Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia

Jak rozpoznać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów? Jak rozmawiać z uczniami, żeby motywować ich do rozwijania swoich zdolności? Mogą w tym pomóc metody coachingowe. Dowiedz się, czego dotyczy kwalifikacja “Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” i jak ją zdobyć.

Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – co to jest?

Choć uczniowie mają do opanowania tę samą podstawę programową, robią to w odmienny sposób, dlatego trzeba stosować różne metody nauczania. Każde dziecko ma też inny potencjał rozwojowy i inne problemy w zderzeniu ze szkolną rzeczywistością.

Ktoś świetnie radzi sobie z matematyką, ale czytanie lektur to dla niego istny horror. Jeden potrafi pracować indywidualnie z podręcznikiem, drugi lepiej przyswaja wiedzę w czasie grupowej dyskusję i burzy mózgów. Oprócz tego część uczniów ma wspierające środowisko rodzinne, a część pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych.

Proces edukacyjny powinien uwzględniać te różnice tak, aby każdy uczeń otrzymał optymalne warunki do rozwoju. Dlatego rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów to jedna z kluczowych kompetencji, jaką powinna posiadać osoba zajmująca się nauczaniem.

W jaki sposób dowiedzieć się, czego potrzebuje uczeń w ramach procesu kształcenia?

Metody coachingowe w pracy z uczniem

Jednym z ważnych źródeł wiedzy o potrzebach edukacyjnych i rozwojowych dziecka są rozmowy z uczniem prowadzone metodą coachingową.

Coaching w pracy z uczniem pozwala nie tylko rozpoznać przyczyny jego problemów czy sformułować cele, do jakich uczeń dąży. Dzięki metodom coachingowym można pracować nad motywacją ucznia, jego samooceną czy postrzeganiem własnych problemów.

Metody coachingowe zmieniają także tradycyjne postrzeganie relacji uczeń – nauczyciel jako relacji opartej na biernym posłuszeństwie. Dzięki coachingowi uczeń nabywa umiejętności świadomego wyrażania własnych potrzeb i kierowania swoim rozwojem.

Osoba, która potrafi rozpoznać potencjał rozwojowy dziecka metodami coachingowymi, może nie tylko pracować z uczniami, ale też wesprzeć w pracy inne osoby w placówce oświatowej – nauczycieli, psychologa czy dyrekcję.  Może np. pomóc im przeanalizować opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i na jej podstawie dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Rozpoznawania potencjału rozwojowego ucznia metodami coachingowymi 

Osoba, która wykorzystuje metody coachingowe, żeby:

  • określić, jakie zdolności i deficyty posiada dziecko,
  • wskazać, co utrudnia uczniowi wykorzystanie jego potencjału rozwojowego,
  • opracować wspólnie z uczniem plan działań, który pozwoli zaspokoić jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne,

może starać się o formalne potwierdzenie takiej umiejętności.

“Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniami z wykorzystaniem metod coachingowych” to odrębna kwalifikacja, którą można znaleźć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znajdziesz szczegółowe informacje na temat tej kwalifikacji. Dowiesz się,  jakie warunki trzeba spełnić, aby ją zdobyć oraz jakie instytucje ją nadają.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn