Najnowsza informacja GUS dotycząca uczenia się dorosłych

wizualizacja statystyk (różne wykresy) na tle osoby korzystającej z laptopa
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację dotyczącą trendów w uczeniu się dorosłych w 2022 r., w oparciu o wyniki międzynarodowego badania "Uczenie się osób dorosłych" (Adult Education Survey – AES).

Jak czytamy w komunikacie GUS:

W 2022 r. w Polsce 54,0% osób w wieku 18-69 lat deklarowało, że zdobywało wiedzę w różnych formach, w tym 48,3% (11,4 mln osób) uczyło się w sposób nieformalny od współpracowników, kolegów, członków rodziny lub samodzielnie. Edukacja w systemie szkolnym lub na studiach wyższych (edukacja formalna) obejmowała 2,3 mln osób, tj. 9,2% badanej populacji.

W kursach, szkoleniach oraz w innych tego typu formach zorganizowanego uczenia się, uczestniczyła co piąta osoba w wieku 18-69 lat (5,6 mln osób). We wszystkich formach aktywności edukacyjnej, uczestniczyło relatywnie więcej kobiet niż mężczyzn oraz osób zamieszkałych w miastach w porównaniu z mieszkańcami wsi. Wyjątek stanowiła edukacja formalna, w której uczestniczyło więcej mieszkańców wsi niż miast.

Jak wynika z badania, w porównaniu z rokiem 2016, o 8% wzrósł odsetek osób dorosłych, które uczestniczą w rozmaitych formach uczenia się.

W badanym okresie prawie 20% osób w wieku 18-69 lat uczestniczyło w jakiejś formie edukacji pozaformalnej. W grupie tej więcej było kobiet niż mężczyzn i mieszkańców miast niż wsi. Z kolei pod względem wieku najliczniej w tej grupie reprezentowane były osoby w wieku 25-49 lat, które stanowiły 1/4 deklarujących korzystanie z edukacji pozaformalnej.

Z kolei blisko 50% osób w wieku 18-69 lat uczyło się w sposób nieformalny. Również w tej grupie liczniejsza była reprezentacja kobiet niż mężczyzn i osób mieszkających w miast niż na wsi. Jeśli chodzi o wiek, najwięcej w tej grupie było osób pomiędzy 18. a 24. rokiem życia (73%).

Badanie AES zostało przeprowadzone w okresie od 1 lutego do 31 marca 2023 roku, przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 26 148 mieszkań.

Źródło danych – GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uczenie-sie-osob-doroslych-w-2022-roku,22,1.html

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn