KONFERENCJA ONLINE

„Nowe trendy w doradztwie zawodowym - wyzwania, etapy, metody”

6-8 października 2020

Trzydniowa konferencja „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”, zogniskowana była wokół współczesnej problematyki doradztwa zawodowego, także w kontekście zasobów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Prelegenci i paneliści podzielili się z uczestnikami konferencji wnioskami płynącymi z praktyki poradoznawczej oraz edukacji. Zaprezentowane zostały także wyniki badań odnoszące się do różnych wymiarów doradztwa zawodowego.

Nowe trendy w doradztwie zawodowym zostały przedstawione w trzech perspektywach:

WYZWANIA

METODY

Wydarzenie skierowane było do doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty i wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w efekcie konferencji.

 

PARTNERZY

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją społeczną o charakterze pozarządowym. Swoją działalność merytoryczną rozpoczęło w 1991 roku, a jej założycielami byli psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w urzędach pracy. Stowarzyszenie nasze jako organizacja non-profit zajmująca się profesjonalnie problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego pragnie aktywnie i pragmatycznie włączyć się w nurt przemian, jakim podlega nasz kraj, kształtując i oddziałując na nasze najcenniejsze bogactwo – zasoby ludzkie. Członkami Stowarzyszenia aktualnie są specjaliści zajmujący się tematyką poradnictwa zawodowego w różnych instytucjach i resortach (między innymi: doradcy zawodowi, doradcy szkolni, doradcy pracy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele akademiccy oraz socjologowie) mający w swoim dorobku ogromną liczbę osiągnięć i opracowań. Orientacja i poradnictwo zawodowe jest dziedziną wiedzy, która zarówno na świecie, jak i w naszym kraju stanowić zaczyna bardzo ważny element transformacji gospodarki, gdzie bardzo szybkie tempo zmian powoduje konieczność elastycznego i trafnego dostosowywania kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Adres strony:
https://sdsiz.com.pl/

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ) w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile to jedyne tego typu jednostki organizacyjne w Polsce, powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach 2017 -2018. Misją CWRKDiZ jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych rynków pracy. Jednym z zadań Centrów jest doradztwo zawodowe dla szkół, uczniów i ich rodziców, studentów oraz osób pracujących, a także osób szukających możliwości przebranżowienia. Wspierają uczniów w zakresie aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery. Dla doradców zawodowych oraz pedagogów organizowane są szkolenia, warsztaty oraz seminaria tematyczne. Współpracują z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, angażując ich w praktyczne kształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli zawodu. Badają rynek pod kątem tendencji w regionie, dotyczących kierunków kształcenia w zawodach deficytowych. Pozyskują fundusze zewnętrzne wspierając organizację praktyk zawodowych, staży zagranicznych, a także szkoleń podnoszących kompetencje uczniów i kadry. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego są inicjatorem wydarzenia Noc Zawodowców www.noczawodowcow.pl promującego edukację zawodową oraz autorami platformy edukacyjnej System Informacji Zawodowej SIZ dostępnej pod adresem www.celujwzawody.pl

Dane kontaktowe:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl
ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań
tel. 61 22 55 080
email: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
www.cwrkdiz.kalisz.pl
ul. Południowa 62, 62 – 800 Kalisz
tel. 62 742 44 58
email: biurio@cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
www.cwrkdiz-konin.pl
ul. Sosnowa 14, 62 – 510 Konin
tel. 63 240 63 05
email: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
www.cwrkdiz.leszno.pl
ul. Śniadeckich 5, 64 – 100 Leszno
tel. 655 130 367
email: kontakt@cwrkdiz-leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl
ul. Bydgoska 21, 64 – 920 Piła
tel. 67 307 00 05
email: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl