Jak zostać instytucją certyfikującą

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten w nomenklaturze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest określany mianem walidacji.

Kto może zostać instytucją certyfikującą

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez zaległości podatkowych, który wykaże, iż zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne oraz kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie kwalifikacji.

Jak zostać instytucją certyfikującą, czyli jak wygląda uzyskiwanie uprawnień

Zainteresowane podmioty składają wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Wypełniony wniosek zawiera dane podmiotu, oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i składek oraz informacje o spełnianiu wymagań organizacyjnych i kadrowych związanych z walidacją. Wraz z wnioskiem konieczne jest również wniesienie jednorazowej opłaty w wysokości 10 000 zł.

Dla podmiotów, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji (zgłoszonej przez siebie) równocześnie z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK, opłata wynosi 5000 zł. Złożony wniosek podlega następnie ocenie ministra właściwego. Jeżeli ocena jest pozytywna, minister – w drodze decyzji administracyjnej – nadaje uprawnienie do certyfikowania określonej kwalifikacji.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak zostać instytucją certyfikującą

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uzyskiwanie certyfikatów

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-uzyskac-potwierdzenie-kwalifikacji/

Walidacja

https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/walidacja/

Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości

https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/walidacja/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn