Wsparcie instytucji certyfikujących i podmiotów przygotowujących się do tej roli

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oferuje wsparcie podmiotom przygotowującym się do pełnienia roli instytucji certyfikujących (IC)
dwie osoby przeglądające przy stole jakieś plany i notatki

Instytucje certyfikujące oraz podmioty przygotowujące się do tej roli mogą korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wśród nich są: bezpośrednie wsparcie w przygotowaniu do nadawania kwalifikacji, konsultacje, webinary, fora dla IC.

Mając na uwadze jakość kwalifikacji rynkowych nadawanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oferuje wsparcie podmiotom przygotowującym się do pełnienia roli instytucji certyfikujących (IC). Wsparcie to obejmuje wspólne projektowanie walidacji (stworzenie scenariusza walidacji) oraz przygotowanie narzędzi, służących ocenie efektów uczenia się, i innych materiałów przydatnych podczas walidacji. Działanie jest realizowane w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”.

Zapraszamy do współpracy:

 • podmioty rynkowe, które posiadają status instytucji certyfikującej (uprawnienia do certyfikowania), ale jeszcze nie zaczęły walidacji i certyfikowania lub
 • podmioty, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej (i spełniają warunki określone w art. 41 ust. 2 ustawy o ZSK, w tym o prowadzeniu działalności gospodarczej) lub
 • podmioty, które przygotowują się do złożenia wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania min. jednej kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK (i spełniają warunki określone w art. 41 ust. 2 ustawy o ZSK, w tym o prowadzeniu działalności gospodarczej).

Ze wsparcia nie mogą skorzystać podmioty, które realizowały zamówienia IBE na scenariusze i pilotaże walidacji lub ekspertyzy obejmujące narzędzia walidacji w latach 2021-2023. Z oferty mogą skorzystać podmioty przygotowujące we współpracy z IBE scenariusze walidacji w ramach wsparcia bezpośredniego w latach 2017-2020, ale dla innej kwalifikacji rynkowej, niż ta, dla której opracowano już scenariusz walidacji.  

W ramach wsparcia oferujemy w szczególności: 

 • wsparcie ekspertów IBE w zaprojektowaniu walidacji dla kwalifikacji rynkowej (scenariusza walidacji),
 • wsparcie w ustaleniu zakresu niezbędnych materiałów oraz pomoc metodyczną w tworzeniu narzędzi walidacji (arkuszy testów, obserwacji, arkuszy analizy dowodów itp.) i materiałów pomocniczych (np. instrukcje, protokoły),
 • konsultacje merytoryczne i spotkania robocze na każdym etapie prac (min. 2 spotkania stacjonarne i spotkania online),
 • dostęp do wiedzy eksperckiej oraz materiałów pomocniczych dot. projektowania walidacji i narzędzi walidacji,
 • organizację spotkań roboczych (wynajem sali, wyżywienie), 
 • noclegi i zwrot kosztów przejazdu dla uczestników stacjonarnych spotkań roboczych (wg określonych warunków),
 • doradztwo w ramach przygotowania podmiotu do pełnienia roli instytucji certyfikującej zgodnie z wymaganiami ustawy o ZSK.

Podmiot, który chce skorzystać ze wsparcia, jest zobowiązany zapewnić minimum trzyosobowy zespół osób, gotowych do podjęcia współpracy z ekspertami IBE i wypracowania scenariusza walidacji i narzędzi walidacji dla wybranej kwalifikacji rynkowej (do której nadawania podmiot posiada uprawnienia IC lub o nie wnioskuje/ planuje wnioskować). 

Osoby te muszą łącznie posiadać:

 • doświadczenie zawodowe w danym obszarze, tj. wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zadań zawodowych, których dotyczy dana kwalifikacja rynkowa,
 • doświadczenie w egzaminowaniu / sprawdzaniu efektów uczenia się w obszarze, którego dotyczy dana kwalifikacja rynkowa,
 • doświadczenie w tworzeniu narzędzi służących ocenie kompetencji, w tym konstruowaniu pytań, zadań oraz kluczy i sposobów oceny związanych z obszarem, którego dotyczy dana kwalifikacja rynkowa,
 • znajomość możliwości organizacyjnych i materialnych podmiotu, niezbędną do zaplanowania walidacji.

Każdy z ekspertów musi spełnić minimum jeden warunek. 

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych przez podmioty w projektowanie walidacji i narzędzi walidacji. 

Warunkiem skorzystania podmiotu ze wsparcia IBE będzie wypełnienie formularza z danymi osobowymi osób, które wezmą udział we współpracy. Formularz ten, zawierający m.in. prośbę o PESEL, zostanie przesłany wraz z informacją o zakwalifikowaniu podmiotu do wsparcia.
W załączeniu przedstawiamy informację na temat zakresu zbieranych danych i celu ich przetwarzania.

Planowany czas wsparcia: styczeń-czerwiec 2024 r. 

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do wypełniania formularza i wysłania go do  29 lutego 2024 r. na adres mailowy wsparcie.ic@ibe.edu.pl.

Współpraca zostanie podjęta z wybranymi podmiotami. W tej edycji planujemy wesprzeć 4 podmioty.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z publikacjami “Rekomendacje w zakresie funkcjonowania instytucji certyfikujących w ZSK” oraz “Jak przygotować i przeprowadzić walidację. Wskazówki dla instytucji certyfikujących”, dostępnych na stronie: www.kwalifikacje.edu.pl/publikacje

W przypadku pytań dotyczących ogłoszenia lub wypełnienia formularza uprzejmie prosimy o kontakt mailowy e-mail: wsparcie.ic@ibe.edu.pl lub telefoniczny 22 24 171 86 / 22 24 171 00.

Załączniki:

Jeśli przygotowali Państwo już materiały dotyczące walidacji i certyfikowania (np. scenariusz walidacji, arkusze oceny kompetencji, protokoły itp.) i chcieliby je tylko skonsultować lub uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania, również zapraszamy do kontaktu na adres: wsparcie.ic@ibe.edu.pl.

Ponadto, na wiosnę 2024 r. planowane są także webinary informacyjne dotyczące: projektowania walidacji i certyfikowania z uwzględnieniem zmian ustawowych, przygotowania narzędzi walidacji, uzyskiwania uprawnień (z uwzględnieniem nowego wzoru wniosku) i obowiązków IC w ZSK. Planowane są także stacjonarne fora dla instytucji certyfikujących, na których będą omawiane aktualne i ważne tematy dotyczące działalności IC. Terminy wydarzeń dla IC będą ogłaszane w Aktualnościach na stronie: https://kwalifikacje.edu.pl/.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn