Raport PARP “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (luty 2024)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała kolejny raport na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Zawiera on syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i europejskiego rynku pracy, które ukazały się w lutym 2024 r.
osoby analizujące dane
[ilustracja: Canva]

Kluczowe dane dotyczące bezrobocia zawarte w opracowaniu:

  • stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2024 r. wyniosła prawie 5,5% (dane GUS);
    ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły kobiety (GUS);
  • najwięcej bezrobotnych (9%) zarejestrowanych był w woj. podkarpackim, najmniej (nieco ponad 3%) – w woj. wielkopolskim (GUS);
  • z kolei wg danych Eurostatu (zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat) stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 2023 r. prawie 3% w Polsce, blisko 6% w Unii Europejskiej i prawie 6,5% w strefie euro;
  • wśród młodych osób (poniżej 25. roku życia), stopa bezrobocia wyniosła nieco ponad 12%; w UE było to prawie 15%, a strefie euro: 14,5% (Eurostat);
  • stopa bezrobocia wśród kobiet wyniosła 3% (UE: ponad 6%, strefa euro: blisko 7%); dla mężczyzn wartości te wyniosły odpowiednio: prawie 3%, prawie 6% i nieco ponad 6% (Eurostat)

Autorzy opracowania poruszają szereg problemów związanych z rynkiem pracy i trendami na nim. Jednym z przywoływanych przez nich raportów jest Keeping older workers engaged: Policies, practices and mechanisms opracowany przez Eurofound. Podsumowano w nim zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństw europejskich i wynikającymi z tego zmianami na rynku pracy. Zdaniem autorów można zaobserwować na rynku pracy wzrost liczby starszych pracowników (powyżej 55. roku życia). Jednak różnica pomiędzy wskaźnikami zatrudnienia w całej Unii wskazuje na istnienie barier hamujących zwiększanie się zjawiska.

Bariery te to przede wszystkim:

  • różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn;
  • dyskryminacji ze względu na wiek;
  • innowacje w miejscu pracy, które prowadzą do wypychania starszych pracowników z rynku pracy; przyczyną są zmieniające się wymogi w zakresie umiejętności, np. kompetencje cyfrowe.

Za kluczowe sposoby radzenia sobie ze stosunkowo niskim odsetkiem osób pracujących po 55 roku życia (średnia UE to 62%, w Polsce nieco powyżej 56%) uznano w raporcie zwiększenie i zróżnicowanie możliwości uczenia się i zdobywania nowych kwalifikacji przez starszych pracowników.

>>>>> cały raport PARP “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (luty 2024)

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn