Pierwsza konferencja z cyklu “Branża – wczoraj, dziś i jutro” – podsumowanie

W środę, 10 kwietnia 2024 r., w Kielcach, miała miejsce konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. Była to pierwsza z cyklu 9 zaplanowanych przez zespół ZSK konferencji branżowych. 
spawacz przy pracy

Konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, mimo że była pierwszym tego typu spotkaniem, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła liczne grono słuchaczy – do Kielc przybyło blisko 80 osób z 10 województw!

“Jakie tematy zostały poruszone podczas pierwszej konferencji? Poświęciliśmy szczególną uwagę kwestiom kompetencji w branży, badaniom rynku pracy, zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną kadrę. Przybliżyliśmy również Interesariuszom możliwości wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Program wypełniały nie tylko ciekawe prelekcje ekspertów, ale także dwa panele: tematyczny i dyskusyjny, które dotyczyły wyzwań w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnych potrzeb kompetencyjnych definiowanych przez pracodawców. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem” – Monika Drzymulska-Derda, ekspertka kluczowa ds. współpracy ze środowiskami branżowymi.

Gości przywitała Agnieszka Szymczak, zastępca lidera projektu ZSK 6, która podkreśliła rolę sieciowania, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Słowo wstępne wygłosili: Jerzy Jabczuga, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, który podkreślił m. in.:

“To zaszczyt być częścią tego przełomowego wydarzenia, otwierającego nowe możliwości rozwoju zawodowego. To kamień milowy we wspieraniu edukacji i współpracy z lokalnymi pracodawcami”

– Jerzy Jabczuga, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

oraz Joanna Kubit, dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie:

“Mamy nadzieję, że dziś zaczniemy wspólnie planować przyszłość szkolnictwa branżowego, co doprowadzi do jeszcze lepszego kształcenia fachowców z różnych dziedzin”.

– Joanna Kubit, dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

Joanna Kubit, dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

Pierwsza część konferencji przeznaczona została na wystąpienia, podczas których prelegenci koncentrowali się na problematyce związanej przede wszystkim z rynkiem pracy i potrzebami branży spawalniczej w tym zakresie.

Ekspertki ZSK opowiedziały, w jaki sposób System może na te potrzeby odpowiedzieć:

“ZSK integruje kwalifikacje zdobywane różnymi ścieżkami. Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy potrzebne jest zarówno kształcenie branżowe, jak i specjalistyczne kwalifikacje z rynku” – Agnieszka Szymczak, zastępca lidera projektu ZSK 6.

“Zintegrowany System Kwalifikacji ma służyć realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, która odpowiada na potrzeby nowoczesnej gospodarki, dlatego tworzymy sieć wsparcia i współpracy”. 

– Anna Zuszek, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK 6.

“Sektorowe Ramy Kwalifikacji to skuteczna odpowiedź na deregulację w wybranych branżach. Umożliwiają one stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji”.

– Beata Gawędzka-Ajchel, główny analityk ds. sektorowych ram kwalifikacji ZSK 6

Adam Paprocki, radca w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (Ministerstwo Edukacji Narodowej), w swoim wystąpieniu “Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego”, zapewnił:

„Naszym celem jest zwiększenie udziału przedstawicieli ogólnopolskich organizacji branżowych w działaniach systemowych na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy”.

– Adam Paprocki, radca w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

O oferowanym wsparciu opowiadały również reprezentantki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Anna Jastrzębska, kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy w Wydziale Promocji i Badań, podczas swojej prezentacji powiedziała:

“Ostatnie lata na rynku pracy i w gospodarce to czas rosnącej niepewności wynikającej ze zmian technologicznych, zielonej transformacji, przemian demograficznych oraz napięć geopolitycznych. W związku z tym zmieniają się nasze postawy wobec kształcenia ustawicznego”.

– Anna Jastrzębska, kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy w Wydziale Promocji i Badań (WUP Kielce)

Z kolei Agnieszka Wołowiec, kierownik Zespołu ds. obsługi usług rozwojowych dla klientów indywidualnych (WUP Kielce), zaprezentowała dwa projekty realizowane przez WUP w Kielcach. Umożliwiają one dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych dostępnych na ogólnopolskiej platformie Baza Usług Rozwojowych. Pierwszy projekt skierowany jest do wszystkich dorosłych, pracujących i bezrobotnych, mieszkańców regionu, natomiast drugi do pracodawców oraz pracowników. Dofinansowanie do usług rozwojowych może wynieść maksymalnie, w przypadku osób indywidualnych 90%, a w przypadku pracodawców i pracowników 80%.

Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Uwagę słuchaczy przykuł bardzo interesujący wykład  prof. dr. hab. inż. Janusza Adamca (Politechnika Śląska; prezes Polskiego Towarzystwa Spawalniczego w Gliwicach), “Spawanie jest najważniejsze” Prof. Adamiec zaprezentował historię spawalnictwa na świecie, z podkreśleniem roli inż. Stanisława Olszewskiego, oraz największe i najsłynniejsze konstrukcje na terenie Polski na początku XX w. Przedstawił również najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania spawalnicze, które zostały opatentowane w Polsce. Słuchacze dowiedzieli się, że Polacy to nie tylko pionierzy, ale też jedni ze współczesnych światowych liderów w dziedzinie spawalnictwa.

Drugą część konferencji stanowił panel tematyczny „Wyzwania dla spawalnictwa”.

Poświęcony on był zagadnieniom specjalistycznymi innowacjom w dziedzinie spawalnictwa. Wykłady w tej części wygłosili:

  • dr inż. Michał Kubica (Sieć Badawcza Łukasiewicz–Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach): “Zharmonizowany system kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego”;
  • dr hab. inż. Jacek Górka, prof. Politechniki Śląskiej (Politechnika Śląska}: “Spawanie laserowe i hybrydowe HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali walcowanej termomechanicznie”;
  • dr inż. Lechosław Tuz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), w zastępstwie prof. dr. hab. inż. Edmunda Tasaka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie): “Analiza przyczyn awarii przekładni turbin wiatrowych”;
  • dr inż. Lechosław Tuz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie): “Spawanie łukowe z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR)”;
  • dr inż. Bartłomiej Szwed (Politechnika Świętokrzyska): “Spajanie dyfuzyjne materiałów różnoimiennych”.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy rozmawiali o kompetencjach, kwalifikacjach i edukacji w kontekście branży spawalniczej.

Uczestnicy podkreślili wagę kształcenia zawodowego i branżowego i konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami. Dzięki temu na rynek wchodzić będą fachowcy poszukiwanych specjalności, zniwelowane zostaną luki kompetencyjne, a młodzież zyska również więcej możliwości praktycznej nauki zawodu. Współpraca ta jest korzystna również dla uczestników Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

„ZSK wciąż się rozwija, zapewnia szereg narzędzi i wsparcie, jakiego potrzebują szkoły, uczelnie, przedsiębiorcy, pracownicy, doradcy zawodowi. Dzięki współpracy między uczestnikami staje się coraz lepszy” – podkreśliła Agnieszka Szymczak, zastępca lidera projektu ZSK 6.

Jak zauważył Jerzy Jabczuga (ZS w Staszowie):

“Przemysł o kilka kroków wyprzedza edukację, ale dzięki BCU skrócimy ten dystans. To ważne ze względu na liczne wyzwania, jakie przed nami stoją”.

Joanna Kubit (ZS w Krośnie) dodała, że wychowujemy teraz pokolenie, które będzie musiało się przebranżawiać prawdopodobnie przynajmniej trzy razy w życiu. Powiedziała również:

„Szkoły zawodowe kształcą fachowców, więc nie mogą być traktowane jako szkoły gorszego wyboru. W zmianie ich postrzegania pomoże m. in. wprowadzanie kwalifikacji rynkowych”.

Dyskutanci zgodni byli, że należy kłaść nacisk na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie, ponieważ tylko takie podejście pomoże odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Konieczne jest również dopasowanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy. Jak podkreśliła Dorota Krajcarz, kierownik Biura Koordynacji ds. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach):

“Działamy na rzecz zmiany sposobu myślenia o kształceniu zawodowym / branżowym i edukacji ustawicznej, aby zwiększyć dopasowanie edukacji do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz promować ideę uczenia się przez całe życie”.

W takiej ścisłej współpracy edukacji z przedsiębiorcami biznes widzi szansę na „wykształcenie sobie” potrzebnych fachowców, zapełnienie luk kompetencyjnych i rozwijanie oraz poszerzanie umiejętności pracowników. Jak powiedział Maksymilian Borek, główny spawalnik Progress Eco:

„Potrzebujemy wyspecjalizowanej kadry spawalniczej, dlatego zdecydowaliśmy się na ścisłą współpracę z Branżowym Centrum Umiejętności. Kompetentni i wyszkoleni spawacze znajdą pracę w różnych gałęziach przemysłu.”

Panel dyskusyjny moderowała Aneta Czarniecka, główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, ZSK 6. I jak podkreśla:

“Cieszę się, że jako Instytut Badań Edukacyjnych w jednym miejscu gromadzimy przedstawicieli oświaty, biznesu, instytucji rynku pracy. Nasze konferencje branżowe stanowią okazję do wymiany doświadczeń, przedstawienia wyzwań, poszukania wsparcia, ale także do wzajemnego inspirowania się. Bo słowa takie jak zaangażowanie, współpraca i właśnie wspomniana już inspiracja wybrzmiewały podczas tego wydarzenia wielokrotnie. Pełni satysfakcji obserwujemy jak niniejsza konferencja okazała się doskonałą przestrzenią do inicjowania i budowania relacji oraz prowadzenia dialogu na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce.”

– Aneta Czarniecka, główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, ZSK 6.

“Udział w konferencji otwiera możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz nowych pomysłów. Inspiruje do poszukiwania nowych dróg rozwoju, korzystania z najlepszych praktyk i propagowania idei uczenia się przez całe życie. Dodatkowo, konferencja wspiera rozbudowę współpracy między placówkami edukacyjnymi a sferą biznesu, co przyczynia się do tworzenia bardziej dynamicznego i konkurencyjnego środowiska.”

– Anna Zuszek, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, województwo świętokrzyskie, ZSK 6.

Prowadzącym był dr Dawid Dymkowski, główny ekspert ds. sektorowych ram kwalifikacji, ZSK 6.

Konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” była pierwszym z cyklu 9 ponadregionalnych wydarzeń branżowych, realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkania organizowane w ramach cyklu “Branża – wczoraj, dziś i jutro” mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Stanowią platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. IBE zaplanował wydarzenia w różnych częściach Polski. Kolejne edycje będą kierowane do przedstawicieli branż wiodących oraz kluczowych w danym regionie.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn