Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji rynkowych w edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom.

Kwalifikacje rynkowe dedykowane nauczycielom zawierają efekty uczenia się przydatne w pracy nauczyciela, które nauczyciel nabywa w toku swojej pracy.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie pozwalające na przygotowanie opisów 15 kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie zorganizowania i przeprowadzenia walidacji dla tych kwalifikacji oraz opracowanie wybranych narzędzi walidacji. Ponadto dla wybranych 5 opisywanych kwalifikacji rynkowych oferujemy wsparcie finansowe w organizacji i przeprowadzeniu pilotaży narzędzi walidacji.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:

 • szkolenie dla członków zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 • koordynację pracy zespołu opisującego kwalifikację,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołu opisującego kwalifikację przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych). Spotkania będą się odbywać w formie on-line lub stacjonarnej,
 • w przypadku spotkań stacjonarnych zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań.

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie kwalifikacji.

W wyniku przeglądu i analizy wybranych badań i projektów dotyczących umiejętności nauczycieli jak również szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli wyłoniono obszary tematyczne do przygotowania propozycji kwalifikacji rynkowych. Należą do nich:

METODYKA
I DIAGNOSTYKA

ROZWÓJ
ZAWODOWY

WYCHOWANIE
I PROFILAKTYKA

DORADZTWO
ZAWODOWE

PLANOWANIE
I ORGANIZACJA
W SZKOLE

Podczas konsultacji z ponad 400 uczestnikami spotkań informacyjnych “Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji” szczególne uznanie uczestników uzyskały następujące tematy kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom:

 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się
 2. Stosowanie metod angażujących ucznia w nauczaniu
 3. Twórcze korzystanie z rozwiązań nowych technologii w nauczaniu
 4. Współpraca z otoczeniem szkoły (np. pracodawcami)
 5. Planowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych
 6. Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 7. Indywidualizacja procesu nauczania

Wskazane obszary i tematy są jedynie wskazówką dla zgłaszających. Zachęcamy również do zgłaszania innych propozycji uzasadnionych rynkowo.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kwalifikacjewedukacji@ibe.edu.pl do 28 lutego 2021 r.

Możliwe jest zgłaszanie kilku propozycji kwalifikacji.

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące dokumenty:

Działania są realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”..

Facebook
Twitter
LinkedIn