Zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu opisu kwalifikacji oraz wytycznych dotyczących walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych i włączeniem ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jeżeli Wasza organizacja:

 • zajmuje się szkoleniami, egzaminowaniem i wydawaniem certyfikatów poświadczających nabycie kompetencji i chciałaby, aby te certyfikaty – dzięki przypisanemu do kwalifikacji poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji – były rozpoznawane w kraju i na terenie Unii Europejskiej,
 • lub prowadzi działalność, w której zauważalne są braki kompetencyjne i kadrowe i chciałaby wziąć udział w tworzeniu systemu poświadczającego kwalifikacje pracowników,

warto zainteresować się Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, który jest częścią polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie i opisać kwalifikację rynkową, tak aby została ona włączona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

Instytut Badań Edukacyjnych może Was w tych działaniach wesprzeć, pomóc w zrozumieniu zasad funkcjonowania ZSK i w opisie kwalifikacji.

W ramach projektu Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzenia walidacji. Może się o nie ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, tj. taki, który wg przepisów ustawy o ZSK może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach współpracy Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

 • szkolenie dla zespołów opisujących kwalifikacje w zakresie korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zorganizowania i przeprowadzenia walidacji,
 • instruktaż dotyczący wskazywania poziomu PRK dla kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje w zakresie metodyki opisywania kwalifikacji rynkowej i złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz zorganizowania i przeprowadzenia walidacji,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje w formie stacjonarnej lub online,
 • organizację spotkań konsultacyjnych w formie stacjonarnej lub online z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie,
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków) organizowanych stacjonarnie,
 • zapewnienie wyżywienia podczas spotkań (przerwa kawowa i obiad – jeżeli spotkanie trwa powyżej 6 godz. oraz – w przypadku noclegów – śniadania i kolacje),
 • dostęp do narzędzi teleinformatycznych, ułatwiających wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji (ekspertów merytorycznych wskazanych przez podmiot).

Wskazówki dotyczące składu zespołu opisującego kwalifikacje

Z doświadczenia wynika, że kwalifikacje najefektywniej opisuje się w zespole, dlatego wraz ze zgłoszeniem prosimy o wskazanie osób, które będą zaangażowane w prace nad opisem z ramienia podmiotu wnioskującego o udzielenie wsparcia w przygotowaniu opisu kwalifikacji. Zespół powinien liczyć od 2 do 5 osób, a w jego skład powinny wchodzić[1]:

 • przynajmniej jedna osoba, która ma doświadczenie w pracy w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • przynajmniej jedna osoba, która ma doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, lekcji, kursów, instruktaży itp.),
 • przynajmniej jedna osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy zgłaszana kwalifikacja, np. przygotowywania zadań egzaminacyjnych i innych form walidacji.

W trakcie prac nad szczegółowymi informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzenia walidacji w skład zespołu powinna także wchodzić osoba, która ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i jest uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących kwestii organizacyjnych w podmiocie wnioskującym o udzielenie wsparcia.

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące dokumenty:

 • Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1)
 • Informacje o planowanej kwalifikacji (załącznik 2 dla każdej zgłaszanej kwalifikacji należy przygotować odrębny opis)
 • Informacje o osobach należących do zespołu opisującego kwalifikacje (załącznik 3jeżeli do każdej zgłaszanej kwalifikacji jest odrębny zespół, trzeba wypełnić odrębne informacje do każdej kwalifikacji),
 • Klauzulę informacyjną (załącznik 4),
 • Pisemne rekomendacje (minimum dwie) od podmiotów zewnętrznych (np. stowarzyszenia/organizacji branżowej) uzasadniające potrzebę włączenia planowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – dla każdej zgłaszanej kwalifikacji minimum dwie rekomendacje

 

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające komplet ww. dokumentów.

 

Podczas podejmowania decyzji o wyborze podmiotu do udzielenia wsparcia, będą brane pod uwagę: uzasadnienie celowości włączenia kwalifikacji oraz potencjał zespołu opisującego. Dodatkowym atutem będzie gotowość podmiotu do certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK lub wskazanie innego podmiotu wyrażającego taką gotowość.

Ocena zostanie przeprowadzona przez ekspertów metodycznych wspierających opisywanie kwalifikacji rynkowych.

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną (w formie podpisanych skanów dokumentów) na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać “Zgłoszenie kwalifikacji – wsparcie opisywania”.

W terminie do dwóch tygodni od otrzymania kompletnego zgłoszenia zostanie wysłana informacja (drogą mailową) o objęciu, bądź nie, wsparciem w opisie kwalifikacji w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

 

Z wybranym podmiotem/podmiotami zostanie zawarte porozumienie o współpracy oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w myśl art. 28 RODO.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl lub telefoniczny: 22 241 71 87 lub 22 241 71 00.

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia kwalifikacji do wsparcia w projekcie ZSK

Załącznik 2 – Informacje o kwalifikacji zgłaszanej do wsparcia w projekcie ZSK

Załącznik 3 – Informacje o osobach należących do zespołu opisującego kwalifikacje

Załącznik 4 – Klauzula informacyjna

 

[1] Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno kryterium opisane poniżej

Facebook
Twitter
LinkedIn