Zapotrzebowanie na cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges

Raport prezentuje możliwości i uwarunkowania cyfrowego poświadczania osiągnięć oraz identyfikujący czynniki determinujące zapotrzebowanie na nie zarówno w przypadku podmiotów instytucjonalnych (firm, uczelni, szkół, instytucji certyfikujących), jak osób pracujących i uczących się. Kontekst jego opracowania wiąże się z podjęciem przez Instytut Badań Edukacyjnych prac nad powstaniem innowacyjnego narzędzia do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i poświadczania osiągnięć, wpisującego się w ideę uczenia się przez całe życie oraz wspierającego rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Publikacja z jednej strony prezentuje wyniki zrealizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych eksploracyjnego badania jakościowego, które pozwoliło na zrozumienia dwóch obszarów w kontekście uczenia się przez całe życie (LLL) – etapowego gromadzenia i poświadczania osiągnięć oraz ich digitalizacji – z drugiej – odwołuje się do publikacji i opracowań poświęconych badanemu problemowi.

Tematyka raportu dotyczy stosunkowo nowego rozwiązania, jakim są cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges. Potrzeba przybliżenia tego narzędzia i wskazania czynników warunkujących zapotrzebowanie na nie pozostaje w istotnym związku z utrwalaniem się nowych zjawisk edukacyjnych, związanych z procesami uczenia się przez całe życie, realizowanymi coraz częściej w formule cyfrowej. Tym zjawiskom towarzyszy upowszechnianie się nowych rodzajów poświadczeń, obejmujących mniejsze jednostki wiedzy i kompetencji, niż tradycyjne dyplomy czy tytuły zawodowe. Poświadczenia takich mniejszych osiągnięć nazywane są mikropoświadczeniami. Cyfrowy aspekt i forma prezentacji mikropoświadczeń najpowszechniej urzeczywistnia się postaci cyfrowych
odznak tzw. digital badges, wśród których najpopularniejsze są Open Badges.

Cyfrowe odznaki przyjęto kojarzyć z obszarem edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego, z osiągnięciami nabywanymi w procesie uczenia się przez całe życie, szczególnie w środowisku pracy zawodowej. Pozwalają ona na pełniejsze przedstawienie nabytej wiedzy umiejętności i doświadczeń danej osoby. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość udostępniania w środowisku cyfrowym. Cyfrowe odznaki mogą stać się kluczowymi elementami zmieniających się systemów edukacji, ponieważ sprzyjają modularyzacji i indywidualizacji programów nauczania a także usuwają ograniczenia towarzyszące tradycyjnym formom kształcenia, otwierając nowe ścieżki uczenia się przez całe życie.

Niniejsze opracowanie ma również na celu upowszechnienie wiedzy na temat cyfrowych poświadczeń w standardzie Open Badges oraz wskazanie spodziewanych korzyści płynących z ich zastosowania. Podjęto w nim podjęto próbę wskazania działań, które warto i należy podejmować, aby wdrażać i upowszechniać cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges. Mogą one bowiem wspierać zarówno instytucje jak osoby pracujące
i uczące się w sprostaniu wyzwaniom, jakie stawia przed nimi epoka cywilizacji cyfrowej.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,15 MB)

 

Zapotrzebowanie na cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2022
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Felczak Joanna, Michalik Sebastian