ZSK dla branży chemicznej – seminarium i wyniki badania

Piątego lutego w Hotelu Vienna House w Krakowie odbyło się seminarium “Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego”. Wydarzenie to było okazją do spotkania przedstawicieli sektora i dyskusji na temat tego, jak kompetencje i kwalifikacje funkcjonują w ich branży, a także jak mogą się one zmieniać w kontekście wyzwań stojących przed sektorem chemicznym.

Seminarium skierowane było przede wszystkim do reprezentantów sektora przemysłu chemicznego: m.in. pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, firm szkoleniowych, a także przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Najwięcej czasu poświęcono zagadnieniu, w jaki sposób prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacji (SRK) dla przemysłu chemicznego mogą być istotne dla zidentyfikowania, uporządkowania i opisania istotnych kompetencji oraz kwalifikacji funkcjonujących w branży. Uczestnicy spotkania  mogli też dowiedzieć się, jak włączać kwalifikacje do systemu i jak mogą zaangażować się w proces powstawania Sektorowej Ramy, poznając przy tym płynące z tego korzyści.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały również wstępne wyniki zleconego przez IBE badania sektorowego poświęconego funkcjonowaniu kompetencji i kwalifikacji w sektorze chemicznym. Z badania wynika, że choć branża jest wewnętrznie zróżnicowana, to poszczególne podsektory mają  punkty wspólne. Wyniki prowadzą przede wszystkim do wniosku, że sektor wymaga określonego profilu kompetencyjnego u zatrudnionych w nim pracowników.  Efektem badania było także dostrzeżenie w sektorze potencjału innowacji, co ma bezpośrednie przełożenie na kompetencje przyszłych kadr – będzie wymagało od nich interdyscyplinarności, dalszego rozwoju kompetencji miękkich, gotowości do nauki i podnoszenia kwalifikacji.

Seminarium było ważnym krokiem inicjującym spotkanie się przedstawicieli branży oraz dyskusję o kompetencjach i kwalifikacjach przed rozpoczęciem prac nad SRK. Niebawem ogłoszony zostanie wynik przetargu na utworzenie projektu SRK Chem. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w te prace zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszych działań.

Facebook
Twitter
LinkedIn