Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie

Monografia poświęcona jest wspieraniu uczenia się przez całe życie z dwóch perspektyw: teoretycznej, tworzącej ramę dla interpretacji, i empirycznej, opartej na badaniu dotyczącym sposobów wspierania praktycznej realizacji idei uczenia się przez całe życie przez uczelnie w czterech małych miastach.

Podstawą monografii jest badanie terenowe przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2021 roku. Nie jest to jednak jedynym komponentem. Równie ważny jest bowiem opis idei i teorii, pozwalający na rekonstrukcję pojęć uczenia się w różnych kontekstach, tak aby możliwe było nie tylko poznanie, lecz także zrozumienie praktyk wspierania uczenia się przez całe życie.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów prezentujących kontekst teoretyczny, informacje uzyskane w badaniu empirycznym oraz ich interpretację i wnioski.

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Idee i teorie”, opisano uczenie się rozumiane jako potrzebę wynikającą z człowieczeństwa i potrzebę postmaterialistyczną, obszernie omówiono ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning) w kilku ujęciach i przedstawiono dwie teorie socjologiczne, które posłużyły do analizy uzyskanego materiału badawczego: teorię społeczeństwa sieciowego Manuela Castellsa oraz kapitału kulturowego i habitusu Pierre’a Bourdieu. W rozdziale drugim zawarto szczegółowe informacje o zrealizowanym badaniu. W rozdziale trzecim zaprezentowano perspektywę osób badanych w odniesieniu do zagadnienia uczenia się przez całe życie. Zawiera on rekonstrukcję sposobów rozumienia pojęć uczenia się i uczenia się przez całe życie oraz przekonania dotyczące uczenia się i jego uwarunkowań. W rozdziale czwartym przedstawiono sposoby organizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie w badanych uczelniach i katalog podejmowanych przez nie przedsięwzięć. Rozdział piąty poświęcono zagadnieniom współpracy podmiotów z poszczególnych miast we wspieraniu uczenia się przez całe życie (przede wszystkim osób dorosłych), omówiono dobre praktyki i kryteria doboru partnerów działań. W rozdziale szóstym nakreślono „mapy uczenia się przez całe życie” dla każdego z miast i opisano lokalne pejzaże LLL.

W rozdziale siódmym przedstawiono analizę występujących wyzwań i problemów związanych z prowadzeniem działań wspierających uczenie się przez całe życie, a rozdział ósmy to podsumowanie wraz z odniesieniem do teorii Bourdieu i Castellsa zaprezentowanych w rozdziale pierwszym. Na końcu monografii znajduje się aneks, w którym umieszczono wyciąg z raportu metodologiczno-technicznego z realizacji badania opracowanego przez jego wykonawcę.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF)

Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2022
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Jędrzejczak Helena Anna, Osowska Małgorzata