Kwalifikacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Specjalista oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej to eksperci zajmujący się kontrolą bezpieczeństwa budynków mieszkalnych i użytkowych. Jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się specjalista oraz inspektor? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Jak otrzymać tytuł specjalisty lub inspektora?

Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej wynika, że wszelkie czynności, które są z nią związane, mogą wykonywać osoby mające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o odbyciu kursu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  Aby uzyskać uprawnienia, można wybrać jedną z trzech możliwości:

  1.     ukończyć studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – absolwent otrzymuje tytuł inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego,
  2.     ukończyć dwuletnią Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie lub Poznaniu – absolwent uzyskuje tytuł technika pożarnictwa,
  3.     ukończyć specjalistyczne szkolenia nadających uprawnienia specjalisty lub inspektora przepisów przeciwpożarowych (ppoż.).

Specjalista a inspektor ochrony przeciwpożarowej

Specjaliści odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową pracują w zakładach pracy, w których ryzyko pożaru lub wybuchu stanowi realne zagrożenie. Zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów i regulaminów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ich wdrażaniem. Do ich obowiązków należy również prowadzenie szkoleń pracowniczych oraz dokumentacji. Specjalista ochrony przeciwpożarowej ma jednak szersze kwalifikacje związane z podejmowaniem działań także w innych obszarach, może zajmować się organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, gminy oraz województwa.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej ma mniejsze uprawnienia niż specjalista. Zazwyczaj nie jest czynnie zatrudniony przez Państwową Straż Pożarną. Jego pracodawcą może być zarządca danego budynku, który na podstawie swoich potrzeb określa i formułuje szczegółowe prawa i obowiązki z zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jak nabyć uprawnienia inspektora?

Jeśli chcesz zostać inspektorem ochrony przeciwpożarowej, musisz ukończyć szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Są one organizowane przez szkoły, ośrodki szkolenia lub Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Każda osoba pracująca jako inspektor ma obowiązek przedstawienia dokumentu, który potwierdza udział w szkoleniach. Uprawnienia są ważne przez 5 lat i aby je przedłużyć, należy powtórzyć szkolenie przed upływem terminu, na jaki dane uprawnienia zostały wydane.

Kwalifikacje rynkowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Przepisy przeciwpożarowe oraz techniczno-budowlane nie określają, jakie konkretnie kwalifikacje powinny mieć osoby projektujące, instalujące i konserwujące zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach budowlanych. W  Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który zbiera, porządkuje i opisuje kwalifikacje w wielu branż, z zakresu ochrony przeciwpożarowej można znaleźć m.in. takie kwalifikacje jak:

Osoby, które zostały przeszkolone i mają kwalifikacje w zakresie profesjonalnego montażu i konserwacji autonomicznych czujek wczesnego wykrywania pożaru, ulatniającego się gazu lub tlenku węgla, są bardzo potrzebne. Wysoko wykwalifikowany personel to szansa na uratowanie życia wielu osób. Warto podkreślić że aż 80% ofiar pożarów w Polsce zmarło we własnym domu. Takie kwalifikacje to szansa na stabilną i bardzo potrzebną pracę. 

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn