. Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, Główny Specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

dr Anna Wawrzonek

Andragog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Autorka licznych publikacji w zakresie metodyki doradztwa zawodowego w szkołach, na różnych poziomach edukacyjnych, tranzycji młodych z edukacji na rynek pracy, aktywności zawodowej dorosłych oraz relacji międzypokoleniowych w miejscu pracy.

PARTNERZY

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją społeczną o charakterze pozarządowym. Swoją działalność merytoryczną rozpoczęło w 1991 roku, a jej założycielami byli psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w urzędach pracy. Stowarzyszenie nasze jako organizacja non-profit zajmująca się profesjonalnie problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego pragnie aktywnie i pragmatycznie włączyć się w nurt przemian, jakim podlega nasz kraj, kształtując i oddziałując na nasze najcenniejsze bogactwo – zasoby ludzkie. Członkami Stowarzyszenia aktualnie są specjaliści zajmujący się tematyką poradnictwa zawodowego w różnych instytucjach i resortach (między innymi: doradcy zawodowi, doradcy szkolni, doradcy pracy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele akademiccy oraz socjologowie) mający w swoim dorobku ogromną liczbę osiągnięć i opracowań. Orientacja i poradnictwo zawodowe jest dziedziną wiedzy, która zarówno na świecie, jak i w naszym kraju stanowić zaczyna bardzo ważny element transformacji gospodarki, gdzie bardzo szybkie tempo zmian powoduje konieczność elastycznego i trafnego dostosowywania kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Adres strony:
https://sdsiz.com.pl/

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ) w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile to jedyne tego typu jednostki organizacyjne w Polsce, powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach 2017 -2018. Misją CWRKDiZ jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych rynków pracy. Jednym z zadań Centrów jest doradztwo zawodowe dla szkół, uczniów i ich rodziców, studentów oraz osób pracujących, a także osób szukających możliwości przebranżowienia. Wspierają uczniów w zakresie aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery. Dla doradców zawodowych oraz pedagogów organizowane są szkolenia, warsztaty oraz seminaria tematyczne. Współpracują z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, angażując ich w praktyczne kształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli zawodu. Badają rynek pod kątem tendencji w regionie, dotyczących kierunków kształcenia w zawodach deficytowych. Pozyskują fundusze zewnętrzne wspierając organizację praktyk zawodowych, staży zagranicznych, a także szkoleń podnoszących kompetencje uczniów i kadry. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego są inicjatorem wydarzenia Noc Zawodowców www.noczawodowcow.pl promującego edukację zawodową oraz autorami platformy edukacyjnej System Informacji Zawodowej SIZ dostępnej pod adresem www.celujwzawody.pl

Dane kontaktowe:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl
ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań
tel. 61 22 55 080
email: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
www.cwrkdiz.kalisz.pl
ul. Południowa 62, 62 – 800 Kalisz
tel. 62 742 44 58
email: biurio@cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
www.cwrkdiz-konin.pl
ul. Sosnowa 14, 62 – 510 Konin
tel. 63 240 63 05
email: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
www.cwrkdiz.leszno.pl
ul. Śniadeckich 5, 64 – 100 Leszno
tel. 655 130 367
email: kontakt@cwrkdiz-leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl
ul. Bydgoska 21, 64 – 920 Piła
tel. 67 307 00 05
email: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl