Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie

Jedną z Sektorowych Ram Kwalifikacji dostępnych w ZSK jest Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS). Zawiera ona kompetencje kadr sportu, tj. trenerów, instruktorów, animatorów i innych osób zaangażowanych w przygotowanie do realizacji zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie.
pływak pod wodą

>>> Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie

W SRKS opisano kompetencje w sposób przejrzysty i uporządkowany dla trenerów oraz instruktorów. Ponieważ jest ona branżową interpretacją Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), czyli narzędzia, które na 8 poziomach porządkuje wszystkie kwalifikacje istniejące w Polsce, zdobyte w różny sposób i w różnych miejscach, umożliwia także porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w kraju i za granicą. Ułatwia uznanie kompetencji zdobytych także w wyniku uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.

W Sektorowej Ramie Kwalifikacji w Sporcie zawarto kwalifikacje z 6 poziomów SRK (od 2 do 7 włącznie), uznane za specyficzne dla sektora sportu. SRKS pomaga w ocenie przygotowania i umiejętności co ułatwia zaplanowanie ścieżki kariery w branży sportowej. Pozwala określić wymagania wobec asystentów, instruktorów i trenerów w różnych dyscyplinach sportu na każdym z poziomów w taki sposób, aby były zrozumiałe dla branży. 

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie powstała w 2015 r. czyli jeszcze przed włączeniem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Głównymi motywami jej opracowania były:

  • potrzeba udoskonalenia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr sportu w Polsce (w związku z deregulacją zawodów z tego obszaru),
  • konieczność integracji efektów uczenia się pozyskiwanych w różny sposób (w wyniku kształcenia formalnego i pozaformalnego oraz nieformalnego uczenia się,
  • chęć stworzenia możliwości porównywania kwalifikacji uzyskanych w Polsce z kwalifikacjami nabytymi w ramach systemów kwalifikacji obowiązujących w innych krajach

 


 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze. Są to narzędzia przedstawiające kompetencje charakterystyczne dla danego sektora i mające ułatwiać odniesienie charakterystycznych dla niego kwalifikacji do poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opisy kompetencji zamieszczone w ramach mogą służyć do porównywania kwalifikacji, formułowania kryteriów przy zamawianiu usług lub podczas opracowywania wymagań na potrzeby rekrutacji pracowników, projektowania ścieżek kariery i awansu zawodowego Mogą też być przydatne dla  osób zatrudnionych w sektorze, wspierając ich w bardziej świadomym rozwoju ich karier zawodowych. Korzystać z nich mogą także instytucje edukacyjne i szkoleniowe, przygotowujące programy kształcenia.

 


 

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego właśnie Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ponieważ ZSK nie może funkcjonować w oderwaniu od realiów rynkowych, do prac nad ramami zapraszane są organizacje branżowe i eksperci merytoryczni z poszczególnych sektorów gospodarki. Ramy sektorowe są tworzone przez branżę dla branży.

Dotychczasowa działalność ZSK w branży sportowej, w tym opracowanie SRKS, pozwoliły na opracowanie i włączenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji szeregu kwalifikacji rynkowych związanych z następującymi dyscyplinami sportowymi:

Instytut Badań Edukacyjnych wspiera branżę w pracach nad tworzeniem oraz aktualizacją sektorowych ram kwalifikacji. Do tej pory przy ścisłej współpracy z ekspertami z branży IBE opracowało 21 sektorowych ram kwalifikacji. Wszelkie osoby zainteresowane tematyką SRK zachęcamy do kontaktu pod mailem: srk@ibe.edu.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn