Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji rynkowych w edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych w edukacji, w szczególności dedykowanych nauczycielom.

Kwalifikacje rynkowe w edukacji  zawierają efekty uczenia się przydatne w pracy nauczyciela, które nabywa on w toku swojej pracy.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie ekspertów IBE pozwalające na przygotowanie opisów 5 kwalifikacji rynkowych w edukacji  wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie zorganizowania i przeprowadzenia walidacji dla tych kwalifikacji oraz opracowanie wybranych narzędzi walidacji. 

Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

 • szkolenie dla członków zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołu opisującego kwalifikację przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych); spotkania będą się odbywać w formie on-line,
 • wsparcie przy zgłoszeniu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK. 

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie kwalifikacji oraz kosztów zgłoszenia kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).

W wyniku przeglądu i analizy wybranych badań i projektów dotyczących umiejętności nauczycieli i innych edukatorów, jak również szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, wyłoniono obszary tematyczne do przygotowania propozycji kwalifikacji rynkowych. Należą do nich:

W 2021 r. podczas konsultacji z ponad 400 uczestnikami spotkań informacyjnych “Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji” (raport z tych spotkań znajduje się tutaj) przedstawiono te obszary i wyodrębniono z nich tematy, które są szczególnie ważne.

Następnie na ich podstawie wyłoniono 15 kwalifikacji rynkowych spośród zgłoszonych w I turze, którym udzielono wsparcia w opisie: 

 1. Nauczanie modelowania, drukowania i skanowania 3D
 2. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym
 3. Koordynowanie działań z zakresu edukacji włączającej
 4. Wspieranie zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży
 5. Wykorzystanie metody wielomateriałowych projektów technicznych w nauczaniu techniki
 6. Koordynowanie projektów realizowanych przez dzieci i młodzież
 7. Wykorzystanie biblioterapii podczas warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży
 8. Wspieranie rodziców i podopiecznych poprzez prowadzenie tutoringu rodzinnego
 9. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu
 10. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem metod wzmacniających zasoby wewnętrzne i zewnętrzne
 11. Organizowanie efektywnego procesu kształcenia zawodowego
 12. Koordynowanie strategii wyprzedzającej w placówkach edukacyjnych
 13. Pełnienie funkcji opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych
 14. Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych, w tym łamigłówek logicznych
 15. Wsparcie funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kwalifikacje te są obecnie na etapie oceny wniosków o ich włączenie do ZSK (niektóre z nich są na etapie konsultacji przez ekspertów z wybranej dziedziny i można się z nimi zapoznać pod podanymi linkami). Listę wszystkich zgłoszonych kwalifikacji można sprawdzić tutaj.

Tematyka nowych propozycji kwalifikacji nie może się pokrywać z tymi, które  są już zgłoszone do ZSK, ale mogą stanowić źródło inspiracji i pomysłów.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakresami powyższych kwalifikacji, ponieważ rozważają opisanie podobnej, to prosimy o kontakt.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kwalifikacjewedukacji@ibe.edu.pl do 3 lutego 2023 r.

Możliwe jest zgłaszanie kilku propozycji kwalifikacji.

Spośród nadesłanych zgłoszeń IBE wybierze 5 propozycji kwalifikacji, których autorom udzieli wsparcia do 31.08.2023 r

W celu zgłoszenia propozycji kwalifikacji do wsparcia należy przesłać zgłoszenie zawierające:

 • nazwę kwalifikacji
 • podmiot zgłaszający kwalifikację
 • uzasadnienie potrzeby dla kwalifikacji
 • propozycję składu zespołu ekspertów

Działania są realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.

Dowiedz się więcej o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Facebook
Twitter
LinkedIn