Nowe kwalifikacje włączone do ZSK

Jakie umiejętności są i będą cenione przez pracodawców? Prowadzone na bieżąco badania wskazują na umiejętności przekrojowe, związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które są przydatne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cenione będą kompetencje poznawcze, elastyczne oraz umiejętność współpracy.

Działania prowadzone w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji starają się nadążyć za potrzebami rynku pracy, a analiza składanych wniosków i kwalifikacji już włączanych do systemu potwierdza, że coraz większego znaczenia nabierają kompetencje przyszłości. Obecnie do systemu jest włączonych 145 kwalifikacji rynkowych, a 9 kolejnych zasili ZSK w najbliższych tygodniach. Poniżej omówiono wybrane kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK w ostatnich miesiącach.

Bezpieczna szkoła – kwalifikacje włączone przez ministra edukacji i nauki

Co trzecie dziecko w wieku szkolnym doświadcza przemocy rówieśniczej. Uczniowie często nie zgłaszają problemu nauczycielom czy dyrekcji. Dlatego tak istotną rolę w walce ze zjawiskiem odgrywają dyrektorzy szkół i nauczyciele. Pod koniec grudnia minister edukacji i nauki włączył do ZSK dwie kwalifikacje rynkowe: Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach oraz Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego. Pierwsza adresowana jest głównie do dyrektorów  szkół, pedagogów, psychologów  szkolnych, druga do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

ZSK dla biznesu

Każdy projekt biznesowy może być ogromną szansą na rozwój firmy, ale niesie również ryzyko niepowodzenia. Dlatego warto wiedzieć, jak minimalizować zagrożenia wynikające z niewielkiego doświadczenia, niewystarczających kontaktów lub umiejętności założycieli nowego biznesu, zwłaszcza w zakresie oceny otoczenia, rozwiązywania konfliktów w zespole założycielskim, budowania relacji z inwestorami i zarządzania projektem biznesowym. W ostatnim czasie Minister Rozwoju i Technologii włączył do ZSK kwalifikację  rynkową: Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych, która jest adresowana przede wszystkim do menedżerów, doradców wspierających rozwój nowych firm (inkubatory, akceleratory, programy europejskie, fundusze VC i CVC, granty prywatne itp.). W każdej organizacji istnieje ryzyko powstania konfliktów interpersonalnych czy międzyzespołowych, dlatego warto zatrudnić osobę z niedawno włączoną do systemu kwalifikacją: Zarządzanie konfliktami w organizacji. Osoba ta może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (działy HR). Może również świadczyć dla organizacji zewnętrzne usługi consultingowe obejmujące swoim zakresem zarządzanie konfliktami. 

Menedżer do zadań specjalnych

Nowoczesna firma powinna mieć wytyczony cel nakierowany na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów w określonym czasie. Tak ważną misję warto powierzyć osobie, która zaprojektuje i wdroży wybrane rozwiązania w organizacji, a na podstawie pogłębionej diagnozy oceni występowanie ryzyk w projekcie i wskaże sposoby ich minimalizacji. Kwalifikacja: Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe) umożliwi formalne potwierdzenie kompetencji zarówno menedżerom z bogatym doświadczeniem zarządczym, jak i osobom, które chcą rozpocząć niezależną ścieżkę kariery w formule interim management.

Przede wszystkim dobre relacje z pacjentem 

Nie od dziś wiadomo, że dobre relacje lekarza z pacjentem mają wpływ nie tylko na samopoczucie pacjentów, ale również na efekty leczenia. Osoby wykonujące zawód medyczny mają świadomość, że komunikacja z pacjentem i jego rodziną należy do ich kluczowych zadań. Wiele z tych osób jednak nie wie, jak rozmawiać z rodziną pacjenta, która również znajduje się w specyficznej i trudnej sytuacji. Ostatnio do ZSK zostały włączone kwalifikacje koncentrujące się na wspomnianych umiejętnościach: Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym oraz Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi.

Gospodarstwa rolne XXI wieku – nowe kwalifikacje w rolnictwie

Pierwsze wzmianki o nawożeniu pochodzą jeszcze ze starożytności. Konieczność wyżywienia coraz większej liczby ludności skutkuje wzrostem zużycia nawozów w skali globalnej. Stosowanie nawożenia mineralnego ma istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin, ponieważ wzbogaca glebę w niezbędne składniki mineralne. W sierpniu 2021 r. została włączona do sytemu kwalifikacja: Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym. Osoba, która otrzymała dokument potwierdzający jej nadanie, będzie mogła rekomendować zalecenia nawozowe w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych oraz ustalać schematy nawożenia. Podczas walidacji będą sprawdzane takie umiejętności, jak: analiza sytuacji gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego oraz warunków glebowych i klimatycznych, przygotowanie planu nawożenia mineralnego oraz wykorzystanie potencjału zasobów gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego z uwzględnieniem wyniku finansowego. Uzyskanie tej kwalifikacji może ułatwić zatrudnienie, m.in. w firmach zajmujących się produkcją i obrotem nawozami mineralnymi, gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych na stanowiskach związanych z doradztwem nawozowym oraz stacjach chemiczno-rolniczych.

