Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

wizualizacja procesowania big data
Minister Edukacji po raz kolejny ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza ma pokazywać kierunki, w jakich powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego i stymulować oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Bieżąca prognoza krajowa wymienia 34 zawody, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Wynika ono z powodu znaczenia dla rozwoju państwa. Do zawodów tych zaliczono: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych,  monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa oraz technik transportu kolejowego.

To ważna informacja dla szkół, ponieważ dzięki opublikowanej prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować kształcenie w zawodach, których nauka będzie uruchamiana w nowym roku szkolnym (2024/2025). Samorządy otrzymają na 2025 r. zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2024. Odnosi się to do zawodów wskazanych w bieżącej prognozie. Zwiększone finansowanie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i będzie kontynuowane przez cały cykl ich kształcenia w danym zawodzie.

Po raz pierwszy na liście krajowej pojawił się zawód technika elektromobilności. Wynika to z rosnącej (jak wskazuje m. in. raport Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla branży motoryzacja i elektromobilność) popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Jest ona spowodowana wzrostem świadomości proekologicznej społeczeństwa oraz działaniami podejmowanymi na szczeblu UE (w zakresie prośrodowiskowego kształtowania modelu transportowego w państwach członkowskich) i szybko postępuje.  Istotny wpływ na rozwój elektromobilności mają działania podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej. 

“Jest to zawód  związany z zieloną transformacją w istotnych obszarach gospodarczych kraju tj. ochrona środowiska, ekologia, energetyka, czy transport. Należy do grupy zawodów, w których zauważalne są zielone kompetencje, a to im będziemy się przyglądać w perspektywie kilku najbliższych lat i staną się one podstawą m. in. aktualizacji i uzupełnianiu Sektorowych Ram Kwalifikacji w takich sektorach jak budownictwo czy energetyka. Zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze zaktualizowanego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz przyjęcie go przez Radę Unii Europejskiej w dniu 8 grudnia 2023 r., wskazano ww. SRK jako kamienie milowe dla Polski na 2025 r.” – mówi Monika Drzymulska-Derda, ekspertka kluczowa ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK 6.

Na prognozę składa się też część wojewódzka. Wymieniono w niej zawody, na które przewiduje się istotne lub umiarkowane zapotrzebowanie na rynkach pracy poszczególnych województw.

W celu przygotowania przez MEN Prognozy, IBE analizuje możliwie wszystkie źródła danych o popycie na pracowników według zawodów i uzupełnia je dogłębnymi badaniami własnymi zmian na rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa branżowego. Prognozie przyświeca szczytny cel poprawy dopasowania szkolnictwa branżowego do potrzeb rynku. Dzięki promowaniu odpowiedniego kształcenia i zachęcaniu do wyboru szkolnictwa branżowego, chcemy dostarczyć przedsiębiorcom dobrze wykształconych pracowników, a uczniom pewną i satysfakcjonującą pracę” – wyjaśnia Robert Pater, główny ekspert ds. badań i analiz ilościowych i jakościowych (AZ-ZKU), ZSK 6.

W prognozie uwzględniono dane Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) opracowane na podstawie badań własnych oraz analiz wielu istniejących danych, włączając dane Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. W badaniach własnych zasięgnięto opinii rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji oraz ministrów właściwych oraz ekspertów regionalnych. Dzięki gromadzeniu danych z Internetu i rejestrów administracyjnych i rozwijaniu metodologii ich badań, możliwe jest spojrzenie na sytuację w poszczególnych zawodach. Procedury przetwarzania danych opracowane przez IBE umożliwiają kompleksowe wykorzystanie ogółu czynników wpływających na kształtowanie się podaży i popytu na pracę w perspektywie długofalowej. Celem było stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na 3-5 lat.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w 2004 r. jest dostępny w „Monitorze Polskim”.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn