6 października 2020

DZIEŃ 1 - WYZWANIA

(moderator: Agnieszka Orzechowska IBE)

PRELEGENCI I PROWADZĄCY PANELE

dr Marcin Żółtak

Konsultant rozwoju organizacji (OD). Absolwent kierunku Pedagogika Specjalna oraz licznych studiów podyplomowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz wprowadzania zmian organizacyjnych Praktyk, autor publikacji i prac badawczych dotyczących rozwoju organizacji, kształtowania kompetencji, edukacji zawodowej oraz budowania kultury efektywnego uczenia się w miejscu pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz project manager.

dr hab Małgorzata Rosalska

Pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach specjalizacji doradztwo zawodowe i personalne, prowadzi zajęcia za zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym, metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz metodologii badań społecznych w doradztwie.

Sławomir Szymczak

Pedagog, doradca zawodowy, menedżer oświaty, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, główny analityk w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie; absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz ICAN Institute; pracował na stanowiskach menedżerskich w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w obszarze edukacji; utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych i opiekuńczych; koordynator wielu projektów oświatowych, badawczych oraz z zakresu aktywizacji zawodowej; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy w obszarze edukacji oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych (także ponadnarodowych); inicjator m.in. adaptacji metody aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych duńskiej Kofoeds Skole na system kursowy; autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów tworzenia i funkcjonowania placówek edukacyjnych.

dr Jakub Wierzbicki

Adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany tutor. Wykładowca akademicki od 2010 roku. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i roli tutoringu w procesie wspierania rozwoju studentów. Interesuje się dynamiką małej grupy, diagnostyką w obszarze doradztwa zawodowego oraz psychologią ekonomiczną i zastosowaniem statystyki w badaniach naukowych.

Tomasz Magnowski

Doradca zawodowy, nauczyciel zawodu, trener biznesu, Microsoft Innovative Educator Expert. Doradca zawodowy od 2001 r. , nauczyciel i wykładowca z dwudziestosześcioletnim doświadczeniem (z wykształcenia mgr inż. elektryk). Od 2012 r. Microsoft Innovative Educator Expert i uczestnik Microsoft Global Forum Barcelona 2014. Na co dzień nauczyciel i doradca zawodowy oraz właściciel firmy szkoleniowej TiM. Organizator Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych w Radomiu i Wystawy Interaktywnej MÓZG. Od 2019 r. przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Prowadzi warsztaty motywacyjne. Specjalizuje się w okołobiznesowych działaniach kreatywnych oraz zastosowaniach technologii w edukacji (MS TEAMS i XR). Obecnie w wielu działaniach związanych z doradztwem zawodowym i z reformą oświaty w kształceniu zawodowym oraz programu Microsoft dla Edukacji.

Dominika Walczak

Doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych, ekspert do spraw Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących warunków pracy nauczycieli, systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów i naukowców, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji.

Monika Staszkiewicz

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki ze specjalizacją pedagogika alternatywna i edukacja ustawiczna, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Public Relations (UW), Menadżer Projektu Badawczo- Rozwojowego (WSB Poznań), Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa (SWPS, Warszawa). Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny, badaczka społeczna, dziekanka wydziału, organizatorka, koordynatorka i realizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji dorosłych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu edukacji dorosłych i uczenia się przez całe życie (LLL) zwłaszcza dotyczących ideologii edukacyjnych, pedagogiki i andragogiki cielesności i seksualności oraz pozaformalnych i nieformalnych społeczności uczących się. Ekspertka merytoryczna w Instytucie Badań Edukacyjnych w projektach “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

dr Helena Anna Jędrzejczak

Pracowniczka naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych, ekspertka merytoryczna w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Historyczka idei, badaczka i socjolożka. Pracuje nad wdrożeniem ZSK od 2015 roku, prowadząc prace badawcze i analityczne dotyczące wspierania lifelong learning w różnych kontekstach. Współautorka publikacji „Uczenie się przez całe życie w szkołach wyższych”.

Wojciech Stęchły

Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie pracował nad założeniami rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie od 2011 roku, a obecnie zajmuje się rozwojem kwalifikacji i narzędziami dla użytkowników ZSK opartymi na inżynierii językowej. Asystent w Szkole Głównej Handlowej w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Świerk

Prezes Zarządu Promet Trans Sp. z o.o. Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, Główny Specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

dr Anna Wawrzonek

Andragog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Autorka licznych publikacji w zakresie metodyki doradztwa zawodowego w szkołach, na różnych poziomach edukacyjnych, tranzycji młodych z edukacji na rynek pracy, aktywności zawodowej dorosłych oraz relacji międzypokoleniowych w miejscu pracy.

Close Menu
X
Skip to content