Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce

Kształtowanie adekwatnych rozwiązań wspierających polityki publiczne w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rozwijania umiejętności wymaga prowadzenia badań i diagnoz. Wiedza na temat sposobów uczenia się osób dorosłych i czynników wpływających na podejmowanie aktywności edukacyjnej po ukończeniu edukacji wstępnej jest istotna dla rozwijania działań służących zwiększaniu spójności społecznej i rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy.

Instytut Badań Edukacyjnych ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru edukacji, uczenia się dorosłych oraz problematyki LLL (lifelong learning). Zrealizowane badanie „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce” podejmuje problematykę edukacji dorosłych w sposób pogłębiony, uwzględniający biograficzne aspekty doświadczeń edukacyjnych osób dorosłych w Polsce. W ten sposób stanowi komplementarne rozszerzenie wiedzy na ten temat w stosunku do badań realizowanych dotychczas.

Koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. LLL – lifelong learning) w szerokim ujęciu obejmuje wszystkie etapy edukacji. W prezentowanym badaniu skupiono się natomiast na aktywności edukacyjnej dorosłych rozumianej jako uczenie się osób dorosłych po zakończeniu obowiązkowej nauki szkolnej. Zgodnie z innymi założeniami idei LLL, aktywność edukacyjna dotyczy wszystkich trzech form kształcenia: edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. Działania edukacyjne w tym rozumieniu podejmowane są w celu nabywania i doskonalenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w ramach życia osobistego, zawodowego, społecznego czy obywatelskiego.

Wiedza na temat uwarunkowań podejmowania aktywności w obszarze uczenia się dorosłych przez całe życie może być przydatna dla różnego typu podmiotów i środowisk. Może być użyteczna dla każdego z trzech elementów istotnych dla kształtowania edukacji dorosłych – sfery popytu, podaży oraz regulacyjnej sfery instytucji publicznych. Wiedza ta służyć może efektywniejszemu wdrażaniu i kształtowaniu polityk publicznych oraz aktualizowaniu strategii działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Może być również przydatna dla pracodawców i instytucji otoczenia biznesu w zakresie szeroko rozumianych procesów rozwoju kadr, dla instytucji szkoleniowych i edukacyjnych w celu kształtowania adekwatnej oferty, czy też dla instytucji rynku pracy
oraz innych podmiotów do przygotowywania rozwiązań służących wspieraniu jednostek w aktywnym uczeniu się.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF)

Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2022
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Wojciechowska Aleksandra , Plak-Warecka Joanna , Klatta Piotr, Gola Wojciech, Jaślar Wojciech