Jak zostać PZZJ

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Kto może zostać PZZJ-em?

Podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości może zostać instytucja, która spełnia kilka wymogów: prowadzi zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzonych procesów, dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą pracowniczą, jest odpowiednio przygotowana merytorycznie w zakresie działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i zasad walidacji oraz ma doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub audytów.

Jak zostać PZZJ-em?

Minister Edukacji Narodowej nie rzadziej niż raz na 3 lata publikuje na portalu ZSK  ogłoszenie o naborze kandydatów na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ. Zainteresowane instytucje muszą następnie złożyć wniosek, wypełniając właściwe formularze i załączając do niego dodatkowe dokumenty, m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności i systemu zapewniania jakości. Wraz z wnioskiem wnoszona jest opłata w wysokości 2 218 zł na podany numer konta. Uwaga! Aktualną wysokość kwoty należy sprawdzić w trwającym ogłoszeniu o naborze na listę PZZJ, ponieważ jest ona waloryzowana przez ministra koordynatora ZSK.

Złożony wniosek jest oceniany pod względem formalnym przez IBE, a następnie podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. W przypadku decyzji pozytywnej wnioskujący podmiot zostaje wpisany na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ dla danej grupy kwalifikacji na okres 6 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na następne 6 lat. Minister właściwy dla kwalifikacji powierza mu funkcję PZZJ w odniesieniu do określonej kwalifikacji i konkretnej IC.

Instytut Badań Edukacyjnych służy wsparciem – jeśli potrzebujesz więcej informacji, wybierz odpowiedni dział i  skontaktuj się z nami!