Urszula Szulc

ZSK 4/2023

O kwartalnikU ZSK 4/2023

Bieżący numer Kwartalnika ZSK poświęcony jest branży sportowej. Inspiracją do jego powstania oraz miejscem nagrania większości wypowiedzi ekspertów była konferencja „Profesjonalne kompetencje w sporcie – Zintegrowany System Kwalifikacji”. Wydarzenie miało miejsce 5 grudnia 2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rada do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki.

Tematem przewodnim konferencji były profesjonalne kompetencje trenerów i instruktorów sportu, ich rola w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego i to, jak istotny mają oni wpływ na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć.

W numerze zebraliśmy wypowiedzi ekspertów uczestniczących w poszczególnych debatach konferencji. Pytaliśmy o to, czy Zintegrowany System Kwalifikacji jest szansą na profesjonalizację kompetencji trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym oraz dlaczego ZSK jest tak ważny w sporcie powszechnym. Maciej Tauber, lider projektu ZSK6 podsumował konferencję następująco: To był bardzo intensywny dzień poświęcony określeniu miejsca Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w procesie kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, zwłaszcza trenerów różnych sportów. Już teraz ZSK jest dużym wsparciem w procesie porządkowania i standaryzowania poszczególnych kwalifikacji, w tym sportowych. Jest także gwarantem ich jakości. Cieszy nas, że możemy być częścią tego ważnego procesu. Profesjonalny sport potrzebuje profesjonalnych kwalifikacji. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Zintegrowany System Kwalifikacji.

W numerze poświęconym branży sportowej piszemy także o „Sektorowej Ramie Kwalifikacji w Sporcie”, która – mimo że powstała w 2015 r. – jest wciąż aktualna. Przypomnijmy fragment wstępu SRK Sport:  (…) aby nabyć dziś kwalifikację trenera, trzeba spełnić ogólnie sformułowany wymóg posiadania „wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu”.. W tej sytuacji jako przedstawiciele sektora w szczególny sposób powinniśmy zadbać o ustanowienie standardów, dzięki którym ponownie możliwe będzie obiektywne pozycjonowanie trenerów na rynku pracy. Taką możliwość przedstawiciele sektora, którzy włączyli się w debatę społeczną nad Polską Ramą Kwalifikacji, zobaczyli w modernizacji systemu kwalifikacji w Polsce. Dzięki niej zabezpieczona zostanie jakość kwalifikacji zawodowych i ich porównywalność na forum międzynarodowym. To z kolei zapewni wysoką jakość usług, zagwarantuje poczucie bezpieczeństwa i zdrowie uczestników zajęć sportowych, a także wpłynie na rezultaty polskich sportowców i wybór studiów na uczelniach o profilu sportowym. Odpowiedzią na obawy związane z uwolnieniem zawodów trenera i instruktora sportu powinny być licencje i certyfikaty wydawane przez związki sportowe i organizacje sportowe – ich pozyskanie powinno świadczyć o posiadaniu przez trenera lub instruktora kompetencji na odpowiednio wysokim poziomie. Systemy certyfikacji funkcjonujące w wielu dyscyplinach są przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. By kwalifikacje nadawane przez poszczególne podmioty były powszechnie rozpoznawane i uznawane przez całe środowisko sportowe, istotne jest jednak wypracowanie przez jego przedstawicieli wspólnych standardów, stanowiących punkt odniesienia dla wszystkich kwalifikacji funkcjonujących w Polsce w sektorze sportowym…”. 

Polecamy także uwadze zestawienie kwalifikacji wolnorynkowych opracowanych i włączonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, które są związane z branżą sportową.

Serdecznie zapraszamy do lektury

Redaktor prowadząca: Urszula Szulc 
Redaktor merytoryczny: Maciej Tauber 
Redakcja językowa: Monika Niewielska 
Projekt graficzny i skład: Marek Demko
Zdjęcia: Shutterstock oraz materiały IBE
Projekt okładki: Anna Nowak 

© Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 2024 

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. +48 22 241 71 00 www.ibe.edu.pl 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”.