Aplikacje wspomagające działalność rolniczą – w czym pomagają?

Prowadzenie gospodarstwa to jak zarządzanie własną firmą – wiąże się dużym nakładem pracy i wieloma trudnościami. Tu z pomocą przychodzą aplikacje, które ułatwiają prowadzenie gospodarstwa i umożliwiają sporządzanie szczegółowej dokumentacji i historii prac w tym zakresie. W III kwartale Minister Rolnictwa włączył do ZSK kwalifikację: Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym. Osoba, która ją zdobyła, m.in. opracowuje plan wdrażania programów  usprawniających działalność rolniczą w zakresie uprawy roślinnej, a następnie nadzoruje jego realizację, w tym np. szkoli użytkowników z obsługi ww. aplikacji.

Aby włączone do ZSK kwalifikacje mogły być nadawane, minister właściwy musi nadać uprawnienia do certyfikowania co najmniej jednej instytucji certyfikującej. Konieczny będzie również wybór podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, którego zadaniem będzie monitorowanie pracy instytucji certyfikującej i wspieranie jej w działaniach związanych z certyfikacją kwalifikacji.

E-learning bez tajemnic

W dobie pandemii praca i nauka zdalna stały się codziennością. Obecnie można już uzyskać dokument poświadczający zdobycie kwalifikacji rynkowej: Obsługa platformy do nauczania zdalnego. Certyfikat ten potwierdza uzyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą techniczną dotyczącą tworzenia kursów i funkcjonowania platformy do nauczania zdalnego. Osoby z tą kwalifikacją będą mogły pracować jako: asystent ds. e-learningu, nauczania zdalnego lub pracownik obsługi helpdesku w jednostkach zajmujących się nauczaniem zdalnym.

W najbliższym czasie kwalifikacji będzie przybywać. Na publikację obwieszczeń w sprawie włączenia do ZSK  czeka już kilkanaście kolejnych kwalifikacji rynkowych – głównie z obszaru sportu, usług rozwojowych i edukacji. Kolejne kwalifikacje zyskują miano funkcjonujących – obecnie jest ich już 97. ZSK to nie tylko kwalifikacje rynkowe, ważnym obszarem są również kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych oraz oczywiście pełne i cząstkowe z obszaru oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostały włączone do systemu automatycznie.

Już wkrótce w ZSK:

Jaką wiedzę, jakie umiejętności i kompetencje społeczne mają egzaminatorzy sprawdzający i oceniający egzaminy maturalne? 25 kwalifikacji uregulowanych, tzw. egzaminator maturalny, zostało dostosowanych do wymogów ustawy o ZSK i wkrótce informacja będzie dostępna w „Monitorze Polskim”.

Autorka: Joanna Nakonowska

Socjolożka kultury, naukowo związana z tematyką tożsamości etnicznej, w IBE od 2018 r. zaangażowana we wdrażanie ZSK, w tym wsparcie ministerstw w obszarze realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK. Prywatnie miłośniczka zwierząt i jazdy na nartach.

Znajdź kwalifikację i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

ZSK szansą dla wszystkich

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie w styczniu 2016 r. Minione sześć lat to wytężona praca Instytutu Badań Edukacyjnych nad urzeczywistnieniem idei uczenia się przez całe życie w Polsce.

Czytaj»

ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących

Zadaliśmy instytucjom certyfikującym identyczne pytania: „Kim jesteście?”, „Jaka była wasza motywacja do tego, żeby zyskać uprawnienia do certyfikowania?”, „Jakie są według was korzyści płynące z ZSK?”. Oto zebrane odpowiedzi.

Czytaj»

Pomysł na jakość

Kwalifikacje rynkowe umożliwiają formalne potwierdzanie uzyskania efektów uczenia się. Wypracowany przez ekspertów branżowych, uzgodniony w toku konsultacji środowiskowych opis kwalifikacji jest fundamentem ich jakości i podstawą funkcjonowania w ZSK.

Czytaj»

Projektowanie walidacji w praktyce

Kotły, chusty, formy, podpuszczka – dla laika brzmią tajemniczo, serowarzy wykorzystują je na co dzień. To kilka pozycji znacznie dłuższej listy sprzętów i surowców niezbędnych do wyprodukowania sera, a tym samym koniecznych do przeprowadzenia walidacji umiejętności serowarskich. Zapewnienie zasobów materialnych, w tej czy innej dziedzinie, choć ważne, stanowi tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu, jakim jest walidacja. Działanie to wymaga dobrego przygotowania.

Czytaj»