Nowe kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne ważne kwalifikacje rynkowe. Dotyczą spraw związanych z standardem WCAG, procesów biznesowych oraz cyberbezpieczeństwa.

W ZSK pojawiło się pięć kwalifikacji związanych ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Zostały one włączone przez Ministra Cyfryzacji. Standard WCAG jest zbiorem zasad dotyczących dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie wykorzystywania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych omawia zagadnienia związane ze standardem WCAG w obszarze dostępności stron internetowych, samodzielnie tworzy stronę www zgodnie ze standardem dostępności WCAG lub dostosowuje istniejącą stronę do wymagań tego standardu, przeprowadza proces badania serwisu narzędziami automatycznymi i lokalizuje, a następnie usuwa problemy z dostępnością serwisu.

Osoba posiadająca kwalifikację „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych” tworzy dokument cyfrowy lub go dostosowuje zgodnie ze standardem dostępności cyfrowej WCAG, lokalizuje problemy z dostępnością cyfrową i je likwiduje oraz ocenia potrzeby i oczekiwania osób, do których kierowane są dokumenty cyfrowe. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu WCAG. Dobiera i korzysta z elementów oprogramowania wspierających dostępność, samodzielnie wyszukuje rozwiązania potencjalnych problemów oraz wykorzystuje i obsługuje technologie asystujące. Edytuje dokumenty w edytorach plików PDF, samodzielnie decyduje o doborze narzędzi walidujących dostępność cyfrową.

Osoba posiadająca kwalifikację organizuje usługi dostosowywania multimediów na stronach internetowych zgodnie ze standardem WCAG (dobiera, zamawia i odbiera usługi z zakresu dostępności), a w przypadku nieskomplikowanych i krótkich rodzajów multimediów dostosowuje w stopniu podstawowym multimedia umieszczane na stronach internetowych do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Współpracuje z tłumaczami, twórcami multimediów, u których zamawia usługi, oraz współpracuje z webmasterami/programistami w kwestiach technicznych, oraz na poziomie podstawowym tworzy napisy dla niesłyszących i pisze skrypty audiodeskrypcji. Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się zasadami tworzenia dostępnych multimediów, co pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach nietypowych.

Osoba posiadająca kwalifikację „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych” samodzielnie zarządza modułami strony internetowej za pomocą systemów zarządzania treścią CMS. Znajduje, dodaje i weryfikuje moduły strony internetowej pod kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Charakteryzuje strony internetowe pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami bądź jej braku, klasyfikuje problemy według ich znaczenia dla dostępności cyfrowej. Samodzielnie znajduje rozwiązanie problemów związanych z redagowaniem treści w ramach dostępnych narzędzi zaplecza systemu CMS i wskazuje podstawowe problemy z treściami umieszczanymi na stronach internetowych. Redaguje treści strony internetowej w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, pisze teksty na odpowiednim poziomie mglistości tekstu z wykorzystaniem narzędzi do badania mglistości. Redaguje poprawną, zgodną ze standardem WCAG, semantyczną strukturę tekstu (nadaje nagłówki, listy, tabele) oraz adekwatne opisy alternatywne zdjęć i innych grafik umieszczanych na stronie internetowej.

Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie wykorzystywania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych samodzielnie tworzy lub dostosowuje aplikację mobilną dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadza proces sprawdzania dostępności aplikacji, identyfikuje problemy z dostępnością i je likwiduje. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu dostępności WCAG. Właściwie dobiera elementy oprogramowania wspierające dostępność i korzysta z nich, samodzielnie wyszukuje i proponuje rozwiązania potencjalnych problemów oraz wykorzystuje i obsługuje mobilne technologie asystujące. Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie decyduje o doborze narzędzi walidujących dostępność. Posiadanie tej kwalifikacji pozwala zarówno na wykorzystywanie istniejących metod i wzorców, jak i na poszukiwanie i wprowadzanie własnych metod i rozwiązań.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji powiększył się również o kwalifikację włączoną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Mowa o kwalifikacji „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”.

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” samodzielnie planuje oraz koordynuje wdrażanie Lean Office w organizacjach. Wykorzystując znajomość podstawowych pojęć, zasad i narzędzi systemu Lean oraz filozofii kaizen, identyfikuje procesy biznesowe w organizacji oraz wskazuje straty zachodzące w tych procesach. Określa cele wdrożenia, planuje budżet oraz zasoby niezbędne do wdrożenia Lean Office w organizacji, a także przygotowuje zespół do wdrożenia Lean Office w organizacji oraz do prowadzenia cyklicznych audytów. Prowadzi proces monitorowania i ewaluacji efektów wdrożenia oraz przygotowuje rekomendacje dotyczące dalszego doskonalenia się organizacji w ramach optymalizacji procesów biznesowych. Zadania zawodowe wykonuje w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

ZSK – kwalifikacje rynkowe związane z cyberbezpieczeństwem

Osoba z kwalifikacją „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Posługuje się regulacjami formalno-prawnymi krajowymi i UE z obszaru cyberbezpieczeństwa. Dysponuje wiadomościami w zakresie pracy zespołów w obszarach zarządzania ryzykiem oraz incydentami cyberbezpieczeństwa. Posiada również wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa środowiskowego, technicznego i związanego z działalnością człowieka, a także z zakresu informatyki śledczej.

Osoba z kwalifikacją „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert” posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Posługuje się regulacjami formalno-prawnymi krajowymi i UE z obszaru cyberbezpieczeństwa. Posiada kompetencje do samodzielnej realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Rozumie działanie algorytmów kryptograficznych oraz zasady zarządzania kontrolą dostępu do zasobów informacyjnych. Dysponuje wiedzą ekspercką z obszaru bezpieczeństwa sieci, systemów operacyjnych, baz danych, rozwiązań chmurowych i oprogramowania. Zna zagadnienia testowania bezpieczeństwa. Posiada wiedzę z obszarów: bezpieczeństwa, środowiskowego, technicznego i związanego z działalnością człowieka, zarządzania usługami IT, zarządzania incydentami bezpieczeństwa, w tym zasad funkcjonowania zespołów CERT/CSiRT. Posiada również wiedzę z zakresu informatyki śledczej.

Osoba z kwalifikacją „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer” posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Posługuje się regulacjami formalno-prawnymi krajowymi i UE z obszaru cyberbezpieczeństwa. Posiada wiedzę dotyczącą opracowywania strategii cyberbezpieczeństwa w organizacji, wdrażania środków, planów i procedur bezpieczeństwa IT, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz incydentami cyberbezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Dysponuje również wiedzą w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Posiada również przygotowanie merytoryczne w obszarze zastosowań informatyki śledczej.

Pobierz wszystkie artykuły z Kwartalnika ZSK 1/2021 

Facebook
Twitter
LinkedIn