Jak zostać instytucją certyfikującą

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji wolnorynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy i umiejętności h osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten w nomenklaturze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest określany mianem walidacji.

Kto może zostać instytucją certyfikującą?

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez zaległości podatkowych, który wykaże, iż zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne oraz kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie kwalifikacji.

Jak zostać instytucją certyfikującą?

Zainteresowani składają wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji . Wypełniony wniosek zawiera dane podmiotu oraz oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i składek. Wraz z wnioskiem konieczne jest również wniesienie opłaty w wysokości 11 090 zł. Dla podmiotów, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji równocześnie z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK, opłata wynosi 5545 zł.

Następnie wniosek podlega ocenie ministra, który – jeżeli ocena jest pozytywna – nadaje uprawnienie do certyfikowania określonej kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej.

Podmiotom zainteresowanym funkcją IC wsparciem służy Instytut Badań Edukacyjnych.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Facebook
Twitter
LinkedIn