ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących

Zadaliśmy instytucjom certyfikującym identyczne pytania: „Kim jesteście?”, „Jaka była wasza motywacja do tego, żeby zyskać uprawnienia do certyfikowania?”, „Jakie są według was korzyści płynące z ZSK?”. Oto zebrane odpowiedzi.

Akademia Umiejętności

Agata Wrzecionowska-Dzierba, dyrektor Akademii Umiejętności

To największy w Polsce kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy, który od 2010 r. wspiera polskich niezależnych przedsiębiorców współpracujących z Grupą Eurocash. W ramach czterech filarów Akademii właściciele sklepów detalicznych zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy, a także ich pracownicy mogą korzystać z bogatej oferty kursów e-learningowych zgromadzonych na platformie edukacyjnej (blisko 24 tys. użytkowników), praktycznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych w całej Polsce (w 2021 r. wzięło w nich udział blisko 26,5 tys. osób), corocznego Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

W 2019 r. Akademia Umiejętności Eurocash uzyskała uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”.

W placówkach handlowych pracuje wiele osób niemających formalnego wykształcenia związanego z branżą. Osoby te przez lata pracy zawodowej zdobyły wiedzę, nabyły umiejętności i rozwinęły swoje kompetencje społeczne, które zapewniają im wszelkie kwalifikacje do pracy w charakterze sprzedawcy. Ich doświadczenie często jest zbyt duże, by rozpoczynać edukację zawodową od podstaw. Certyfikacja daje im możliwość formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych bez konieczności powrotu do szkolnej ławki.

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia jednolite standardy sprawdzania i porównywania efektów uczenia się – daje pewność, że wszyscy pracownicy posługujący się certyfikatem mają te same kwalifikacje. Uzyskanie go potwierdza osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy, odpowiednich umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto certyfikat z informacją o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji danej kwalifikacji to ceniony, wiarygodny i akceptowany w całej Unii Europejskiej dokument, który otwiera możliwości pracy zawodowej także poza granicami kraju.

Centrum Mediacji Lewiatan      

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, radca prawny, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan  

Centrum Mediacji Lewiatan jest samodzielną jednostką działającą przy Konfederacji Lewiatan, najbardziej reprezentatywnej organizacji pracodawców w Polsce.

Głównym celem statutowym Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu w sposób nowoczesny, z możliwością kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Na Listę Mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan wpisani są najlepsi specjaliści od rozwiązywania sporów. Cieszymy się z dobrej reputacji i renomy.

Zależy nam, aby jakość usługi mediacyjnej, którą świadczą mediatorzy w Polsce, pozostawała na jak najwyższym poziomie. Stąd między innymi nasze zainteresowanie ZSK i kwalifikacją „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Kwalifikacja ta stanowi potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się w tym zakresie. Mediacja ma pomóc w rozwiązywaniu sporów, służyć przedsiębiorcom, obywatelom i rodzinom – w życiu prywatnym i publicznym. Taką działalnością nie może zajmować się osoba, która nie ma odpowiednich kompetencji i kwalifikacji.

Jesteśmy przekonani, że dla rozwoju rynku mediacyjnego jest niezwykle istotne, aby dbać o poziom i etykę w mediacji. Poufność, dobrowolność i neutralność nie mogą stanowić jedynie sloganów. Przeciwnie, muszą to być pojęcia żywe i doceniane. Takie cele można jednak osiągnąć wtedy, gdy dba się o wykształcenie, samoświadomość mediatora, autorefleksję w pracy mediacyjnej, a walidacja ma tym celom również się przysłużyć.

Już dzisiaj widzimy, że uzyskanie uprawnień do certyfikowania może stanowić wartość dodaną i będzie nie tylko przynosić wielowymiarowe efekty dla instytucji certyfikującej w kontekście indywidualnym, ale  również przyczyniać się w wymiarze ogólnospołecznym do lepszej jakości kontaktów międzyludzkich w ogóle. Bo lepiej wykształceni i zwalidowani mediatorzy będą mogli stanowić wzór do naśladowania w zakresie prowadzenia rozmowy i odbudowywania relacji  między osobami pozostającymi w konflikcie.

Centrum Szkolenia Barmanów

Jerzy Czapla właściciel Centrum Szkolenia Barmanów

Centrum Szkolenia Barmanów funkcjonuje od 18 grudnia 2001 r. Firma prowadzi szkolenia i warsztaty barmańskie oraz kursy kiperów herbat w hotelach, restauracjach, kawiarniach i szkołach branżowych o profilu gastronomicznym w Polsce, Europie i Azji. Od początku działalności Centrum wyszkoliło ponad 17 tys. kandydatów do zawodu barmana. Ideą przewodnią firmy są słowa Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

W 2018 r. Centrum, wraz ze wsparciem Instytutu Badań Edukacyjnych,  opisało kwalifikację rynkową „Serwis napoi mieszanych i alkoholi”, która w tym samym roku została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Następstwem włączenia kwalifikacji do ZSK było nadanie firmie uprawnień do jej certyfikowania. Od 2019 r. Centrum stało się instytucją certyfikującą kwalifikację „Barman Blender”. Warto nadmienić, że założyciel firmy, Jerzy Czapla, barman z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, został powołany na członka Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Turystyki. W 2021 roku Centrum przeprowadziło 23 walidacje.

W Polsce jest wielu znakomitych barmanów, którzy nabywają umiejętności we własnym zakresie. Zalety z włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwis napoi mieszanych i alkoholi” są niekwestionowane. Opisanie kwalifikacji, włączenie jej do ZSK oraz możliwość uzyskania wiarygodnego certyfikatu potwierdzającego przygotowanie kandydata do wykonywania obowiązków barmana to korzyści, z których mogą czerpać nie tylko kandydaci do pracy w zawodzie barmana, ale również pracodawcy poszukujący pracowników ze sprawdzonymi umiejętnościami w tej branży.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Joanna Jaroch-Pszeniczna, wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia blisko 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Jednym z naszych działań jest wspieranie firm w rozwoju, również poprzez zwiększanie kompetencji ich pracowników.

Podczas wieloletniej współpracy z pracodawcami zauważyliśmy potrzebę waloryzacji zawodów handlowych oraz usystematyzowania kwalifikacji rynkowych w obszarze handlu, gdyż kompetencje te są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarki.

ZSK stał się odpowiedzią na te potrzeby, gdyż dał możliwość kompleksowego opisania kwalifikacji zawodowych, ujednolicenia ich oraz nadania oficjalnej rangi poprzez włączenie kwalifikacji do ZSK.

Jako instytucja certyfikująca mamy uprawnienia do przeprowadzania walidacji w zakresie: obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym – sprzedawca; aktywnego prowadzenia sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy; tworzenia oferty, planowania i prowadzenia sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec.

Rozwiązania ZSK w praktyce przynoszą takie korzyści, jak:

  • Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji, który daje działom HR narzędzie do porównywania osiągnięć oraz przygotowania ścieżek rozwoju.
  • Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika.
  • Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego Assessment Center).
  • Usprawnienie procesu rekrutacji.
  • Ujednolicenie programów szkoleń oraz ich standaryzację zgodną z aktualnymi wymaganiami dla zawodów, opisanymi przez całą branżę.
  • Formalne potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się, dające podstawę do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE, które zostały osiągnięte w ramach doświadczenia zawodowego, a nie poprzez kształcenie zawodowe.

Fundacji Wiedza Umiejętność Rozwój

Lucyna Haluch, prezes Fundacji Wiedza Umiejętność Rozwój

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój w Gorlicach, wpisana do RIS i posiadająca znak jakości MSUES 527/2021, zajmuje się organizacją szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa, cukiernictwa i innych. Jest instytucją certyfikującą zarejestrowaną w ZSK i ma uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji: „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” oraz „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”. Swoją ofertę edukacyjną kieruje do uczniów szkół średnich i zawodowych oraz osób/słuchaczy zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji w edukacji pozaformalnej. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerów z bogatym doświadczeniem. Zakres programowy, czasowy oraz formę zajęć każdorazowo ustala indywidualnie z klientem, tworząc programy szkoleniowe optymalnie dopasowane do potrzeb szkolonej grupy. Usługi Fundacji opierają się na najważniejszej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim na praktycznej nauce zawodu, która umożliwia każdemu uczestnikowi zaangażowanie w zajęcia praktyczne.

Motywacją Fundacji do  skorzystania z możliwości i narzędzi utworzonych na podstawie ZSK była chęć pozyskania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, a tym samym poszerzenia swojej oferty. Istotne jest, że uzyskanie kwalifikacji poprzez walidację oraz certyfikację potwierdza osiągnięte kompetencje zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Otrzymany przez uczestników certyfikat ma wysoką wartość, ponieważ zostaje wydany na podstawie wiarygodnego sprawdzenia kompetencji. Wszystkie efekty uczenia się, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, są weryfikowane według programu, co jako jeden z kluczowych elementów decyduje o jego przewadze konkurencyjnej na rynku.

Zalety korzystania z możliwości i narzędzi utworzonych na podstawie ustawy o ZSK to przewaga konkurencyjna pośród wszystkich instytucji szkoleniowych oraz możliwość tworzenia i włączenia do systemu nowych kwalifikacji cząstkowych wynikających z zapotrzebowania rynku. Kolejną korzyścią jest możliwość dodatkowego źródła finansowania przeznaczonego na cele statutowe.

Fundacja VCC

Edyta Migałka, dyrektor ds. komunikacji, Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Nasza działalność koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów oraz zmian zachodzących na rynku pracy, a także badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest inicjatorem wdrażania rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Wynikiem jej prac jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. Jest pierwszą w Polsce instytucją, która opisała i zgłosiła do ZSK kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej”. Obecnie ma uprawnienia do certyfikowania 19 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK. Aktywnie promuje rozwiązania systemu i nadaje włączone do niego kwalifikacje.

W  naszym przypadku korzystanie z rozwiązań ZSK było naturalną drogą rozwoju działalności Fundacji, która od zawsze była skupiona  na nadawaniu kwalifikacji w systemie pozaformalnym. Od 2013 roku uczestniczymy w pilotażach, następnie opisujemy kwalifikacje, uzyskujemy uprawnienia do ich certyfikowania i nadawania. Dotychczas wydaliśmy blisko 2000 certyfikatów poświadczających uzyskanie kwalifikacji rynkowych.

Główną wartością ZSK jest jakość i wiarygodność nadawanych kwalifikacji zapewniane zarówno przez sam opis kwalifikacji, konieczność weryfikacji wszystkich efektów uczenia się, jak i monitorowanie procesu przez podmioty zewnętrznego zapewniania jakości. Docelowo ważna jest także porównywalność kwalifikacji w kontekście międzynarodowym, a także rozpoznawalność przez pracodawców.

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

dr Monika Knefel, ekspert Izby Gospodarczej KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ skupia ponad 70 podmiotów z branży sanatoryjno-uzdrowiskowej, hotele SPA & Wellness, gabinety odnowy biologicznej, fizjoterapii, usług rekreacyjnych, biura podróży, uczelnie itp. Działalność IG KTZ opiera się nie tylko na integracji i współpracy przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej, ale również stymulowaniu jej innowacyjnego rozwoju głównie poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych, aktywną współpracę ze środowiskiem naukowym, działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, współorganizację konferencji naukowych.

Działalność proinnowacyjna Izby jest realizowana w ramach usługi Brokera Innowacji 2.0.  Polega ona na współpracy z partnerami zarówno biznesowymi, jak i ekspertami, w tym naukowcami lub praktykami, gromadzeniu informacji o ich potrzebach, problemach i potencjale oraz współtworzeniu optymalnych rozwiązań.

Izba podejmuje także aktywne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Wraz zespołem ekspertów, Radą ds. Kompetencji Sektora Turystyki oraz Instytutem Badań Edukacyjnych opisała kwalifikację rynkową dla nowego zawodu: „Obsługa w turystyce zdrowotnej” i otrzymała uprawnienia do jej certyfikowania. IG KTZ jest pierwszą instytucją certyfikującą w regionie świętokrzyskim i pierwszą w obszarze turystyki w Polsce. Izba przygotowuje opis kolejnej kwalifikacji: „Zarządzanie działalnością SPA & Wellness”, dla której aktualnie są prowadzone konsultacje środowiskowe. W planach ma kolejne wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowych związanych z potrzebami branży.

Główną motywacją do skorzystania z rozwiązań ZSK były potrzeby zgłaszane przez członków Izby. Turystyka zdrowotna jest na tyle nowym kierunkiem rozwoju turystyki, że nie kształci się specjalistów w tym zakresie. Kwalifikacja rynkowa „Obsługa w turystyce zdrowotnej” oraz zaplanowane włączenie kolejnych kwalifikacji rynkowych związanych z potrzebami branży są uzupełnieniem wiedzy w obszarze turystyki zdrowotnej.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Arkadiusz Grądkowski, prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Izba POLMED jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną organizacją w Polsce, która skupia producentów i dystrybutorów funkcjonujących na polskim rynku wyrobów medycznych. Reprezentuje i wspiera firmy działające w tej branży, a w szczególności dba o zapewnienie im przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego.

Sprzedaż wyrobów medycznych w sklepach medycznych niemających kontraktu z NFZ, tj. za pełną odpłatnością pacjenta, nie jest ograniczona prawnie, tzn. brak jest wymogów dla sprzedawców i może ją prowadzić każdy. Natomiast w przypadku zaopatrzenia w wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych, tj. realizacji zleceń na wyroby medyczne, które są wystawione przez osoby uprawnione, przeprowadzający takie zlecenie musi mieć kwalifikacje określone w stosownym rozporządzeniu NFZ.

Włączenie do ZSK kwalifikacji  „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” było inicjatywą Izby POLMED, mającą na celu rozwiązanie problemu niedoboru personelu uprawnionego do realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, z którym mierzą się sklepy medyczne od czasu likwidacji kursów towaroznawstwa. Od wielu lat brakuje na rynku osób, które jednocześnie byłyby zainteresowane pracą w sklepie medycznym i spełniałyby wymagania nałożone przez NFZ.

Kwalifikacja rynkowa „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” zdefiniowała zarówno wymagania, jak i kompetencje, jakie powinna mieć osoba na stanowisku sprzedawcy w sklepie medycznym. Co ważne, osoby dysponujące certyfikatem kwalifikacji rynkowej zostały uprawnione przez NFZ (w określonym zakresie) do realizacji świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne w ramach kontraktu z NFZ.

Wpisanie powyższej kwalifikacji rynkowej do ZSK nie tylko podniesie poziom świadczeń zdrowotnych w sklepach medycznych w zakresie indywidualnego zaopatrzenia w wyroby medyczne produkowane seryjnie, ale również pomoże rozwiązać problem niedoboru kadr uprawnionych do realizacji powyższych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.

Kadry Turystyki

Radosław Szafranowicz-Małozięć, prezes zarządu Kadry Turystyki Sp. z o.o.

Kadry Turystyki to firma szkoleniowo-doradcza. Specjalizujemy się w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu turystyki. Przygotowujemy do pracy lub doskonalimy kompetencje zawodowe pilotów wycieczek, rezydentów turystycznych, animatorów czasu wolnego, pracowników biur podróży. Od wielu lat funkcjonujemy w branży turystycznej, a zatem dokładnie wiemy, jakie kwalifikacje są niezbędne do pracy w wymienionych zawodach. Dzięki temu, że prowadzimy zajęcia praktycznie, nasi kursanci od razu po ich zakończeniu mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności w swojej pracy. Łączymy pracowników z pracodawcami. Monitorujemy rynek pracy i podejmujemy działania mające na celu promocję kwalifikacji związanych z turystyką.

 Opracowaliśmy opis kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych”. Zależało nam, aby w rzetelny sposób określić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań pilota wycieczek. Po deregulacji zawodu w 2014 r. każdy może kształcić kandydatów do tej pracy w dowolny sposób, dlatego często wydawane zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty nie są kompleksowym potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Włączenie kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do ZSK dało możliwość przeprowadzania walidacji i wydawania certyfikatów, które rzeczywiście potwierdzają przygotowanie kandydata do wykonywania obowiązków zawodowych.

Korzyść związana z możliwością zdobycia kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych” jest obustronna, tzn. dotyczy pracownika i pracodawcy. Zawód pilota wycieczek jest tzw. wolnym zawodem. Zazwyczaj piloci wycieczek pracują dla kilku biur podróży na podstawie umów cywilnoprawnych lub o współpracy (B2B). Zatrudnia się ich na kilka lub kilkanaście dni, czyli na czas trwania imprezy turystycznej, którą obsługują. Często przebieg rekrutacji jest bardzo szybki, a biura podróży nierzadko nie mają czasu, zasobów finansowych i specjalistów, którzy mogliby sprawdzić kwalifikacje zawodowe kandydatów. Dlatego kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych” to duże odciążenie dla organizatorów turystyki pod względem sprawdzenia przygotowania kandydata do pracy. Osoba, która uzyskała kwalifikację, to znak dla pracodawcy, że jej wiedza i umiejętności, niezbędne do wykonywania zadań zawodowych, zostały rzetelnie sprawdzone, a posiadany przez nią certyfikat ma znaczenie. Z kolei dla pracowników i kandydatów do pracy to możliwość potwierdzenia zdobycia kwalifikacji podczas ustandaryzowanej i obiektywnej walidacji. Dzięki opisowi kwalifikacji kandydat dokładnie wie, co musi wiedzieć i umieć, aby należycie wykonywać zadania zawodowe. Szybciej i łatwiej może przygotować się do pracy jako pilot wycieczek.

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”

Dr Artur Brzeziński, dyrektor ds. kształcenia, Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” (OKiPK „THETA”) od 20 lat prowadzi działalność edukacyjną, w tym również realizuje projekty finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa. Instytucja od 15 lat jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i funkcjonuje w systemie oświaty. Dbając o jak najwyższy standard swoich usług, ośrodek wdrożył system zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015 w zakresie usług edukacyjnych, pozostałych form edukacji, kształcenia ustawicznego dla młodzieży i dorosłych – nr certyfikatu Q&R_639. Ośrodek specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm i organizacji oraz w kursach zawodowych. Instytucja szkoli z zakresu prawa, rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu,  rachunkowości zarządczej, ubezpieczeń społecznych.

Oferujemy autorski know-how naszych ekspertów oraz bogate doświadczenie i unikalne rozwiązania wielu międzynarodowych partnerów. Zaletą naszych działań edukacyjnych jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są liczne przykłady oraz ćwiczenia. Nasza instytucja 7 stycznia 2021 r. decyzją Ministra Finansów otrzymała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”, a 9 listopada 2021 r. – na podstawie decyzji Ministerstwa Cyfryzacji – kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej”.

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów i wykładowców z dziedziny prawa, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń społecznych, grafiki komputerowej, informatyki, a także doradców zawodowych, lektorów, specjalistów rachunkowości budżetowej.

Analizując trendy i aktualną sytuację na rynku szkoleniowym (lokalnym oraz krajowym), OKiPK „THETA” zdecydował się na uzyskanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowych i wprowadzenie do swojej oferty nowej usługi, jaką jest walidacja i certyfikacja. Weryfikując również dokumenty związane z nową perspektywą finansową 2021–2027, można zauważyć, że duży nacisk kładziony będzie na uzyskanie przez uczestników projektów kwalifikacji, w tym również rynkowych.

Kandydat przystępujący do walidacji i  ubiegający się o poświadczenie kwalifikacji w toku certyfikowania w Ośrodku Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” lub innej instytucji certyfikującej uzyskuje wiarygodny dokument, który potwierdza jego osiągnięcia oraz jest zgodny z potrzebami pracodawców na rynku pracy.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Joanna Paulina Jeziorska, główny specjalista ds. certyfikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja, która zrzesza ponad 1000 profesjonalistów z branży informatycznej. W ramach działalności statutowej PTI wypowiada się w imieniu skupionego wokół niego środowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją, bierze aktywny udział w procesach legislacyjnych, prowadzi działalność certyfikacyjną oraz rzeczoznawczą. Skutecznie promuje Polskę poprzez prezentowanie światowych sukcesów polskich informatyków oraz wyjątkowych produktów technologii cyfrowej tworzonych w naszym kraju. PTI prowadzi działalność na terenie kraju w 14 oddziałach terenowych. Należy do Europejskiej Rady Stowarzyszeń Informatycznych CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies).

PTI, popierając politykę na rzecz uczenia się przez całe życie, znalazło w ZSK skuteczne narzędzie wspierające ten proces. Stowarzyszenie, jako instytucja certyfikująca, dostrzega znaczenie efektów uczenia się, których potwierdzenie może przybierać w ZSK różne formy dostosowane do osobistych preferencji i możliwości kandydatów. Dzięki temu wzmacniają się możliwości ich rozwoju osobistego, co z kolei wprost przekłada się na poprawę sytuacji zawodowej i finansowej. Ponadto PTI w ZSK wciąż widzi szansę na skuteczną promocję wysokiej jakości polskich certyfikatów kwalifikacji rynkowych na arenie międzynarodowej.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy. Ustawa o ZSK umożliwia formalne potwierdzenie posiadanych kompetencji, ułatwiając proces rekrutacji zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Szczegółowo opisane zasady przeprowadzania walidacji i certyfikowania gwarantują tę samą wartość wszystkich certyfikatów w ramach danej kwalifikacji, niezależnie od sposobów osiągnięcia efektów uczenia się, miejsca czy czasu przeprowadzenia walidacji. Ponadto dzięki oznaczeniu PRK certyfikat jest rozpoznawalny za granicą i pozwala porównywać kwalifikacje uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kwalifikacjami nadawanymi w innych państwach członkowskich UE.

SZKOŁA GÓRSKA

Teresa Przybylska, wicedyrektor, SZKOŁA GÓRSKA – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Jerzy Suchodoła

Szkoła Górska jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Stawia sobie za cel wspomaganie osób dorosłych w aktualizowaniu, podnoszeniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji i kompetencji potrzebnych im do odnoszenia sukcesów zawodowych. Właściciele firmy odnajdują satysfakcję w podążaniu za szybko zmieniającym się otoczeniem oraz poszukiwaniu propozycji edukacyjnych wyprzedzających potrzeby klientów lub co najmniej nadążających za nimi.

Szkoła Górska od 2009 r. specjalizowała się w szkoleniu kadr sportu. Deregulacja zawodu instruktora i trenera sportu (2013 r.) spowodowała zniesienie podstaw prawnych określających zasady prowadzenia szkoleń oraz wydawania certyfikatów, świadczących o posiadaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji do wykonywania tych zawodów.

Nadzieję na uporządkowanie powstałego wówczas chaosu przyniosła ustawa o ZSK (2016 r.), stając się fundamentem ustanawiania i nadawania kwalifikacji o zapewnionej systemowo wysokiej jakości.

Od pierwszej chwili aktywnie przyłączyliśmy się do grupy entuzjastów, co zaowocowało ośmioma opisanymi przez nas kwalifikacjami. Dwie z nich: „Organizowanie wycieczek górskich” oraz „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” doczekały się wpisania do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Dla tej drugiej Szkoła Górska uzyskała także uprawnienia instytucji certyfikującej.

ZSK umożliwia instytucjom szkoleniowym projektowanie oferty edukacyjnej zaspokajającej potrzeby rynku pracy. Bezpośredni kontakt Szkoły Górskiej z pracodawcami pozwala u źródła pozyskiwać najbardziej wiarygodne informacje o oczekiwanych przez nich kompetencjach pracowników, zarówno zatrudnionych, jak i poszukiwanych. Na ich podstawie opisaliśmy kwalifikacje, w których zestawione przez nas kluczowe efekty uczenia się mogłyby zapewnić sukces w wybranym zawodzie, np. instruktorskim. Gdyby procedury włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji mogły nadążyć za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy, korzyści dla pracodawców i pracowników mogłyby być ogromne.

SITE Poland

 Grażyna Grot-Duziak, prezes SITE Poland

SITE Poland zrzesza przedstawicieli branży turystyki biznesowej w Polsce w ramach międzynarodowej organizacji SITE Global, ze szczególnym uwzględnieniem podróży motywacyjnych. Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive.  

Jednym z celów SITE Poland jest rozwój kompetencji pracowników turystyki biznesowej. Klientami tego sektora są instytucje, korporacje czy firmy, dlatego zadaniem pilota incentive travel jest organizacja wyjazdu wykraczająca poza zakres ściśle turystyczny, obejmująca m.in.: marketing, budowanie relacji w grupie, motywację uczestników i ich integrację. Eksperci branży i członkowie stowarzyszenia, na podstawie wieloletniego doświadczenia w organizacji i uczestnictwa w wyjazdach motywacyjnych, określiwszy niezbędną wiedzę, odpowiednie umiejętności i kompetencje społeczne, jakie powinien mieć pilot incentive travel, opisali kwalifikację rynkową: „Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”.

Po włączeniu kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji SITE Poland otrzymało uprawnienia do jej certyfikowania (nadania kwalifikacji po uprzednim sprawdzeniu wymaganych osiągnięć). Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową to symbol jakości, ponieważ  wymagania dotyczące wykonywania zawodu pilota incentive travel zostały już sprawdzone w sposób rzetelny, obiektywny i ustandaryzowany.

Włączenie kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przynosi korzyści nie tylko pracodawcom, ale również osobom, które chciałyby pilotować tego typu imprezy. Pracodawca, decydując się na kandydata dokumentującego się certyfikatem kwalifikacji, ma większą pewność, że nie popełnia błędu w podjętej decyzji o jego zatrudnieniu, a dla osób, które planują pracę pilota imprez turystycznych typu incentive, opis kwalifikacji stanowi rzetelne źródło wiedzy w tym zakresie.

Europartner AKIE

Krzysztof Mnich, mgr/MBA, prezes zarządu, Stowarzyszenie Europartner AKIE

Stowarzyszenie Europartner AKIE z Białegostoku działa od 18 lat. W tym czasie zrealizowało kilkadziesiąt projektów i pomogło blisko tysiącowi mieszkańcom regionu w założeniu własnego biznesu. Aktywnie zajmuje się rozwijaniem szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym społecznej, której jest prekursorem i liderem w województwie podlaskim.

Europartner specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i badawczo-rozwojowymi, których odbiorcami są samorządy, organizacje pozarządowe i uczestnicy rynku pracy. Jest także instytucją certyfikującą w zakresie kwalifikacji rynkowych z branży budowlanej włączonych do ZSK. Stowarzyszenie jest podmiotem, który planuje długofalowy rozwój przedsiębiorczości. Dlatego swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami postanowiło wykorzystać w projekcie włączenia kwalifikacji z branży budowlanej do ZSK.

Organizacja – wspierając lokalną przedsiębiorczość, prowadząc agencję zatrudnienia i organizując staże zawodowe – niezmiennie jest blisko rynku pracy i jego realiów. Bacznie mu się przygląda i dostrzega istotne zapotrzebowanie na możliwości, które daje ZSK. Staje się prekursorem w kolejnych istotnych obszarach działalności społeczno-gospodarczej, stwarzając nowe, wartościowe perspektywy uczestnikom rynku pracy i przedsiębiorcom.

Poprzez włączenie kwalifikacji z branży budowlanej do ZSK i umożliwienie osobom indywidualnym ich formalnego potwierdzania Stowarzyszenie Europartner otwiera nowe drogi do zdobywania lepszej pracy, przebranżawiania się i wyższych zarobków. Są to podstawowe korzyści, które są skierowane nie tylko do osób szukających zatrudnienia na rynku pracy, lecz także przedsiębiorców  i odbiorców ich produktów i usług. Wszystko bowiem przekłada się na podwyższenie standardów wykonywanej pracy. Korzystanie z rozwiązań ZSK to istotny krok do nowej jakości świadczonych usług, co ma również wpływ na realizację szeroko rozumianego Europejskiego Zielonego Ładu w kraju.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Teresa Cebrowska, dr nauk ekonomicznych, dyplomowany księgowy, biegły rewident,
wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), mające osobowość prawną, jest największą i najstarszą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. To również inicjator, wnioskodawca i jednocześnie instytucja certyfikującą dla pięciu – kluczowych dla księgowych i kadrowców – kwalifikacji, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

ZSK ma duże znaczenie dla osób, które chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, co wpisuje się w misję i działania SKwP. Upubliczniony szczegółowy opis efektów uczenia się, czyli posiadane: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, których uzyskanie potwierdza niezależna instytucja certyfikująca, stanowi atut dla posiadacza certyfikatu i jest cenną informacją dla pracodawcy czy zleceniodawcy.

Certyfikat, wpisanej do ZSK kwalifikacji księgowej czy kadrowo-płacowej, nie tylko dokumentuje posiadanie usystematyzowanej wiedzy oraz konkretnych, jednoznacznie określonych umiejętności, lecz także przypisuje je do odpowiedniego poziomu zaawansowania – od opanowania wykonywanych pod nadzorem najprostszych czynności do najbardziej złożonych i skomplikowanych. Daje to możliwość zaplanowania i realizowania ścieżki kariery zawodowej. SKwP na co dzień wspiera środowisko księgowych w kształceniu się przez całe życie, w tym także pełni funkcję instytucji certyfikującej.

Unikatowość certyfikatów kwalifikacji księgowych i kadrowo-płacowych włączonych do ZSK tkwi także w ich oznaczeniu poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji, co umożliwia legitymowanie się nimi w innych krajach, które odnoszą własne kwalifikacje do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacje pozwalają na łatwiejszą zmianę zawodu na pokrewny, a czasami nawet na całkowite przekwalifikowanie bez potrzeby ukończenia dodatkowych studiów. Wystarczy uzyskanie kolejnej kwalifikacji, uzupełniającej nowe wymagania, po odbyciu odpowiedniego kursu lub zdobyciu wiedzy metodą samokształcenia i zdaniu określonego egzaminu. Ułatwienia przekwalifikowania zawodowego w dobie nieustających zmian są bardzo pożądane, szczególnie jeśli łączą się też z migracją zawodową.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Krzysztof Rzeńca, kierownik Centrum Certyfikacji, Uniwersytet SWPS

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS to uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie, która została utworzona w 1996 r. W 2015 r. została pierwszym w Polsce prywatnym uniwersytetem.  Posiada cztery filie: we Wrocławiu, w Poznaniu, Sopocie i Katowicach oraz spółkę celową, SWPS Innowacje Sp. z o.o., oraz szereg spółek spin-off (na przykład Jasnopis Sp. z o.o. czy RESQL Sp. z o.o.). Uczelnia prowadzi studia pierwszego oraz drugiego stopnia, jak również jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz szkołę doktorską.

ZSK to kolejny zakres zainteresowania Uniwersytetu SWPS. W obszarze nauk humanistycznospołecznych na rynku funkcjonuje wielu specjalistów, którzy nabyli umiejętności poza edukacją formalną. Opisanie kwalifikacji, włączenie jej do systemu oraz jej nadanie w toku certyfikowania daje możliwość potwierdzenia uzyskania tych unikalnych umiejętności.

Niestety te korzyści cały czas widać na horyzoncie. Brak jasnych procedur oceny wniosków, niemożność odwołania od decyzji ministra właściwego czy też bardzo długi i kosztowny proces włączania kwalifikacji do systemu to tylko kilka głównych trudności związanych z ZSK. Mimo tych przeciwności można wskazać potencjalne korzyści wynikające z rozwiązań ZSK: poszerzenie oferty uczelni; możliwość tworzenia kwalifikacji dostosowanych to potrzeb uczelni oraz rynku; wprowadzenie do branży psychologicznej certyfikatów jakości; potwierdzenie umiejętności osób, które nabyły je w ramach edukacji pozaformalnej.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły