Partnerstwo w handlu

10 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, której celem jest dopasowanie systemu edukacji oraz rynku szkoleniowego do realnych potrzeb sektora. Działania te mają być prowadzone przy wykorzystaniu metod i narzędzi, jakie oferuje ZSK, w tym istniejąca Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Handlu oraz funkcjonujące już w ZSK, jak też opisane w przyszłości, kwalifikacje handlowe.

Głównym tematem ostatniego spotkania Rady była bieżąca sytuacja w sektorze i związane z nią perturbacje na jego rynku pracy. Pandemia COVID-19 oraz mający jej przeciwdziałać lockdown, wymusiły znaczące zmiany w łańcuchach dostaw oraz kanałach dystrybucji towarów i usług. Wśród nich na pierwszym miejscu można wskazać dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa produktu i klienta oraz cyfryzację procesu sprzedaży. Konieczność organizacji „na nowo” kanałów sprzedaży spowodowała znaczący wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w tym sektorze. Jego interesariusze są zgodni co do konieczności zapewnienia rzetelności i renomy oraz uznawalności nowych kwalifikacji, dlatego uważają, że powinny one zafunkcjonować w ZSK. Instytut Badań Edukacyjnych będzie wspierał te dążenia sektora handlu.

W celu realizacji takich działań w dniu 30 listopada 2020 r. w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zawarto kolejne partnerstwo na rzecz rozwoju ZSK i promowania uczenia się przez całe życie. Tym razem współpraca partnerska będzie wzmacniała rozwój kwalifikacji w sektorze handlu.

Swoje podpisy na dokumencie Partnerstwa, oprócz przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych – Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: reprezentujący Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego Prezes Zarządu – Pan Maria Andrzej Faliński i Członek ZarząduPan Andrzej Wojciechowicz oraz reprezentująca Francusko Polską Izbę Gospodarczą Dyrektor Generalna Pani Monika Constant.

Według prezesa Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego (SFDG), pana Andrzeja Marii Falińskiego, zawarte partnerstwo pomoże w usieciowieniu i związaniu skierowanej do handlu oferty edukacyjnej i szkoleniowej z realnymi potrzebami tego sektora, wesprze procesy wdrożeniowe istniejącej już Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Handlu, jak również pomoże w opisywaniu kwalifikacji tego ważnego działu gospodarki. Rozwój kwalifikacji pracowników handlu, który nastąpi w wyniku takich działań, jak również rozwoju LLL w handlu, będzie stanowić fundament jego dalszego wzrostu.

Drugi z partnerów, Francusko Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), jest również Instytucją Certyfikująca dla trzech kwalifikacji handlowych. Jej przedstawicielka, pani Joanna Jaroch-Pszeniczna, widzi w podpisanym partnerstwie szansę na skuteczne dotarcie z informacją o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i możliwościach jego praktycznego wykorzystania do pracodawców, pracowników i osób chcących się przekwalifikować. Dzięki partnerstwu będzie możliwe przekazanie wiedzy o europejskim kontekście systemu i uznawaniu już istniejących jak i przyszłych rynkowych kwalifikacji handlowych. Dla CCIFP ważne jest też, że kwalifikacje wypracowane są we współpracy z biznesem, co przekłada się na ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy, nie tylko polskiego, ale też europejskiego, gdyż certyfikaty rozpoznawalne są także w innych krajach UE.

Poszczególne działania przewidziane w partnerstwie będą realizowane na bieżąco, zgodnie
z potrzebami, a przede wszystkim autorskimi pomysłami Partnerów na angażowanie się w ZSK oraz wykorzystanie Systemu w obszarze edukacji formalnej, kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji pracowników handlu oraz poszerzania wiedzy o systemie wśród jego interesariuszy.

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa

 

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego – Partner Wiodący

 

Francusko Polska Izba Gospodarcza – Partner Wiodący

 

Wszystkich zainteresowanych kwestią funkcjonowania ZSK, jak również angażowaniem się
w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z Regionalnymi Liderami ds. ZSK w woj. mazowieckim:

Regionalne Centrum Umiejętności, IBE

Górczewska 8, 01-180 Warszawa

Agnieszka Orzechowska, a.orzechowska@ibe.edu.pl tel.: 573 444 592

Piotr Klatta, p.klatta@ibe.edu.pl tel.: 502 391 335; 501 455 156

Facebook
Twitter
LinkedIn