Kwalifikacje z organizowania i prowadzenia zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami

osoby na wózkach inwalidzkich, ścigające się podczas zawodów sportowych
W ZSK dostępne są dwie kwalifikacje rynkowe przeznaczone dla osób chcących zaangażować się w organizowanie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami lub takie zajęcia prowadzić.
 

Sport jest potrzebny każdemu z nas. Uprawiany rekreacyjnie jest nie tylko hobby i formą spędzania czasu. Pozytywnie wpływa na nasz dobrostan, poprawiając zarówno kondycję fizyczną, jak i samopoczucie psychiczne. Może być również lekarstwem, jako forma rehabilitacji. Nie można też zapominać o jego zaletach niewymiernych lub związanych raczej z subiektywnymi odczuciami: wzmacnianie poczucia własnej wartości, wspomaganie rozwoju osobistego i ułatwianie społecznej integracji.

Dlatego też warto wspierać inicjatywy mające na celu ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do rozmaitych form uprawiania sportów, zarówno tych rekreacyjnych, jak i wyczynowych.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dostępne są dwie ciekawe kwalifikacje, przeznaczone dla osób, które chciałyby się zaangażować w organizowanie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami lub też prowadzić treningi dla nich przeznaczone:

Osoba posiadająca kwalifikację “Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami” jest przygotowana do pomagania w przygotowaniu i realizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z instrukcjami organizatora. Posiada wiedzę na temat rodzajów niepełnosprawności i sportu osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wybranym sporcie OzN. Pod nadzorem realizuje działania edukacyjno-informacyjne dotyczące sportu osób z niepełnosprawnościami oraz mobilizuje i zachęca osoby z niepełnosprawnościami do aktywności sportowej. W oparciu o otrzymane instrukcje przygotowuje i porządkuje miejsce realizacji wydarzeń sportowych, przygotowuje sprzęt i instruuje uczestników w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Osoba posiadająca kwalifikację “Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami” jest gotowa do podjęcia wolontariatu bądź zatrudnienia m.in. w klubach i ośrodkach sportowych przy organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami” posługuje się wiedzą na temat sportu osób z niepełnosprawnościami oraz specyfiki treningu w sporcie dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniającego aspekty biologiczne, teorię i metodykę sportu, zasady bezpieczeństwa i kontrolę procesu treningowego. Charakteryzuje zasady i przepisy, sportowy sprzęt wspomagający oraz klasy sportowe w wybranym sporcie dla osób z niepełnosprawnościami objętym programem igrzysk paraolimpijskich lub zarządzanym przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Ocenia zawodnika lub zespół oraz proponuje i uzasadnia klasyfikację zawodnika w wybranym sporcie. Samodzielnie opracowuje jednostkę treningową oraz plan zgrupowania sportowego dla osób z niepełnosprawnościami lub ze specjalnymi potrzebami w wybranym sporcie. Planuje budżet jednostki treningowej oraz zgrupowania sportowego. Realizuje jednostkę treningową, dokonuje jej ewaluacji uwzględniając uczestników i autoewaluację. Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami” może znaleźć zatrudnienie między innymi w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, uczelniach wyższych, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, sanatoriach, ośrodkach agroturystycznych, domach seniora, domach dziennego pobytu i innych placówkach opieki społecznej.

Jak zdobyć wybraną kwalifikację?

  1. w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji wyszukujemy interesującą kwalifikację;
  2. sprawdzamy, co trzeba zrobić, aby przejść walidację (sprawdzian umiejętności);
  3. zgłaszamy się do odpowiedniej Instytucji Certyfikującej, wskazanej w opisie kwalifikacji;
  4. przechodzimy walidację wykazując się wymaganymi umiejętnościami i wiedzą;
  5. odbieramy certyfikat potwierdzający wybraną kwalifikację.

Więcej informacji o dostępnych kwalifikacjach można znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn