Kwalifikacje w branży mody i innowacyjnych tekstyliów

osoba projektująca kostium - oglądająca go w postaci hologramu
Przemysł modowy to dział gospodarki o dużym potencjale. Na jego potrzeby tworzone są obecnie nowe kierunki studiów, otwiera się w tej dziedzinie również nowa przestrzeń dla edukacji pozaformalnej.

Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest ciągłe doskonalenie oraz dostosowywanie umiejętności pracowników do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Polska zajmuje drugie miejsce pośród krajów UE pod względem liczby zakładów związanych z przemysłem tekstylno-odzieżowym i skórzanym i trzecie pod względem liczby osób w nim zatrudnionych. Tym ważniejsze jest szczegółowe zbadanie zapotrzebowania na kompetencje w tej branży, wspieranie w opracowywaniu adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia i szkolenia oraz ułatwianie rekrutacji pracowników i planowanie ich rozwoju zawodowego.

Jak czytamy w raporcie “Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża mody i innowacyjnych tekstyliów” z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dostęp: 27/10/23):

„Większość badanych przedsiębiorstw (łącznie 66%) sprawdza, jakich umiejętności brakuje ich pracownikom, przy czym 29% pracodawców dokonuje tej oceny systematycznie (przynajmniej raz w roku), zaś 37% sporadycznie (rzadziej niż raz w roku). […] Przedstawione dane wskazują, że oceny zapotrzebowania na kompetencje wśród pracowników są zabiegiem występującym relatywnie często oraz że ocena systematyczna ma miejsce głównie w podmiotach średnich i dużych, podczas gdy mikro i małe firmy dokonują oceny potrzeb kompetencyjnych sporadycznie. […] W ciągu najbliższych 3 lat aż 41% firm zamierza wprowadzić dla swoich pracowników szkolenia dotyczące obsługi sprzętu, maszyn lub oprogramowania. 31% planuje wprowadzenie obserwacji działań swoich pracowników, a 27% pracodawców stwierdziło, że w kolejnych latach pojawią się również kursy prowadzone przez innych pracowników firmowych.”

Z raportu tego wynika również, że kompetencje, które będą zyskiwać na znaczeniu w przyszłości (odpowiedź „znaczenie kompetencji w przyszłości wzrośnie”) to przede wszystkim:

  • znajomość narzędzi i metod prowadzących do osiągania proekologicznych celów firmy (43%)
  • znajomość specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie produktów (35%)
  • znajomość zagadnień z zakresy analizy danych, statystyki, zarządzania i ekonomii (33%)
  • znajomość narzędzia i usługi (np. Google Analytics) pozwalających na analizę danych (25%)

Przykładowe kwalifikacje z branży modowej dostępne w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji):

Polecamy również Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Przemysłu Mody, która

  • określa kluczowe dla sektora kompetencje;
  • odpowiada na bieżące oczekiwania pracodawców;
  • pomaga w opracowywaniu adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia i szkolenia;
  • ułatwiać rekrutację pracowników i planowanie ich rozwoju zawodowego.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn