Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie

Prowadząc badania nad zapotrzebowaniem kompetencyjnym na rynku pracy, można spotkać się z wypowiedziami świadczącymi o tym, że pracodawcy poszukują wyłącznie osób z długoletnim doświadczeniem i kompetencjami miękkimi. Prezentowane wyniki badań są próbą przebicia się przez podobne ogólnikowe wypowiedzi rozmówców. Za tymi generalizacjami kryją się właśnie konkretne umiejętności branżowe, które mogą wydawać się im oczywiste. Jednak wymagają one inwentaryzacji, analizy i syntetycznego wykorzystania przy wdrażaniu zapisów ustawy o ZSK.

Zebrane dane potwierdziły hipotezy dotyczące grup kompetencji zawodowych najczęściej występujących w ogłoszeniach o pracę i w wywiadach pogłębionych. Ważne okazały się także kompetencje osobiste i społeczne. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w tym zakresie są spore, a system nabywania kompetencji i potwierdzania kwalifikacji w Polsce nadal nie jest odpowiedzią na potrzeby płynące z ich strony. Jednym z rozwiązań problemu niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych są kwalifikacje rynkowe wdrażane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wyniki badań i analiz potwierdziły występowanie zróżnicowania regionalnego w zakresie specyfiki zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w różnych sektorach gospodarki. Wskazują one jednocześnie na brak istotnych różnic między poszczególnymi częściami Polski dotyczących zapotrzebowania w ramach tej samej branży. Dlatego niniejszy raport regionalny można traktować jako przekrojowy dla całej Polski.

Raport jest efektem prac zespołu regionalnych liderów promujących Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) we wszystkich województwach w Polsce. Badanie, którego wyniki udostępniamy, wpisuje się w szersze działania Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach zadań powierzonych mu przez Ministra Edukacji i Nauki (MEiN). Ustalenia te zarówno są wynikiem prac stricte badawczych, jak i podsumowaniem działalności naszego Instytutu w 16 województwach w ostatnich pięciu latach.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF)

Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2023
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Zespół ZSK