Umowa na realizację projektu ZSK 6 podpisana!

Dziś, 12 października 2023 r., Ireneusz Baranowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podpisał w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu ZSK 6.
[fot. unsplash.com / Scott Graham]

Ze strony MEiN podpis złożył Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Marek Lewiński.

„Podpisanie umowy na realizację projektu ZSK 6 jest ostatnim zielonym światłem, na jakie czekaliśmy. To ważny projekt, dzięki któremu polepszymy efektywność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i udoskonalimy go jako jedno z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie. Zwiększymy też w najbliższych latach liczbę kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK. Dzięki temu Polki i Polacy będą mogli jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości związane z certyfikowaniem tych kwalifikacji oraz sprawniej poruszać się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy” – powiedział Ireneusz Baranowski.

Zintegrowany System Kwalifikacji został stworzony po to, aby ułatwić osobom w różnym wieku świadome planowanie uczenia się i zdobywanie wiarygodnych kwalifikacji. Kolejna odsłona projektu, ZSK 6, ma na celu:

  • przyśpieszenie włączania do ZSK kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego;
  • wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK w celu optymalizacji tego procesu w odniesieniu do różnych grup kwalifikacji (kwalifikacje rynkowe, sektorowe, uregulowane, „podyplomowe”);
  • zwiększenie wśród interesariuszy ZSK (pracodawców, instytucji certyfikujących) znajomości mechanizmów finansowania walidacji ze środków publicznych;
  • ułatwienie obywatelom świadomego planowania uczenia się, gromadzenia osiągnięć i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez upowszechnienie Metody Bilansu Kompetencji oraz aplikacji Moje Portfolio;
  • upowszechnienie ZSK w środowiskach branżowych, w tym wśród przedstawicieli i organizacji branżowych, organizacji pracodawców, Branżowych Centrów Umiejętności, publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia rozpoznawalności ZSK.

“Uczenie się jest procesem naturalnym, a aż połowa dorosłych Polaków twierdzi, że uczenie się sprawia im przyjemność i daje satysfakcję. To dobrze, bo świat zmienia się szybko i ciągłe uczenie się, uczenie się przez całe życie, pozwala nam utrzymać się na fali. Naszym zadaniem jest “robienie dobrej edukacji”, bliższej człowiekowi, ułatwianie dostępu, upraszczanie procedur. Dzięki temu odbiorcy projektu będą mogli skupić się na tym, co dla nich najważniejsze i najprzyjemniejsze” – powiedział Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6.

W ramach ZSK 6, aby osiągnąć cele, które sobie postawiliśmy, będziemy:

  1. wspomagać podmioty realizujące zadania w ramach ZSK;
  2. wspierać środowiska branżowe;
  3. wspierać rozwój oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK, w tym kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej;
  4. wdrażać i doskonalić rozwiązania i narzędzia informatyczna ułatwiające uczenie się i potwierdzanie umiejętności oraz ułatwiać dostęp do wiedzy na temat nowych możliwości walidacji, w tym certyfikowania umiejętności nabytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne;
  5. prowadzić badania i analizy umożliwiające doskonalenie i projektowanie nowych rozwiązań ważnych dla rozwoju ZSK.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn